1700 - Et leiermål, Håøya 

 

 

22. Oktober 1700 på Grøstad tingstue i Ås:

 

Maren Jestdaater Haaöen er aff Kongl: May: Foget indkaldet

for leyermaall, som hun med en soldat, naffnlig Michell Pedersen

vnder Her Major Sibberns compagnie, formodet hun burde

böde den sigt, som landzlougen i saa maade foresiger.

Bemelte quindfolch var tillstede, och formeldet at den soldat

som hende besoffuet hafuer, hende skulle egte, huilchet lenge

siden hafde skeed, om disse vandskelige tider iche hafde indfaldet.

Begieret derfor at niude solution, och huis egteskabet, iche schiede

vilde hun gierne tiene for sigten

Ellers er bemelte quindfolch gandske fattig och hafuer inted at

betalle, forelagt inden neste sagsting, enten at skaffe

forsichring om gifftermaalet, eller da betale sigten.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 87ab

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net