1708 -  

 

 

27. Juli på Østby tingstue i Ås prestegjeld:

 

Monsr. Hans Billum paa Simen Baadzmandz veigne, hafuer till dette

ting ladet indkalde, Suend Poullsen Vold, at höre paa prof, nemlig Ragnild

Börges, Eskild Berger och Otter Skochlefald, angaaende en kiste

med noget töy udj, hand skall hafue fraholdet citanten siden d:

2 october sidst affvigt, huilchen kiste i Suend Volds leyevaaning paa Nesod-

tangen, enu skall vere bestaaende, och iche tilbage leffuerit effter steffne-

maalets formelding, daterit den 4 junj 1708

och er samme steffnemaall effter paaskrifften, affhiemblet aff steffnevidnerne

och vare lenßmanden Kield Grimo tillstede, och vedstod diß rigtighed

och forretning, tillige med Olle Eskildsen, hvorpaa hand nu afflagde sin

æd, och ellers de som steffnte Suend Vold, det ved æd paasteffningen

hafuer forclaret

steffnemaaletz indragne vidner, Eskild Berger och Otter Skochlefald med Ragnild

Börges bleffe nu paaraabte, men iche mödt, eller verit tillstede, deris

vidnesbyrd at afflegge, men saaledes reendt v=debleffuen, at

sagen iche kunde faaretages, eller vidnerne examineris, hvorfor

de sambtlig nu laugdag faarelegges, nemlig till nestholdende

sageting at comparere, sit viden i samme sag at afflegge, och saa

frembt det ey skeer, maa de vere tilltencht deris faldzmaals

at suare, och dog vdsige sandhed i sagen, och maa Suend Vold niude

videre varsell bemelte prof at paahöre;

Noch indgaff Billum sit skrifftlig steffnemaall, daterit Hoffuedttangen

den 2 juljj nest affuigt, hvorved var indkaldet Suend Poullsen Vold

at paahöre proff, Ragnild Börges, med Ingeborig Pedersdater,

nu paa Röer, sambt de 2de tieniste drenge sammestedz, saa och

Eskild Berger, och Otter Skochlefald, tillige med Johan Christophersen

anlangende noget höe och löff, som citanten skall hafue kiöbt

aff Simen Andersen Baadzmand, och hans hustru, som forhen bode

paa Neßodden, och da det skulle affhendtes ej verit at bekomme

effter steffningens videre vdvisning

Samme vidner bleff paaraabt, men ingen aff dem sig indfunden

at afflegge deris viden i denne tillfelde, men reendt v=debleffuen

saa citanten, iche kunde faa sin sag fremfört, men derved vorden

opholdet, i hvor vell steffningens paateigning vduiser, loulig

i den tillfelde at vere steffnt, och de paa Neßodden, ved

lenßmanden Kield Grimo indkaldet till denne tid at möde

som hand ved æd hafuer forclaret, rigtig at vere skeed;

men som de indkaldede proff iche effter paaraab, sig hafuer

indfunden deris viden at afflegge, saa forelegges dem alle

nu lougdag till neste sageting at möde, saa frembt de iche

vill vdstaa den straff, till faldzmaals bödders betalling

som lougen anmelder, till huilchen tid, Suend Vold maa denne

lougdags foreleg at vises, samme proff at paahöre, huad de

imod hannem kand hafue at sige, paa det sagen dereffter kand

niude sin retmæssig fremgang.

 

[Saken burde finnes videre i en tingbok som desverre er gått tapt]

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 29, f. 171ab

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net