1708 -  

 

 

24. April 1708 på Østby tingstue i Ås prestegjeld:

 

Noen innstevnte for resterende konsumpsjonsskatt for årene 1705, 1706 og 1707:

 

Sal: Nielß Grises enche paa Haslem kreffues for aar 1705, da hun

boede paa Haslem; effter restansen anfört for 7 Rdr. 3 ort 8 sk.

men som, denne danne quinde boede paa gaarden et aar

och iche hafde nogen borgerlig næring, men folchene brugt till

gaardens affling, deror iche kand suare videre en aff

sig sielff = 3 Rdr: med mindre hun kand bevise borgerskabetz

loulige opsigelse, da derfor at vere befriet.

 

Enchen Maren Griseboe effter reigningens formeld ..... 41 Rdr. 2 ort.

Samme ebnche lod indlegge sit indleg i denne sag, som udk acten indföres.

Huad sig denne forberörte enche, Monsr. Clemit Lorenz, suarede imod Maren Griseboes

indleg, at det vell kunde vere muglig, hun kunde vere i nogen vidlöfftighed och iche

troöig at hun er i saa slet tillstand, som nu vorde forebragt, thi forpachteren

aarlig forhen, hafuer suaret deris Kong: May: aarlig, en temlig stor forpacht-

nings affgifft, for consumption i Follaug fogderi, saa hand iche kand respectere

paa nogen slete tillstand, som kand betale, dog at retten skall see, forpachteren

i saa maade, iche agter at söge nogens ruin, stilles det till retten sielff

at paakiende, huad hun aarlig kand betale effter stand och vilchaar, effter som hun

dog sidder i nogen ringe handling.

Da enskjøndt at denne quinde sidder paa stranden, saa er det dog paa en liden gaardz

grund hinde sielff tillhørig, och er paa det sted ingen anden näring, en hun kand selge

en drich öll, kiöber malted aff jyder, och betalle dem med noget smaa bageteller

aff 6 a 7 öllen, som de till deris ladning kan vere behöffuende, saa er och baade gaard

och huuß i pandt staaende hos Suend Vold, for huoß quinden skyldig er, saa at naar

alting reignes, er hun fattig, och fra sit ringe besiddelse och brug som creditor

vilde strenge hinde, och effterdj hun forhen erlagt i strandsidderskat aarlig 1 Rdr., taaler

hun iche videre, men for consumptions betalling befries, huis hindes suoger

Christian førkarl sig betræfer, der huerchen eyer huuß eller hiem, da kand hand ej

heller for sin person betale noget, men for sin hustru suare aarlig 2 ort 16 sk.

 

I Tangen en baadzmand, ved naffn Simen söges for ... 9 Rdr.

Manden er i spanien, quinden boer i byen hvor hun maa söges.

 

Olle Aßbiörnsen Ildjernit, anfört for 3 aar ... 18 Rdr.

Manden er ellendig och fattig, der iche i saa maade kand suare noget, men

tager den meste föde hos allmuen.

 

Monsr. Clemit Lorentz paastod dom, baade effter Kongl. forordning och steffnemaa-

ledz indhold, med foraarsaget omkostnings erstattelse,

i denne tillfelde, forbliffuer det saa ved enhuer mandz naffn er anteignet

saa at de som noget er tillfunden at betale, det samme maaa suare, och de

andre for fordringen befriet, men som de alle haffuer giffuet aarsag at

lade sig steffne, och sogneprestens mandtall i saa maade er fölget, da bör en

huer at suare i foraarsaget omkostning 2 ort 16 sk.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 29, f. 152a.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net