1701 -  

 

 

Kirken og kirkegården det er snakk om her må være Frogn kirke. Hans Storud og

Hans Sørby er en og samme person bosatt i Drøbak.

 

19. April 1701 på Grøstad tingstue i Ås prestegjeld:

 

Lenßmanden Michell Lauritzen hafuer effter sognepresten den höylærde mand

magister Voldemar Flitz hans begiering, ladet indkalde Baard Trugelsen

formedelst hand i sit huuß hafde indtaget et par fremmede folch, som sig

iche effter landzlougens tillhold hos sognepresten angiffuit hafuer, och quinden bort-

död, sambt siden till kierchen opbragt och i vaabenhuuset indsadt, v=den nogen

angiffuelse eller bevilling, aff sognepresten, som formodet at Baard

Buure burde liede fordj hand huuser saadan fremmede, tuert jmod lougen och

den höye öffrighedz anstalt, sambt lade begrafue den affdöde, som iche

saaledes burde staa aaben jorden, till skam och forargelse for andre;

Skydzskafferen Madz Heer tillstod at hand Baard Trugelsen till denne tid at möde

indkaldet hafuer, som suarede hand iche hafde der med at bestille

eller vilde gaa der effter, thi hand laante dem huus paa 14 dage, och

derfor ey kunde giöre hannem noget.

Ellers tillstod Madz Heer at da quinden var död, hafuer Hans Sörbye kiört hende op

till kierchen, och sadt hinde i vaabenhuuset, siden hafuer manden grafuet for hinde,

och i jorden nedsadt, dog grafuen v=den jordz paakastelse, men aaben staaende, och quindens

mand enu i Vennebech mesten tillholdende, som siges tillfaarne at hafue verit geevorben

dragun.

Baard Buure er paaraabt, men iche mött at suare, eller lod beuise sit louglige for-

fald, och som dette er skeed, baade imod lougen och öffrighedens ordre

at indtage saadanne fremmede, eller bringe sine döde till kierchen at niude nogen

nedsettelse v=den foregaaende forloff, och prestens videnskab och vsömmelig

saaledes at handle med et döt menniske, at det iche i saa lang tid hafuer nödt

jordz paakastelse som ved et [mindzverd], var at formaa, och grafuen der-

effter vorde igien kast, alt dette forbjgaaen, ligesom de raade sig sielff;

saa bör derfor Baard Trugelsen i huis huus quinden bortdöde, tillige med

Hans Storud som kiörde hinde till kierchen, ochsaa sörge derfor, at det öffrige

fulkommes, saafrembt hand anden straff iche vill vere vndergiffuen, och

effterdj Trugels Buure i denne tillfelde hafuer misbrugt, lougen och den

höye öffrighedz ordre, at indtage saadan fremmede, saa remiteris hands

straff till hans officerer, som vell formodelig lader hannem liide, som den

der sig jmod lougen och öffrighedz ordre forseet hafuer.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 118b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net