1701 -  

 

 

22. Februar 1701 på Grøstad tingstue i Ås:

 

Hans Skutterud er indsteffnt for Landskyld till Nordbye Kirche, som huor udj

samme gaard skall vere følgende, nemlig 8 lispund salt, som kirchevergeren

haffuer ved regenskabet maat suare, och derfor nu hos dis opsiddere söger

regres, hos bemelte opsiddere formoder at komme hannem till goede, hvorom de

nu, nemlig Olle Sundbye, och Willum Nöstved, var begiærende en endelig

dom till denne kirchens landskyldz erbringelse;

Hans Skutterud, mötte for retten, och viste iche at suare till kirchevergeren

nogen landskyld i saa maade, baade fordj at gaarden er aff saa

ringe beskaffenhed, at den iche er god for sin halfue affgaaende rettig-

hed, saa och alt huis samme gaard er skyldende nemlig 1 ½ skp. tunge

henhörer till Dorthea Mathias Biörns arffuinger och hende selff

som och for samme gaardz ellendige tillstand, suarer med hannem som op-

sidder de halfue affgaaende skatter, och mister sin aarlig landskyld

och vill hand formode at landherren vill skulle forære gaarden

till kirchen, om den kunde vere hende tienlig, effterdj hun ved samme

gaard hafuer aarlig skat och ingen profit, och derfor gierne vill vere

den entlediget.

Och bleff ellers fremblagt, det skiöde som Dorthea Meng, sal: Mathias

Biörns paa samme gaard erholdet hafuer, till vnderretning, om

denne gaard och huad hand eigentlig er skyldende formeldende som

fölger, och udj acten vorde jndfört, och befindes samme gaard at hafue

verit aff hans Kongl: May: godz, som siden fra Birthe sal: Anders

Ollsen, till Mathias Biörns er ofuerdraget, hvorved vduises at

denne gaard Skutterud, er affhendt for 1 ½ skp. meell, det skiödet

videre omformelder.

Huad sig denne fordrende landskyld aff Skutterud er belangende

da huiser det erholdne skiöde paa samme gaard, at den ved forhandling

er salt for 1 ½ skp. huilchen skyld med hans Kongl: May: matricul ere

ofuereensstemmende, och jngen medeyer derved befindes

saa at denne gaard er dobbelt meere skyldende en den er verd, saa

och hans Kongl: May: matricul vduiser, jngen medeyer derudj at

vere jndfört, och ofuer alt at idhige landherre suarer till halfue

skatter och mister sin landskyld, och huis det iche saa skede, bleff gaar-

den gandske öde beliggende, saa at alle denz vdgiffter maate

bliffue suaret aff eyermanden; aff huilche aarsager mand

iche kand paabyrrde den mand Hans Skutterud nogen landskyld

i saa maade aff sin paaboende gaard till kirchen at suare

men for den post frj kiendes, och om kierchens forsuar

eragter det loulig, paa kirchens veigne at jmodtage

samme gaard, som Madamme Biörns er eyende, er det

formodlig den samme till kierchen bliffuen henforærit

om det hinde i tiden till nogen nötte kunde henfalde.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 104ab.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net