1704 - To leiermål 

 

 

23. Oktober 1704 på Østby tingstue i Ås:

 

Den 17 aug i ligemaade nerverende aar, bleff Giertrud Hansdaater

annamet till aabenbare skriffte, och vdlagde for sit barns fader

en aff Hr. Capitain Slaenbushes tienere ved naffn, Martinjs Hansen.

Quindfolchet var iche tillstede, ej vitterlig om hun noget er ejende

som och tillfindes at betale bödderne, eller straffes paa kroppen med

vand och bröd, ligesom den höye öffrighed for gaat befinder, disse for-

bemelte er Neßoddens prestegield tillhörig.

 

Kirsten Jonsdater paa Dael, vdlagt for sin barnefader, en soldat ved naffn

Torchild Hansen vnder Major Sibberns compagnie, huilche bödder der-

aff bör böde nu for retten er betalt med 6 rd.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 28, f. 116b og 117a.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net