1708 - En dom for fyll og helligbrøde til Anders Digerud 

 

En sak fra tinget hvor Anders Digerud må bøte 3 ganger 3 lodd sølv fordi han

på bots- og bededagen og andre kirkesøndager ikke møtte i kirken for å høre

guds ord, for fyll og uskikkelig levned, og for fyll på bygdetinget. Dette er den

Anders Engebretsen som fikk skjøte på Digerud noen få år tidligere.

 

Anders Digerud, er aff slotzfogden ved schrifftlig steffnevarsell jndkaldet, formedelst

hand, betidelig paa affvigte hellig beededaug, iche kom till kierchen, at høre gudz ord

saa och syndaugen der effter absenterit sig fra gudz huus, och saaledes tid effter anden

ved fylderj fører et v=schichelig leffnet, herom Kongl. maj. foget paastod bødde

som lougen i den tillfelde foresiger

manden var till stede, och kunde iche syndelig modsige dette, men beretted

at hand paa beededaugen var till kierche, men kom forsilde, at hand matte sidde

i vaabenhuuset, och hafde ingen anden vndskylding

men som Anders Digeruud, saaledes hafde forsømbt gudz huus, tillige

med andre christne paa den hellige bededaug, at giøre en alvorlig

bønn till gud, saa och forsømbtkierchesyndaugen der effter, ja  mange

gange fler, om det hafde bleffuen effterseet, ja iche her paa tinget

fra v=maadelig fylderi iche hafuer kundet fraholde, thi er hand till-

funden at bøde for hellig brøde 3de 3 lod sølff

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 29, folie 167.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net