1712 - Nesoddbønder og en ødelagt dør i Moss 

 

 

Sake og skatteting for Ås og Nesodden den 22. juli 1712 på Østby i Ås:

 

Slotsfogden har til dette ting indstefnt Kield Grimoe

for forøfvet vold og synderbrydelse paa velb: H: General-

Major Folchersams dørre i hans ejende gaard paa Moss forleden

2, februario, da høeleverantzen der skedde.

 

Kield Grimoe var self tilstede, og svarede, at han i denne be-

skyldning er ganske uskyldig, men gaf skylden paa proviant-

skrifveren Runchel Heide, hvorfor han og indstefnt Peder

Sørbye, Olle Ruud, Lars Soelberg og Hans krange, som om

denne sag er vidende.

 

Hvorpaa da fremkom Olle Ruud og Hans Krange, som

profvede, at Næsoddens allmue forleden vinter var paa Moss

med det paabudne, som skulde erlegges udi Velb: Hr. Gen: M.

Folchersams gaard, og formedelst de andre værelser, untagen

en jordboe, og en sval som vare tilluckt var alt fuldt, bad provi-

antskrifveren Ronchel Peder Sørbye, at gaa efter en øx, saa-

som han intet [til] jordboen kunde faa op uden øx, enskiønt hand

tilforn hafde forsøget at spende den op, som icke gick and, og medens

Peder Sørbye var efter øxen, og føren hand kom igien

med den, forsøgte atter proviantskrifvere at spende den op,

og omsider med saadant magt, at dørren kløfvet mit

i tu, hvilchen dør disse 2de prof, giorde ferdig, da øxen kom.

Saa at de med æed vil bekrefte, at lænsmanden icke rørte

sin haand derved. Viidere profvet de, at stolpeboen var alt

oppe førend de kom i gaarden.

 

Peder Sørbye tilstoed, at da han med den andre allmue

af Næsodden var i velb: Hr. General M: gaard; som alt

med høe af de andre sogne var opfylt udentagen 2de boer som

vare tilluchte, bad proviantskrifveren ham, at faa laant

en øxe til at opbryde døren for jordboen, hvorudi hand vilde ind-

legge høet, gick derpaa strax efter en øxe, og førend han

kom igjen med den, var dørren oppe og i stycker, men saa icke

hvem der hafde slaget den i stycker, hørde ej heller efter, hvem det giorde.

Lars Solberg sagde og tilstoed, at han om denne sag aldeelis in-

tet er viidende, saasom han icke var tilstede, da dørren blef

opslagen, men var bag veggen og passet paa hestene.

Viidere hafde de iche at sige eller profve.

 

Slotsfogden dernest indlefverede en attest udgifven af Sorenskri-

fveren paa Moss og ænsmanden ibidem, og en mand Chri-

sten Christensen.

 

Efterdi endeel af Næsoddens almue, som om denne sag

efter lænsmandens ord mest skal være vidende icke er tilstede, og proviant-

skrifveren, hvilchen denne sag paagiælder, ej heller er varslet

at paahøre disse indstefnte prof, saa optages sagen til ne-

ste sageting, og til den møder de paagieldende, med alt hvad de

til sagen eragter fornøden.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 30, folie 61.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net