1712 - En eiendomstvist mellom gårdene Garder og Kai 

 

 

 

Anno 1712 d. 3 aug: er retten betient paa aasteden; som

omtvistes imellem Kais og Garders opsiddere, angaaende en rød-

ning og hugst som Hs. Exell: Hr. generall. Huusmand der er land-

herre til Kai, formeener at være skeed i Kais skougen af Cle-

met Garder, her ved var til stede lensmanden Jørgen Mic-

kelsen, saa og til rettens betiening efterfølgende laug-

rettesmænd.

 

Jens Hafskioldalen.             Olle Glende.

Tore Holt.                          Hans Mien.

Olle Gulbiørnerud.              Rasmus Gloslie.

Niels Skoug.                      Ansteen Stubberud.

 

Møtte for retten Monsr. Johan [Macii] paa høibaarne

Hr. generall: Huusmands vegne og ingaf en skriftlig

stefning dat: d. 20 juny 1712.

 

Contraparten og de indstefnte prof møtte alle og til-

stode at være louglug stefnt.

 

Dernest Monsr. Moi lefverede i retten en begiæring til slotsfog-

den med dets paategning dat. d. 22 juny samt den forettede

arrest af Jens Jensen Moj og 2de mænd.

 

Hvilchen contraparten tilstoed at være ham forkynt.

 

Edens forklaring blef for profvene Mickel Svestad, Claus

Løes, Ingebret Skutterud, Mickel Kai, hans hustrue

Berthe Olsdatter, Jens Kiendslie, Olle Hethoel og Peder

Hasle af lougbogen oplæst, og enhver til sandheds vedstaa-

else formanet.

 

Hvornest da fremkom.

 

Mickel Svestad 52 aar profvet. At medens hans fader

der bodde paa Skutterud, viste hand, at der var engang uee-

nighed imellem Skutterud og Garders opsiddere fordi Garder

vilde gaa ind til engesgaarden paa Skutterud, og derfor sente

hans fader bud efter gl. Hans Braatte, som ejet den

tid Garder, at han vilde møde ham i skougen, paa det

de kunde ofversee deelestederne. Og da de tillige med

Hans Kuaas og Christoffer Skocklefald møttes i skougen,

gick de lige til hofvetrøsen kaldet Guttulsrøesen, hvor Ol-

le Kai og møtte, og da de alle var der, siger Christoffer

Skocklefald, her er den rette røsen, hvor 3 mands ejer gaae

sammen, da sagde Olle Kai, Jens Garder vil gaa ind

i vesterengen min, svarede Hans Braatte, der staar i en

dom ieg har, at jeg skal gaa ind i vesterengen, dertil sagde

Christoffer Skocklefald, nei, det er icke [vesten i engen], men

der staar, midvester, som er midt ud i en myr imarken.

Retten tilspurde profvet, hvor lenge det er siden dett

skedd, svarede dertil, at det er 38 aar siden.

 

Efter Løchstøers tilspørgende svarede profvet, at han icke

veed, det er Kais ejendom, hvor den omtvistede braate

er ryddet, veed ei heller, at opsidderne paa Kai nogen

tid har hugget saa langt ud i Gardermarken, som nu

omtvistes.

 

Claus Løes 48 aar gl: profvede, at da han for 17 aar

siden tiente et halft aar Olle Kai hug han undertiden

sør i aasen efter hans husbonds befaling en og anden

slags last, men veed ej, hvem skougen tilhørte.

Efter tilspørgende sagde profvet, at der han hug var synden-

for hestebraatten.

 

Ingebret Skutterud 40 aar gl: profvede: at han for 4 aar si-

den var paa Garder, og spurde Clemet, hvor deelet er imel-

lem Skutterud og Garder, blef saaledes samtyckt, at de tilli-

ge med Olle Sundbye og Ansteen Stubberud, skulde gaae

deelesgangen imellem Garder og Skutterud, og efter

Clemet Garders andvisning begynte ved Guttelsrøsen indtil

et berg ofvenfor Skutterudengen, derfra ifien til en stoer

steen midt i becken ved Gullerudsrøsen, og da

de kom did, sagde Ingebret til Clemet, her er intet deele.

Jeg skal viise eder det rette deele, gick han fra samme steen

til Gullerudsrøsen, derfra igien til en lang steen

ofverfor vejen fra Garder til Skutterud, siden igien til

en steen paa Hellene, og medens de stoed der, kom

Mickel Kai kiørendes med 2de heste, da siger Clemet

til den leg eder ned, hvilchet de og giorde.

 

Mickel Kai 37 aar gl. profvede, at da han nylig var kommen

til Kai, gick han et ærinde til Garder, og undervegs møtte

en mand hed Bertel Dahl, som spurde Mickel, hvordan han

lefde, og om hans grander iche har vist ham noget deele,

hvortil Mickel svarede nej, siger saa til Mickel, kom hid, ieg

skal viise dig et deele, som har været et rigtig deele i gamle-

dage imellem Skutterud, Kai og Garder, da spurde Mickel

ham, hva det kommer, at Kai intet maa gaa did nu,

svarede, diefvelen fare i dem, de har giort fornødigste brefve

og taget skoug fra alle omliggende gaarder. Videre hafde

han icke at profve.

 

Berthe Olsdatter 40 aar gl: profvede, at den stund hendes

fader bodde her paa Kai, viste hun, at han hug der, hvor braatten

nu er røddet, og synden for hestehaugen. Viidere tilstoed hun,

at hendes fader og hug synden for hestehaugen, hvor de juffers

ligger, som Clemet Garder har hugget.

 

Clemet Garders fuldmegtig Monsr. Løchstøer erindrede retten,

at Mickel Kai, er leilending og opsidder paa gaarden Kai, som

har bøxlet dets ejendom for sin lifstid, tillige været velgiø-

rer i denne sag for sin landherre, og Berthe Olsdaatter er en

qvinde, som han bad retten vilde i agt tage.

 

Ellers tilspurde Løchstøer Berthe Olsdaatter, først, om hun kand

negte, at hun self har viist Clemet Garder deelestreckningen

imellem Kai og Garder. Svarede, at hun icke negte, det hun jo vi-

ste ham deelesteenene. Andet, om hun kand negte, at Clemet

Garder samme tid fant, at der var hugget ofver deelestrecknin-

gen 3de tylter huustømmer, som hand tog fra hende, og be-

holdt det uden ancke. R. At det var sant nok, at han tog sam-

me tømmer, men veed ej, hvem skougen, hvorudi tømme-

ret var huggen tilhørte. 3die Hvor lenge det er siden, at hen-

des fader hug det omprofvede i Garderskougen. R. At det er

omtrent 20 aar siden. 4de Om hendes fader hafde den hugst

med lof af Gardermanden, eller og om Gardermanden

var hos, da hugsten skeede. R: At hun icke hørte, der blef

nogen tid paa ancket, men en gang da hendes fader hug

oppe i backen østen for myren, tog de hver halfdeelen.

Angaaende Monsr. Løchstøers protest imod Mickel Kais

profning, svarede Johan Moi, at om en skiønt Mickel

er en leilending paa Kai, saa betreffer sagen ejen-

deelerne til gaarden, hvilke generall. til oddel og hende

og icke Mickel tilhører. At Clemet Garder har taget

de 3de tl. tømmer fra Berthe Olsdaatter, kunde væ-

re let for ham, at ofverfalde en fattig encke, der

da var uden værge, og sig icke udi processer vilde [mellere].

Hvad Løchstøers spørsmaal betræffer angaaende den hugst

Olle Kai, hvor om qvinden profve, dets forlof er noget

urimeligt, thi skougen tilhører Kai og iche Garder,

som for denne ret beviises skal, og ellers i det øfrige

begiæret at hans indstefnte prof maatte forhøres.

 

Jens Kiendslie 29 aar gl. tilstode, at han for 18 aar siden da

han tiente Olle Kai var han med hans hosbond der hvor

braaden nu er ryddet, og flyedde birk at pynte huusene med,

og hvad flode veed han der hug kiørte han til stranden

men veed ej, om han hafde lof dertil, kand ei heller sige,

hvem skougen tilhørte.

 

Olle Hethoel 51 aar gl: tilstoed: at han for 25 aar siden

tiente et aar hos Olle Kai, og i den tid hug han tøm-

merstocker og tørved, hvor braatten nu er ryddet, hug

og juffers synden for hestehaugen som lasten nu ligger, veed heller icke hvem

skougen tilhørte, og og om han hafde lof der til.

 

Peder Hasle 49 aar gl. profvede at de 18 aar han tiente

paa Garder viiste hand, at i Guttulsrøsen gick 3 mands

ejendeeler, og hug synden for hestehaugen, og paa hoelen, hvor

braatten er ryddet, og syd efter hug han 5 veedestocker, og imedens han

hug samme stocker, kom Olle Kais qvinde, og sagde til

Jens Garder, hugger i ind paa stueveggen min, ja sagde hand

gaa fanden i vold, hvorfor skal ieg icke hugge her, det er

min skoug. Tilstoed ellers, at naar Kais opsidder hugde

paa hoelen, tog Garderfolckene det bort, og ancket altid

paa, at de kunde hugge der, som han icke fick at viide, efterdi det

var undertiden 2 a 3 aar imellem Garder hug der.

 

Løchstøer tilspurte profvet, om hand icke i den omprofvede

tiid hug ofver alt hvor hand vilde alt sør efter til Breedmaa-

sen. R: Ja,

 

Monsr. Moi tilspurde profvet, hvor han hug, den stund han

tiente paa Kai. Svarede, at han hug synden for Kai juf-

fers og spire, hvilke steder hand vil udvise.

 

Retten derefter citantens  andviisning forføiet sig til Guttuls-

røsen, som profvene Mickel Svestad og Ingebret Skutterud

har omprofvet, derfra gick vi en nordoust gang til en steen

kaldet Helden, som citanten andviste for en deelesteen,

hvor 3 mands ejer skulde gaa sammen, som er den steen

Jens Garder skulde hafve viist Ingebret Skutterud, og Ber-

tel Dahl Mickel Kai. Fra samme steen gick vi synder til

vester gang ofver langs med myren til en steen. Hvilchen Mickel

Kai andviiste retten, for at skiønne, om den skulde være en

deelesteen, derfra igien lige i veest til en steen ved [Kiensmosen], som citanten

andviiste for en deelesteen, hvilchen contraparten og vedstoed,

samme steen, som var slutningen af Mickel Kais andvis-

ning, peger sydost og nordvest. Samme steen er den, som Mickel

Kais qvinde har viist Clemet Garder for en deelesteen.

 

Derefter begynte contraparten sin streckning saaledes, og

gick en norder til østre gang i en lige linie til den gl: heste-

hauvegaarden, derfra igien til en nye, som Clemet Gar-

der kalderMøkvandet, som var en lige streckning til Guttuls-

røsen.hvor vi begynte.

 

Johan Moi refererede sig til hans andviisning paa deelestederne

og at retten vilde begranske høiden af steenen, som begge

parter veedstoed at være en deelesteen, da befindes at hvad

hugst, Clemet Garder har giort, er skeed i Kais skougen,

efterdi den streckning udvist af Clemet Garder, siunes han gick

tvert ofver steenen, og at Clemet Garder maa blifve tilholt

at producere de documenter han paaberaaber sig, saa og hans

prof: hvorledis han kan tvert ofver steenen tilegne sig

ejendeeler.

 

Løchstøer begiæret, at retten vilde indrage i acten, hvorledis

hugsten ved granskningen er befunden, efterdi han for-

nemmer, at Monsr. Moi ved sin protocollation [giør in stad-

tier] før alt af sagen dependerende er beskrefven.

 

Da befindes det efter Clemet Garders udviisning de og mente at være skeed

i Garders skougen, men efter Mickel Kais udviisning at være

begaaet i Kais, og hvilchen af parterne, samme støcke marck

hvor hugsten er skeed, skal tilhøre, blifver ved den ende-

lige slutning kundbart

 

Profvet %Jens Kiendslie% Peder Hasle efter tilspørgende sagde, at der han hug

de veede stocker, var hiden for rødningen, som Clemet har giort.

 

Løchst: tilspurde profvet, hvor lenge det var siden hand kom

fra Garder, R: At det er 13 aar siden.

 

Moi begiæret, at hans indstefnte prof maatte paa deres prof-

ning og tilstand i sagen aflegge deres æd.

 

Løch: derimod formeente, at loug. første bogs 13 capl. 17 art: kuld-

kaster Mickel Kais udsigende, og paafølgende 19 art: sammesteds til-

intetgiør Jens Kiendslies udsigende, efterdi han var ickun tolf

aar gl: da det skeede, hvor om han bar prof, imod de øfrig

hafde han intet at sige, men var nok fornøjet med deres

æd, forsaavit de har kundet udvist af deres profning.

 

Monsr. Moi svarede mod L`s. protestationer angaaende Mickel Kais

eedtagelse, da reserverede han sig til sit forrige svar paa samme

materie. Hvad Jens Kiendslie angaar, da om hand den tiid

han tiente paa Kai efter Løch: propositioner ickun var 12

aar gl: nu dog kommen til skields alder, at han icke efter

lougen første bogs 13 cap. 19 artic. kand holdes, og formoder derfor

retten ham, saavelsom Mickel Kai tagen til ed.

 

Retten finder for billigt at andtage disse indstefnte prof, en-

hver vid deres profning skal ansees blifver siden [kundgiort].

 

Profvene Mickel Svestad, Claus Løes, Ingebret Skutterud,

Mickel Kai, Berthe Olsdaatter, Jens Kiendslie, Olle

Hethoel og Peder Hasle, blef for retten fremkaldt

og aflagde deres æd, at de i denne sag har sagt alt hvad som

den er vitterligt.

 

Monsr. Moi referede sig til sit stefnemaal, og formodet,

at retten nocksaa erfarer, det opgaaede deele imellem

Kai og Garder i alle ting er rigtig, og at Clemet Garder

blifver tilkient at lide straf efter lougen for hans for-

mastelse, og begiærede dom.

 

Monsr. Løchstøer paa Clemet Garders vegne referede

sig til citantens egne førte prof nemlig Mickel Svestad,

Berthe Olsdaatter Kai og Peder Hasle og forklarede der-

hos, som er bevisligt, og Mickel Kai iche kand negte, at

Clemet Garder omtrent for 7 aar siden, da Mickel Kai haf-

de hugget barke foldning paa den sted, hvor nu rødningen

er, hafde stefnt ham til tings for samme, da han ved

sin qvinde paa tinget loed afbede den forseelse, og kien-

te sig da ingen ret til skougen.

 

Ellers til at beviise Clemet Garders ret, saa producere-

de hand et tingsvidne passeret paa aasteden i Garder skouu-

gen og paa pergament beskrefven udi Kong Ollouf den an-

dres regiærendis aar. Dernest producerede hand en tolf-

mands dom passeret om samme Garders skoug i fornes-

te Kong Ollouf d. 4 regiærendis aar. Viidere producere-

de hand et tingsvidne passeret paa aasteden Garder skou-

gen anno 1565 St. Sunnive dag, thi hvilche 3de usveckede

originaldocumenter, som udveigs brefve han sig refere-

de, med formodning, at retten allerede har for-

nemmet den deelegang, som Clemet Garder i dag har

udviist, og retten har opgaaet er i alle maader rigtig efter

samme brefvers indhold, saa aavirket, som arresteret og

paastefnte, er befunden at være udi Garder skougen og

Kai uvedkommende, thi forskiød hand sig derfor til lougens

8de bog: 5 capt: og paastoed ej alleene en frikiendelses dom,

for Monsr. Mois stefnemaal og paastand, men og vilde for-

mode, arresten løesgifves, saa lasten blifver Clemet

Garder til egen nytte følgelig, og at han den er aarsaget

omkostning tilstreckelig erstattes, og derpaa begiæret dom.

 

Monsr. Moi imod fornefnte brefver og copier proresterede, at de ej skulde

være General: L: Huusmand til nogen præjudice, og ej for

denne ret kunde oplæsesn, viidere paa Monsr. Løchstøers

protocollation angaaende den saakaldede paastefnt barcke-

flodning, som  Mickel Kai efter foregifvende skal hafve

begaaet, og Mickel ais qvinde, da Mickel af officerer var

commanderet til byen, efter Løchst: sigende for retten skal

hafve bedet om forladelse for benefnte barckeflodning, og

ej tilegnet sig den skoug, hvor udi flodningen skedde, da

naar sligt beviises, skal nærmere derpaa svares.

 

Monsr. Løchs: dertil svarede, at baade Mickel Kai og hans

qvinde er tilstede her for retten, og dersom de kan negte,

at jo saaledes er tilgaaet for barckeflodningen, som forhen

er indført, kand derpaa nock skaffes tilstreckelig beviis,

eller til at viise yderlige Clemet Garders udvister til sin

gaard paa alle sider, saa producerede han endnu et aasteds-

vidne passeret paa aasteden Garder anno 1512 torsdagen

nest efter tyfvende dag juuel, vilde saa formode dom ef-

ter hans forrige paastand.

 

Lars Søfrensen paa Tøger Ericksens vegne, svarede efter stef-

nemaalet til sagen saaledis, at det er vel vist, at Monsr.

Tøger er ejende en fierding i Garder uden bøxel, men om

Clemet Garder i nogen maade har forseet sig, maa hand

self dertil være andsvarlig.

 

Monsr. Moi referede sig til sit forrige, saa vel som Mickel Kai, som

det sidste indlagde pergaments papir.

 

Aftenen og sagens vidløftighed forhindrer og at sagen icke denne

gang kand afgiøres, men optages til den 15 augusti først-

kommende paa Ousbye tingstue, hvor parterne igien vilde

møde og afvente dom.

 

Anno 1712 d. 15 aug: er retten betient paa Ousbye

tingstue til en deel opsatte sagers afhandling ofverværende

efterfølgende laugrettets mænd, Jens Hafskioldalen,

Tore Holt, Olle Gulbiørnrud, Niels Skoug, Olle Glende,

Hans Mien, Rasmus Gloslie, og Ansteen Stubbe-

rud.

 

Hvorda Monsr. Moi i rette æskede den opsatte sag imel-

lem ham og Clemet Garder.

 

Monsr. Moi dernest paa Hr. General l: Huusmands vegne

paastoed og i rette satte, at som han efter formeenende

med første og ædfestede prof, nemlig Ingebret Skutte-

rud, og Michel Kai med flere har bevist rette deele

imellem Kai og Garder, at hafve sin begyndelse

efter rettens gang fra Helden, hvor 3 mands

steenen er, og langs myren til den der anviiste

steen, og saa fremdeelis til den steen ved Kiends-

mosen, som Clemet Garder self vedtager for

deelesteen, hvor Kais ejendeeler er paa syndre og

vestre side i enden, og Garders paa østre og søndre udenfor,

som er et øjensunlig deele. Og lod være nogen snack

imellem Garders opsiddere og qvinden paa Kai kand

være passeret, da giver det intet til sagen, saasom saa-

dant lettelig formedelst misforstand og frygt

for ofverfaldelse af en fattig enfoldig qvinde kunde

skie, hvilchet og nock som kand beviises med Cle-

met Garders egen adfærd mod Mickel Kai  for un-

gefær 4re uger siden, da han uden ringeste aarsage be-

melte Mickel Kai paa vejen ofverfalt, ej alleene

med ærørige skieldsord, men og med hug hans ansig-

te ladent. Des principalite er, hvorunder kan om-

profves og udviises deele, som han formeener ved

ermelte prof har giort; derimod siger intet

at hafve seet noget fra contraparten til beviis, uden

alleene en deel gl: og uforstaaelige pergaments-

brefve, og løse papirer, der ingen veed hvorfra de ere

kommen, eller hvad de indeholder, tilmeed iche veed at

udviise noget paaseelig deele, men paa dets løb tvert

ofver steenen afskiære og urimelig afløbe, som denne

ret nock saa self erfares hafver, thi paastoed hand

dom, at deelet blifver her efter som tilforn

og af gl: tid været efter hans udviisning og hans profs

tilstand fra Helden langs myren til den der andviste

steen, og saa til steenen ved Kiendsmossen, som før er

melt. Og som contraparten indenfor ermelte streck-

ning har indfaldet og hugget, det omtvistede og arresterede

skougvircke, saa paastoed han i ligemaade dom der udi ende

til arrestens valøer, aavirckets forbrydelse til citanten

med skadegield og landnam efter rettens taxa-

tion, som lougen byder. Og endelig, som Clemet

Garder denne hans ulouglige hugst har foraar-

saget Hr. General: L: denne proces, saa paastoed

han, at dette Clemet Garder bør dens omkostning

at erstatte i ringeste maade med 30 rixdr.

 

Monsr. Løchstøer derimod refererede sig til acten og de for-

hen allegerede profs tilstand, og sagde, at som denne

protocollation uden nærmere beviis ei kand svecke lougens

5 bogs 5 cap: 4 artic:. saa eragtet han ufornøden

samme at besvare, men alleene ventede paa

dom efter hans forrige i rettesættelse.

 

Monsr. Moi refererede sig til sit forrige, og begiærede

dom.

 

I hvor deel Monsr. Moi paa hans exell. Hr. GeneralL:

Huusmands vegne har indstefnt 8te prof, til at vidne, hvem

enten Garder eller Kai det omtvistende støcke skoug skal til-

høre, saa dog kan mand af dem alle icke finde tvende

eenstemmende, som kand sige, at det omtvistende

har ligget eller bør ligge under Kai, men Mickel Sve-

stad og Peder Hasle concorderer i deres profning, i det Mickel

Svestad siger, at Guttelsrøsen er hofvedrøsen, og i den gaar

3 mands ejendeeler, og at han aldrig før vist, at Kais op-

sidder har hugget saa langt ud i Gardermarcken, som

nu omtvistes. Peder Hasle profver og om Guttels-

røsen, i hvilchen gaar 3 mands ejer, og han, da han var i tie-

niste paa Garder, hug synden for hestehaufven og paa

hoelen, hvor braatten nu er ryddet, siger og, at alt hvad

Kais opsidder hug paa hoelen, tog Garderfolchene bort, der

foruden hørde hand, at Garders opsidder snackede paa, at Kai

hug der, saa de icke fick det at [niude]. Berthe Olsdaatter paa

Monsr. Løckstøers spørsmaal svarede og tilstoed, at hun self

har udviist Clemet Garder deelestreckningen imellem Kai

og Garder, og samme tid fant Clemet Garder 3 tylter

huustømmer, som var hugget ofver deelestreckningen,

hvilchet aavirke Clemet borttog, og beholt uden ancke,

saa at da citanten dog icke tilstreckelig har kundet beviise, at

jo det omtvistende støcke skoug, i hvis begreb, braatten er

ryddet, har tilhørt og ligget under Garder langt ofver hæfds

tid, og derfor af saadan anledning seer den er forsvarlig at kiende

og dømme saaledis, at Clemet Garder efter lougens

5 bogs: 5 cap: 4 artic: nyder det omtvistende støcke skoug

som i roelig hæfd har ligget under Garder, og den forrettede ar-

rest igien at være til taxeret, og Clemet Garder lasten til

nytte at være følgelig, og sagen dermed ophæfvet.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 30 , f. 65b og 69,

1710-1714, oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net