1703 -  

 

 

11. Juli 1703 på Østby tingstue i Ås prestegjeld:

 

Jacob Ollsen Lind aff Christiania boende i Christiania hafuer till dette sageting jndkaldet

Ingebret Haagensen, boende i Bechensteen hannem tilltalende for en deell penge hannem skyldig

och ej effter offte paakrauff hafuer villet betale, aff dato den 1 maj 1703:

derpaa fremblagde Monsr. Petter Paulj en reigning, paa Jacob Ollsen Lindz vengie

om huiß Ingebret Bechensteen aff hannem belaant, saa och huad derpaa er vorden

betalt, saa hans endelig rest skall vere belöbende den summa = 23 Rdr.

Hertill och imod at suare, var nu for retten tillstede Ingebret Bechensteen

som iche negter, at hand joe ved affreining var bleffuen skyldig, penge 23 Rdr.

som deris affreigning vduiser aff dato 28 junj 1702.

Hvorpaa han tid effter anden hafuer leffuerit, som reigningen formelder om, med huiß

hand for hannem sielff indflaadet hafuer, belöbende tillsammen 27 Rdr. 2 ort som hand berette

och med æd vill bekreffte, at vere siden affreigning leffuerit; saa och der foruden

med 3de proff Suend Michelsen Gunder Michelsen, och Peder Knudsen, beviser, at

den tid Ingebret Bechensteen, hafde giort samme affreigning med Jacob Ollsen

fölgeede de vd med hannem till Bechensteen, for berörte last at affhendte

som var 2 storhundre sperer 200 jufer, 4 kierff 26 foed och 24 fod sperer

4 tylter 12 alen jyde bielcher, 200 lachter Suend Michelsen och Peder Knudsen

paa baad indförte;

och fremkom de forberörte tuende vidner, och afflagde deris fulde boger-

æd, at den last, som forhen specificeret er, aff Ingebret Bechensten

at vere leffuerit, och aff dennem indflaadet, siden hand med Jacob Ollsen

hafuer giort affreigning, och liquidation, hvoreffter det viser sig sielff

at samme last, burde i det forestaaende debet vere till affkorting.

Widere var denne sinde iche at faarebringe.

Da i hvor vell at Jacob Ollsen Lind findis at vere handelsmand

saa sees dog iche enten i dette eller andet hans væsen, det hand

effter leffuer sin æd och pligt, till at holde rigtig bog baade ofer

credit och debet, men allene passer flittig paa, at skriffue huad

en mand bekommer, men glemmer huad hand derpaa betale

som klarlig kand sees aff denne handling hand hafuer hafft, med

Ingebret Bechensteen, der med gyldige och ædelige proff, sin giorde

leffuering till gieldens betalling beviser, saa at dislige handling

vell baade kand affskreche folch, at hafue noget med hannem at be-

stille, ja paa den maade huerchen med bog eller reigning kand

staa till troende, naar hand i saa clar och nye sag, vill bringe

dificulteter, och negte de de giorde leffueringer; och som Inge-

bret Bechenteen beviser sin affkorting, saa er den och for retten

vorden saa vidt approberit, at deris imellem faldende

reigning ballanceris imod hinanden at löbe lige op, saa de

iche bliffuer hinanden noget skyldig, men effterdi Jacob Ollsen

Lind, manden med en v=fornöden process hafuer offuerfaldet

bör hand och at giffue hannem i forvoldende omkostning 4 Rdr.

och hermed videre adtvaret, iche at frembkomme med saadan v=rigtig

fordring, saa frembt hand iche vill vendte at retten imod

hannem effter beskaffenheden, skall vorde skierpet.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 28, f. 64.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net