1702 - Anders Rasmussen Tangen, gjeld 

 

 

26. Juni 1702 på Grøstad tingstue i Ås:

 

Den dannemand Suend Poullsen Vold, aff Berum hafuer ved skrifftlig stefne-

varsel indkaldet, Anders Raßmusen boende paa Næsodtangen, hannem tilltallende

for gield effter puur obligation, aff dato den 25 janu: 1700, huilchen nu er

vorden i retten fremblagt, och dereffter paastaaet en endelig dom, tillige med

den grundleye hand for sin paaboende pladz er restende, och om det det sambt

omkostnings erstattelse esket en endelig kiendelse.

Paa Anders Rasmusens veigne, var ingen tillstede, at suare till sagen, men hand

sielff paa steffningen hafuer anteignet, at hand inted der imod hafde at sige,

och effterdj Anders Raßmusen ved sin udstedde obligation, sielff tillstaaer

at vere skyldig den capital, aff 60 rd., med sin forfaldne rente till dato

sambt 2 aars grundleye indtill denne tid, och aaretz udgang, huilchen betal-

ning, hand iche hafuer fuldkommet; hvorfore Anders Raßmusen Tangen

hermed tillfindes at betale foromrörte capital, med sin tillvoxsende

interesse, och huiß hand det iche rette kand præstere, och rette for sig,

da udj pandtet, saavidt tillstefnte kand, at niude sin fornöyelse

15 dage effter denne dombs forkyndelse, med foraarsaget omkost-

ning 3 rd: huilchet ved vordering aff hans boe och midler vdsöges

saa vidt tillstreche kand, och resten ved loulig indförsell, i mandens

ringe huuß och hiem, at lade sig fornöye, effter lougens tillhold.

 

Kilde: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 28, f. 16a.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net