1701 -  

 

 

17. November 1701 på Grøstad tingstue i Ås prestegjeld:

 

Ellers er her indkaldet Hans Storud, och Olle Hansen, formedelst de skall hafue huuset

tuende drenge, som i tiuffuerj er befunden, at omlöbe, och siden till Bremerholm

hendömbt, formodet de derfor bör at lide, huad lougen och den höye öffrighedz

ordre i saa maade paabiuder.

 

De inciterede mötte iche hvortill lenßmanden giorde vnderretning at de loulig vare

indkaldede.

 

Da huad sig Hans Storud er angaaende, da hafuer hand altid haft et suagt

rögte paa sig, at huusere saadan omlöbende landstrygere, hvorom hand tid

effter anden er vorden advaret, men dog fragteslös, och naboerne klaget

der ofuer, at de for saadane omlöbende folches tillhold, offte hafuer staaet

vnder fare, och at det saaledes er i sig sielff, hvoraff den bekiendelse

som den bortrettede quindfolh Margrette Nielsdater paa hannem giort forhöre

som vduiser, at hun hos Hans Storud hafuer hafft sit tillhold, saa och hans

hustru gaar omkring, at selge hindes staalne kaaster, huilchet ma-

skabj1 och deris tillsammen hold, Margrette Nielsdater er gaaen till

sin død at vere sandferdig; Hvorfaare bemelte Hans Storud till-

findes, at forföye sig aff dette fogderie, och iche meere lade sig her be-

finde, saa frembt hand iche fengselig vill vorde angreben och strafes

med jern paa Aggershuuß, saa længe den höye öffrighed, det for gaat

befinder, huad sig Olle Hansen med hans hustru er angaaende, da

er det alle vitterlig at manden baade er stille och en erlig mand

som iche for noget v=sömelig kand beskyldes, men i sin fattigdom

sin hustru och börn ernærer, och omskiöndt disse tuende drenge

hafuer logerit hannem en nat, saa er det dog iche viidende tiuffe

men kommen fra et marchet, hvor alle hafuer frihed at henreise

derfor Olle Hansen denne sinde perdoneris, med der forord, at

dersom de hereffter lader sig finde at huuse nogen saadane

löse folch, som iche hafuer, da skall denne forberörte straff

staa dem aaben for.

 

 

1, Av Maskepi, om forbindelse af, sammenslutning af personer, der er i (hemmelig)

   forstaaelse med hinanden, har rottet sig sammen; ogs. konkr., om de sammen-

   sluttede, sammenrottede personer; bande. omgang ell. samkvem med en ell.

   flere personer; især om samkvem af lyssky art, omgang, som man finder upassende

 

   Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 163ab.

   http://ordnet.dk/ods

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net