1702 -  

 

 

23. Oktober 1702 på Østby tingstue i Ås prestegjeld:

 

Den dannemand Christen Poullsen Röer hafuer till dette sageting, ved skrifftlig steffne

ladet indkalde, Hendrich Sörbye hannem tilltalende for skade udj hans ager och eng

som hans creatur hafuer hannem tillföyet, item for v=louglig gierde som hand

var plichtig at vedligeholde, och iche vorde effterkommet, huorom hand, och

huad skade i saa maade er vederfaret, nu frembragt effterfölgende

vidneßbyrd, som hand formodet i denne tillfelde deris sandhed vdsige

schulle; och var Lauridz Fladebye och Lauridz Solberig, for skadeß tillföyelse ilige-

maade indkaldet.

Lauridz Sörensen boende paa Lös var i denne tilfelde till proff indkaldet

och var hans tillstand saaledes, at hans effter Christen Röerz begiering

var ombedet, tillige med Carll Suendsen, at besee den skade som hannem

aff Hendrich Sörbyes hest, var vederfaret, och da de kom der hen var

Hendrichß hest vdtaget, och indsadt paa Röer, och var ageren ilde

medhandlet, och hesten gaaen aff det eene kornstöche i det andet

och da de besaa gaarden som till Röer var henhörende, var den

döchtig noch, baade riisgaard, och gierdisgaard, men Hendrich

Sörbyes gaard var forfalden, och skatted de skaden for 2 tönner hafre, som

var forderfuet, foruden den skade hans geiter derpaa giort hafde,

och tillstod Suend Carllsen, at det saaledes var forefunden, som Lauridz

Lös hafuer vdsagt, och saa snart Hendrich Sörbye effter tillskichede bud, kom op

till Röer bleff hesten hannem tillbage leffuerit;

Om denne post ere de saaledes forligte, at for den skade som Hendrich Sörbye

med sine creatur Christen Röer tillföyet, skall hand betale hannem 3 Rdr.,huor-

aff den ene Rdr. strax er betalt, och de 2de med förste och inden 14 dageß

förlöb at fornöye, och er nu manden forelagt sin gierde och ris.

gaard i denne höst och tilkommende foraar, saa loulig at opgierde

at de ved lenßmanden och 2de mend kand findes forsuarlig, och huis

det ej skeer, da at henfalde vnder den bröde, som lougen foresiger

och ellers hereffter at holde hyrde ved sine creatur, ald sommeren igien-

nem, formenlig giedene, saa frembt hand iche vill suare till ald

den skade som derved kand paakomme.

Lauridz Solberig for den skade hans hest tillföyet hafuer belouffuer at

betale 1 Rdr. huorved den forseelse er vorden effterladt; och effterdj

Erich Knudsen sielff vedstaaer, at hans hest iligemaade hafuer verit

paa Röer, och mand iche altid kand söge vidne paa saadant saa bör

hand ochsaa betale till Christen Röer 1 Rdr. och begge hermed forelagt

deris gierde och dellesgaarder hereffter saa forsuarlig at opsette

at det ved dannemendz efftersiun, kand findes at vere udj fuld-

kommen stand, saa som det er en nödvendig ting at den ene nabo

iche skall med sine creatur beskadige den anden, mend holde god gaard

och grinder, som stiffter god venskab imellem.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 28, f. 32ab.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net