1700 - En fordring på Møkkerud 

 

 

22. Oktober 1700 på Grøstad tingstue i Ås:

 

Karen salige Mathias Hendrichsen hafuer till dette ting indkaldet

Bendt Möcherud hannem tilltallende for gield = 6 rd. 3 ort 4ß.

Christen Bendtsen mötte for retten paa sin faders vegne

och sagde gielden iche kunde benegtes, men derimod hafde

de giort adtskillig leffuering, som ej er kommen till aff-

gang, men effterdj gielden iche kand negtes, saa tillfindes

Bendt Möcherud at betale denne fordring, och saafrembt

hand noget till affkortning kand bevise derpaa at vere

betalt, bliffuer det hannem effter foregaaende beskaffenhed

gaatgiort.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 89b

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net