1705 - Tjuvejakt i Frogn 

 

Dette er et minne fra den gang det ble organisert tjuvejakter, såkalte

fantejakter, i Follo. Personen Asgut Staarmyren er trolig opphavet til steds-

og slektsnavnet Askautrud.

 

 

Alminnelig skatteting  3. november 1705 i Ås for Ås og Nesodden prestegjelder.

 

Effterfølgende vare indsteffnt, for de iche møtte paa tiuffue jagten da den

var saa alfuorlig anbefalet, effter hands Excell: Her Stadtholders ordre och

vare disse effterfølgende:

Anders Digerud møtte, och sagde hand samme tid var siug, och derfor iche kunde

komme tilstede, men hans dreng vare i vejen; men som hand iche louglig beviser

sit forfald, er han for sin offuerhørighed tillfunden at bøde, saasom for breffbrud

at hand iche hafer fyllestgiort den høye øffrighets naadigste ordre 4 lod sølf.

Asgut Staarmyren, som er steffnt och iche møder, tilfunden for sin

store fattigdom skyld, at betale........................................2 lod sølf.

Olle Kopperud iligemaade indsteffnt for sin v=debliffuelse ved tiuffue-

jagten, men som hand ved naboer gaatgiør paa de tider at hafue verit

med suaghed beheffted, saa kand hand iche heller lide noget, men for denne

side frj kiendes.

 

Effterfølgende hafuer forsømbt fangevagt:

Anders Digerud møtte iche til fangevakten, den 27 augustj hannem

paatalt, och giorde denne beretning, at hand ej var ved Bierche, den

tid vagten var paabøden, som ej er loulig vndskyldning derfor till-

funden at betale for vagten = 1 ort og for sin v=deblivelse 1 lod sølf

Aslach Klomesten jligemaade – 1 ort for sin v=deblivelse 1 lod sølf

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 28, folie 157, 157b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net