1706 - Rusemateriale til besvær 

 

 

Dette er en klage fra innehaveren av Pollevandet ved Nesset i Nordby, som

klager over at omkringboende fiskere henter materiale til sine fiskeruser, såkalte

«refer», som taes når de står under vårisen. Denne hentingen av materialer og

oppbryting av isen som dette medførte gjorde at klagerens buskap kom til skade.

 

Olle Christensen hafuer till dette ting, ladet jndkalde, Gunder Kramms

Berndt i Bachen, Peder Stillougsen, Jens i Skuggen, Anders Jacobsen, Søren

Snidker, Niels paa Garder eeyer sambt Niels Brevold, dennem tilltalende

formedelst de op vender jsen at tage refer1, och i saa maade hannem

offte skede vedefares, at hand derofuer mister sine creature som gaaer

derofuer och kommer till schade, huilchet hand formoder ej saaleedes at

burde skiee, aff dennem som iche nogen refefang paa deris grund

at holde i nogen maade hafuer verit berettiget.

De incitterede møtte, och giorde denne beretning, at det aldrig hafue verit forbut

i Polden och andre steder at hendte refer1 till deris fiskerj som de brugte i Baand

och formodet at vere dennem hereffter v=sport.

Och i [Bonn] vill det kand vere en gl: seedvane, med saadan refefangst paa andens eyedel

at forrette, huilchet och kunde passere saa leenge det var vedkommendes villie

och jngen skade deraff vdfalt; men naar eejermanden det ej lengre vill tillsinde

er der iche andet at vedgiøre, men de som till saadanne grunder iche er berettiget

eller derudj hafue lod, bør at holde sig derfra, som og for dette nu kiendes

billigt at vere, at disse forberørte jndsteffnte personer, ej bør at komme paa

Olle Christophersens ejendeele enten i Polden eller andre steder, at tage refer1

med mindre det skeer med hans villie och tilladelse, och huis det anderleedes

skeer, at de vill holde ved deris gl: brug, och jmod hans sambtyche volde

sig der jnd, finder de at vdstaae den straff som lougen binder, jmod de

som andens jord v=den ejermanndens sambtyche sig bemachter, huilchet de

med alle andre steder, som der agtes, at fiske maa holde sig effterretlig, for

straff er disse forberørte denne sinde perdoneret2.

 

 

1, Rejf,en. [rai'f] (ogs. Rejfe. [ˈraifə] Tekn MarO. OpfB.4IV.619). flt. rejfer (VSO. MR. 1838.5. Sal.2III.124) ell. (l. br.) rejfe (Mil TeknO.301). (fra ty. reif(en), ring, tøndebaand, rifle ofl., reife, rifle; egl. sa. ord som I. Reb)

1) (fagl.) ring; ringformet legeme; fx. om tøndebaand. Meyer.8 om de ringe ell. baand (af træ ell. metal), der omslutter en trommes cylinder.

Det ser altså ut som «refer» her er emner av vier (Salix) som ble tatt mens de vokste under vannet på

vårisen, og at disse ble brukt til fiskeredskap til bruk innerst i Bunnefjorden. Fiskeredskapen det er snakk

om er mest sannsynlig ruser, og at «refene» ble brukt til rusebånd eller ringer.

 

2, Perdoneret = unskyldt.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 29, folie 28b.

Ordbog over det danske Sprog

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net