1708 - Skuterud, skjøte til Engebret Bekkensten 

 

 

Skatte og saketing den 27. juli 1708 på Østby i Ås.

 

Engebret Haagensen boende i Bechensteen, hafue i daug ladet publicere et skiøde, vd-

sted af Madamme Dorthea Meng Sal. Mathias Biørns effterlefferske hvorved hun

selger och bebreffue till bemelte Engebret Haagensen, sin forhen ejende gaard

Skutterud i Froens annex beliggende, skylder aarlig 1 ½ Lp hafre meell med bøxsell

som hun offuerdrager till hannem hereffter for odell, och u=igienkaldende ejendom

at niude effter breffning videre indhold, och er der for betalt 80 rd: breffuet

dat: den 24 martj anno 1708, och till stadfestelse vnder Madamme Biørns egen

haand och signete, och till vitterlighed vnderschriffuet aff mig Jens Hansen og Johannis

Røjer.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 29, f. 167.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net