1702 -  

 

 

26. Juni 1702 på Kvestead tingstue i Ås prestegjeld:

 

I lige maade lod Sr. Peder Möller, oplæse Ingebret Haagensen, boende

i Bechensteen hans vdstedde skiöde liudende paa 4 lispund tunge aarlig land-

skyldz oppebörsell, sambt viidere 2 lispund tunge, effter brefuedz indhold

som er tillsammen 6 lispund tunge, med böxsell och herlighed i den gaard Röer

som arffueligen paa hans hustrus veigne er dennem tillfalden, och tillforne

verit i pandt sadt, som nu selges och bebreffuet er Sr. Peder Möller

med ald der ved hafuende odelsret, som tillforne till nest paagieldende

ere opböden, och ej vedkommende ej vill sig tillforhandle, och derfor samme

6 lispund godz i bemelte gaard Peder Möller till odell och eyendom ofuer-

draget, at giöre sig saa nöttig som hand best ved och kand, och derfor hiem-

ler hannem det for huer mandz tilltale, som noget i samme kiöb kand hafue

at sige, effter breffuedz formelding, daterit Christiania d: 3 maj 99

vnder Engebret Haagensens signete, sambt till vitterlighed vnderskref-

uet, och forseiglet, aff Sr. Hans Lauridzen, och Kield Grimo.

 

Christen Suendsen boende paa Rör i Næsoddens prestegield, hafuer i daug

ladet oplæse sit erholdne skiöde, vdsted aff, Hermand Helgesen, Vorm-

sund gaard i Næs sogn paa öfre Romerige, sambt Aslach Simonsen

iligemaade paa sin hustru, Birthe Hansdaters veigne, hvormed de begge

bekiender, at hafue solt, deris tillhörende arffuelodder, udj gaarden

Röer paa Næsodden, nemlig Hermand Helgesen 5 lispund 2 remaal

och 7 lispund salt med böxsell, som er saalt for 66 Rdr. 2 ort 16 sk., disligest

Aslach Dall = 2 lispund 3 remaal 4 ½ lispund salt med böxsell i gaarden Röer

och derhos betalt 33 Rdr. 1 ort 8 sk. som de begge for huer mandz tilltale

hiembler, at giöre sig det saa nöttig, som de best ved och kand, och der-

for er hans hiemel, som breffuet i sig sielff vidner, och omstendtligen

formelder, dat: Vormsund gaard den 11 martj anno 1702

vnder, Hermand Helgesens, och Aslch Simonsens hender och signeter

vnder bekreffted, aff Tore Toresen, och Simen Toresen, saa och de 2de

Torsten Vormennæs och Lauridz Rønnej, samme breff at vnder forsegle.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 28, f. 15b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net