1700 - Røverne på Granerud m. m. - opprulling og dom 

 

 

I år 1700 ble det holdt forhør og rettssak mot en røverbande som i mange år

hadde herjet i områdene omkring Oslofjorden. Banden hadde sitt utspring hos

nattmannen og rakkerfolket på Nattmannshaugen som lå omtrent på området

til det gamle Rikshospitalet ved Pilestredet.

I denne avskriften er det foretatt noen standariseringer og forenklinger for

å gjøre lesingenlitt lettere, teksten er allikevel tung nok som den er.

Saken er full av detaljer og beskriver mange personer og steder, forbrytelser,

helere, drap og drapsorder, fangerømninger og mye mer.

For å gjøre det lettere å finne innhold relatert til Nesodden og folkene på

Granerud er navn og enkelte andre ord uthevet med fet skrift.

Det er skrevet om dette røveriet på Granerud andre steder, men dette er altså

en avskrift av hele saken som omfattet mye mer, bl. a. et røveri på Håøya i Frogn.

Som ellers er det velkomment med innspill om feil eller betydning av

ord og setninger i teksten:

 

Mandagen den  = 6 september er retten administrerit

paa Byetinget aff Kongl: M: Byefoged Hr. Adam

Barch offuerverende Jørgen Jørgensøn, Christen

Jørgensøn, Morten Bertelsen, Olle Pedersøn,

Biørn Olsøn, Børge Alffsøn, Jacob Jensøn

och Paul Andersøn.

 

Huor de effter Hans Exell: Høyædle och Velbaarne

Hrr. Stadtholders naadige befalling til Byefogden

af 4 september, udj offuerverelse aff Slotsfogden

Hr. Jens Rasmusen som anviste  Hans Excell:

høyædle och Velbaarne Hrr: Stadtholders

naadige ordrer aff 31 aug: och 3 september, er for

retten aff byens forvaring fremførdt effterschrevne

Margrethe Pedersdaatter barnefød her i byen

beretter at vere gifft med en persohn Arne Joensen

som i sommer hafft tilhold paa Querner och hoes

Tore Bagaas paa Byens march och nerit sig

med arbeide hoes gotfolch paagreben forleden

freddags morgen paa Kierchebye tillige med 3de

andre quindfolch. Anden bekiendelse kunde mand

iche aff hende erholde. Anne Pedersdaatter

forbemelte Margrette Pedersdaatters søster er ugifft

beretter at haffue tient hoes Jens Buscherud

paa Modum indtil nestleden pindsedags

tiider hun er kommen her ind ved byen och hafft hendes

tilhold hoes Tore Bagaas, næred sig aff

arbeide hoes gotfolch, beretter och at haffue

tiendt tilforn hoes Arne Hauger lensmand

i Vestre Bærum paa 3 aar, hoes Lars Dønschi

it aar, hoes Olle Haug it aar, hoes Kirsten

Kiørboe it aar, hoes Peder Kiercherud it aar,

hos Olle Stofvj it aar och siden paa Modum

som før er melt paa 1 ½ aar, men aller først

paa Tandberg i 5 aar, siger sig at

vere ved 23 aar gamel, bleff forleden

freddag paagreben tillige med 3de andre

paa Kierchebye, och foregiffe at dj var der och

gange at ville sanche bær i schaugen, och at

dj bedet huus paa Kierchebye om natten,

videre vilde hun iche tilstaae. Arne

Joensen beretter at vere fød i Vatterland

gifft med formelte Margrette Pedersdaatter

och for 3 aar siden kommen med hende i giffter-

maal och vied ved Ascher, haffuer i nogle

aar nerit sig aff svarverhantverch och

andet arbeide paa Folloug, Ascher sogn och

her ved byen, beretter at hand forleden

sommer tillige med hans broder Thorchild Joensen

Svarver, och en persohn som kaldes Sorte Peder

var paa Dellj i Sørum sogn och stal endeel

senge och gangklede, och gich dermed her ind

i Aggers herrit til en gaard kaldes Trosterud

hoes en mand heder Niels, huor Arne och hans

broder Thorchild gich ind, mens Sorte Peder gich

forbj, och soldte Arne aff det stelne goeds

til Niels Trosterud en sengklede for ½ rixdaller

och et lagen til Amund Schiersliber her i byen

som siden er død for ½ rixdaller, det øffrige aff

samme stelne goeds beholdt dj andre 2de tyffue,

men eyermanden fich det siden igien, beretter

ellers at i sommer ved pindsetiider var

hand anbede aff Jochum Natmand at ville

følge hannem och fleere op i Trehiørningen, och

sagde for ermelte at de ville fische, huorpaa hand

fulde med forbemelte Jochum Natmand, hans broder

David, hans søster Torbor som var kled i mand-

folchkleder nemblig 1 vadmelskiol och boxer

1 hat paa sig, en persohn kaldet Embret Haa-

gensen, en persohn ved naffn Eschild, och fuldtes

de alle tilsammen op til Liggesetter huor der

boede en enchefinde och haffde en voxen

søn, huor dj laae om natten, och om dagen der-

effter fuldte denne enches søn huis naffn hand

iche viste med dem til Hans Trehiørningen och tog

huis dj forefandt, och haffde forbemelte Jochum Nat-

mand 1 bøsse, Eschild 1 bøsse, Torbor 1 bøsse, Embret

Haagensen 1 sabel och Arne sielff 1 øxe, men

Arne beretter at hand iche var fremme i Tre-

hiørningen men bleff tilbage i Liggesetter

indtil dj kom tilbage til ermelte och gaff bemelte noget

aff den staalne mad, huorpaa dj skildtes fra

hannem, vden allene forbemelte David som fulde med

ermelte, videre vilde hand nu iche bekiende,

Torbor Siffuersdaatter Siffuer Natmands

daatter, bleff och fremførdt, och ville indtet

bekiende ichun vil Else Jacobsdaatter

Hans Haraldsen Trehiørningens quinde nu for retten

fuldkommelig sigted och saggaff hende och i

høyeste made bekrefftede at hun med fleere

var hoes hende i sommer 6te dagen effter pindse-

dage och bestal hende, och haffde forbemelte Torbor

da paa sig en graa vadmelskiol med tin-

knapper i, en gammel sort hat paa hoffuedet, haffde

en øx i haanden och hug med den i gulffuet

och truede quinden och sagde, huad meener

du ieg schulle mette av at hugge ihiel

en kierling, och foregaff Else Jacobs-

daatter at hende samme tiid bleff frastaalen

1 dug, 1 lagen, 2 secher  nogle oester endeel

smør meel och kiød, och en aff dem ophug

hendes kiste och deraff tog en pung med penge

for 6 rixdaller, saa tog dj och med sig samme tiid

1 bøsse, och derforvden slog och foer ilde med

hende førend dj foer derfra; Jochum

Siffuersøn Natmand bleff fremførde och vilde

indtet i nogen maade bekiende, Jacob Granderud

paa Neesaaden fremkom och berette at forleden

nat til løfferdags var trei ugger, kom 2de per-

sohner til handem om afftenen och begierede huus

som dj och fich, och som dj haffde lagt sig kom

endeel andre til døren och banchede paa

och som hand oploed døren kom 4re carle ind

i stuen och loed ligesom dj ville søge effter

3de carle, och som dj der alle sex var i stuen

røffuede dj med magt alt hans kleder

och videre saavelsom  hans vaaben gever

som forefandtes tillige med 4 ½ ort i penge

truede manden och hans huus gesinde paa

liffuet om dj rørde sig eller giorde nogen

modstand jmedleertiid holtes aff samme

røvere vagt for vinduerne og døren, och

var samme tiid hoes hannem Peder Nielsøn Schomager

som nu och for retten tilstede var tillige med

Jacob Granderuds tienistepige Siri Svends-

daatter som alle her i høyeste maader sigted

och saggaff forbemelte Jochum Siffuersøn Natmand

at hand var een aff samme tyffue och røvere

som forbemelt tog hans goeds nemblig Jacob

Granderuds, och æstimerede Jacob Granderud det

hans frarøffuede goeds for = 60 rixdaller, noch

bleff fremførdt Embret Joensen Haagensen

som gandsche indted vilde bekiende, Thomes

Christensen Vnderfoget indgaff en tingsvinde

aff Sorenschriffer Hr. Hans Larsen och laugrettes-

mends vdsted den 22 sbr 99. Ellers

reserverit forbemelte Else Jacobsdaatter Hans Tre-

hiørningens quinde at ville føre prouf her ind, angaaende

denne handel nemblig Kari Erichsdaatter Alhedt

Hansdaatter Gunnild Knud Vagesteens och Erich

Schar och hans Koene, saa beroer dermed til

nestkommende freddag, da forbemelte prouf ville frem-

komme deris tilstand at afflegge.

 

Bleff da udj offuerverelse Slotsfogden Sr. Jens

Rasmusen, for retten aff byens fengsel

fremførdt Embret Haagensen [Graagaas] och som Hendrich

Pedersen Soelj profede hannem at hand haffde soldt

hand en hest forleeden aar 4 pindsedag som var

staallen fra Anders Setter, tilstoed hand at en per-

sohn naffnlig Jørgen Caspersen haffde staallen den

och kom med den jmellum Grønland och Gamlebyen til

hannem 4de pindsedags morgen och fuldtes dj saa begge

toe tilligemed Jørgens quinde ud til Soelj i Ascher

sogn, men Jørgen och quinden bleff i schougen jmedler-

tiid Embret foer reed frem til Soelj och soldte

den røde hesten for en bøsse och och 2de søver, bøssen soldte

hand til en persohn i Tønsberg for 3 ort, och søverne

soldte dj paa Bragnes for 2 ½ ort, viste iche huem det

var som dem kiøbte, Hendrich Soelj berette at ved

St. Hansdagstiider kom Jochum Natmand ud och

sagde at hesten vat staalen och tog den der-

fra med sig och drog sin vey, Anders Setter

var her for retten och berette at hesten bleff ermelte

frastaallen natten til 4de pindsedag, vngefer

6 vgger dereffter kom Jochum Natmand til hannem

och spurde om hand ville betalle hand: da ville hand

skaffe hannem hesten igien och begierede 4 rixdaller

men han loffuede hand: 2 rixdaller, huorpaa Jochum Nat-

mand och hans fader Siffuer kom til hand: om anden

afften och reed huer paa sin hest och førde Anderses

hest med sig, huormed hand betalte dem 2 rixdaller

men dj var iche fornøyed ville hafft meere, Jochum

Siffuersøn Natmand bleff for retten fremførdt, och

var her til stede Erich Schars quinde Gunille

som berette och tilstoed at forbemelte Jochum tillige med

een anden persohn som hun iche kiende kom til Schar

med huer sin bøsse andre dagen nest før middag

effter at det dagen tilforn var staallen i Trei-

hiørningen, och gich fra Schar och her ind effter sød-

paa och kom dj til gaards nordenfra, berette

ellers at en stund tilforn samme dag kom 2de

persohner och frem til Schar som var en med schieg och

en anden vng persohn och berette dj at var kommen

fra Hachedalsverch den eene en sabel ved siden

den anden erindrede hun iche huad der haffde i

haanden, Jochum Siffuersøn tilstoed at var

sandhed Gunnilds beretning at hand var paa

Schar tillige med en soldat aff det Nye

Regimendt Anders Olsøn som var kommen med hannem

i følge paa Schriffuerjorde paa

opreyse och laae dj om natten i en øde setter

ved Blanchevandet.  Jacob Granderud fra

Neesaaden, Peder Nielsøn Schomager och Siri Svends-

daatter ved borgeræd tilstoed och forclarede

at forbemelte Jochum Siffuersøn tillige med en deel

andre var i afften 4re ugger siden paa Grande-

rud och med gevaldt stal en deel goeds och

kleder, huorom  tilforn nestleden 6 september er

protocolerit, denne æd giorde dj effter at ædens

betydning var dennem foreleest med pligtig for-

maning til sandheds vedbliffuelse, forbemelte Jacob Grande-

ruds dreng Albret Sørensøn var her och til-

stæde och erbød at bekreffte det samme at forbemelte

Jochum Siffuersøn var med som forbemelt paa Granderud

med fleere och stal formelte nat, men som hand

ey verit til alters bleff hand iche til æd antagen.

Jochum Siffuersøn berette saaleedis om den staalne

hest fra Anders Setter som tilforn er ommeldet

at som hand fich høre at en hest var han: fra-

staallen kom en nat en liden tigerdreng och bad

huus hoes han: om natten huilchen berettede

at en hest var soldt hoes en finde paa Soelj

i Ascher sogn, huorpaa hand red ud til Anders

Setter och bespurde sig om hand haffde mist nogen

hest, och som hand var accorderit med hannem drog hand

til Soelj och finder hesten til Anders Setter huor-

for hand fich = 2 rixdaller, och ved dj tiider at hesten

bleff staallen var iche Embret Joensøn1 [Graagaas] eller

Jørgen Caspersøn her i nervæerelsen och iche heller

haffde verit her paa 1 ½ aars tiid; och som Jochum

Siffuersøn berette at hand ved Mogens Greffue fra

Anne Kierchebye fich bud at schulle komme op och schyde

biørner hun schulle betalle hannem och det var jmellum

pindsetiid och St. Hansdag, frem kom Anne Kierchebyes

tienistepige Siri Jacobsdatter och negted at             

hendis madmoder iche haffde hafft noget bud effter

hannem och hand iche verit hoes dennem paa 3 aars tiid,

men hans broder David vered der oppe 2de gange

i sommer och det jmellum pindsetiid och St. Hansdag,

den enne gang berette hand at haffue fuldt en svarver

til Vagesteen at forferdige en roche, Knud Vage-

steen var her tilstede och negted at David eller

svarveren iche haffde verit der oppe hoes hannem;

Knud Vagesteen fremkom och berette at i sommer

før St. Hansdag kom Siffuer Natmand och hans quinde til

hannem och iblandt andet sagde at Hans Trehiørningen

haffde sagt ved Saugerne at Hans folch haffde

staallet fra hannem, men det schal ieg betalle

hannem for, videre sagde hand iche herom at vere

beviist. Johan Brendsrud fra Ascher sogn

fremførde 2de bøsser den enne vden laas och en

bøssestoch med laas, saa och en graa huerchens-

schiørt med væffued render i, som hand berette

at en persohn ved naffn Lars Nordmand haffde

lagt ned hoes hannem i bevaring for 7 vgger siden, dj

bøsser, och var da i følge med hannem hans quinde

och 4re børn, och da reyste dj her ind effter men

schiørtet soldte Lars Nordmanns versøster til Johan

Brendsruds versøster Dorette Hansdaatter

for 1 ort 16 schilling och det scheede paa mandag kommer

4 vgger siden, den forbemelte Lars Nordman med hans

quinde och børn sambt hans versøster och en anden

carlspersohn reyste ud effter til Bragnes. Jacob

Granderuds pige forbemelte Siri Svendsdaatter

vedkiender forbemelte schiørt at vere Jacob Granderuds

daatter Guri Jacobsdaatter tilhørig och

bleff hende forbemelte nat med meere frastaallen

och berøffuet, hvilchet hun ved æd bekrefftede.

Else Jacobsdatter Hans Trehiørningens quinde

nu for retten udj Torbor Siffuersdaatters

offerverelse som aff fengslet bleff opførdt

effter ædens betydnings forelæsning fuldkomlig

sigted och saggaff hende at hun verit med

at bestielle hende i sommer som forhen indført

er, och derpaa afflagde hendes borgeræd,

hendes daatter Alhed Hansdaatter

fuldkommen iligemaade stadfested och be-

krefftede at forbemelte Torbor som forbemelt var

en aff dem som bestal dem i sommer

och haffde som forbemelt karlmandskleder

paa sig: men som bemelte Alhed hansdaatter

iche veret til alters bleff hun iche taged i æd.

Som dagen var forløben beroer med videre

examen til morgen tillig.

 

Løfferdagen den 11 september er retten atter admini-

strerit aff Byefogden Hr. Adam Barch offuer-

verende forbemelte laugrettesmend.

 

Bleff da for retten fremførdt aff byens

fengsel Torbor Siffuersdaatter, och som Tore

Bagaas och hans quinde i gaar gaff til kiende

at forbemelte Torbor en dag [eller] [toe] førend hun bleff

paagreben haffde sat dem i pandt it sengklede

for ½ rixdaller, huilchen hun Torbor i gaar berette

at hendes moder haffde kiøbt paa marchedet

for 2 aar siden, men som samme sengklede

nu for retten bleff fremvist, och Jacob

Granderud och hans tienistepige Siri Svends-

daatter vedkiende sig samme sengklede och ved

at bekreffte at det med meere bleff hannem

frastaallen nu i nat var en maanet siden, da

berette Torbor Siffuersdaatter at hendes moder

haffde giffet hende samme sengklede, huorpaa

hendes moder bleff opførdt berette hun at haffue

kiøbt sengkledet forleden aff en quinde som hun

iche kiende, saa berette Jacob Granderuds pige

Siri Svendsdaatter at formelte sengkleder brede hun

om afftenen paa dj 2de tyffue som først kom och bad

huus, saa berette och Jacob Granderud saa-

velsom forbemelte tienistepige saavelsom Peder Nielsøn

Schomager  och fuldkommen tilstoed at forbemelte Torbor

Siffuersdaatter var den enne aff dj 2de tyffue

som kom til Granderud om afftenen och bad om

huus och hun da haffde karlmandskleder paa.

Arne Joensøn Svarver bleff for retten frem-

førdt och ville nu ey videre bekiende end som til-

forn indført er som hand i alt vedstoed och yder-

meere forclarede at Torbor Siffuersdaatter haffde

paa sig da hun var i Threihiørningen 1 gammel graa

vadmelskiol med tinknapper 1 par striboxer

mands sko paa, en liden sort hat paa med knap

och kneppet , berette derhos at da det bleff

staallen paa Granderud var hand paa Querner

øegaarden i Aggers herrit hoes Joen, endelig

bekiende Arne Svarffuer at da der paa bleff staallen

paa Trehiørningen at en finde, ved naffnet kiende

hand iche, men schal tilholde paa schougen jmellum

Bærum och Ringerige var och med dj andre tyffue

och bestal Hans Trehiørningen. Formedelst mand effter

anledning fich aarsage paa nogle steder at inquirere

bleff retten ophæffuet.

 

Mandagen den 13 september er retten igien paa

Byetinget administrerit af Byefogden och

laugrettet.

 

Bleff da for retten fremførdt en findemand

Niels Pouelsøn aff naffn tilholdende paa Balle-

rud i Bærum som er paagreben och schal veere

den finde som Arne Svarver bekiendte om at var

med och stal paa Trehiørningen, men effter

tilspørgende ville inted bekiende, huorfore

Arne Svarver bleff nedført for retten och

fuldkommen vedkiendte hannem at hand var med

dj andre da dj stal i Trihiørningen, vilde

dog intet vedstaae, Olle Hochstads quinde

fra Ascher sogn Tore Sørensdaatter fremkom

och leverit it røt plyses snørliff med v=ægte

galuner paa vnderforet med strie och tinmalier

i, en sort verches forklede, 1 striserch med lerits

offedeel ved, som hun beretted at haffue kiøbt

i vaar i plougtiiden aff Lars Natmands quinde

som farer paa landet med kram, och gaff hende for

snørliffuet 3 ½ ort, for forklædet 20 schilling och for

serchen 16 schilling, och berette for hende at hun haffde

arffuet det effter hendes mands søster i Scheen,

benegted ellers iche at vide videre herom, och ey

heller om det var staallen eller iche, Johan

Svendsøn Brendsrud och hans quinde saavelsom deris

søn Johan Johansøn Brendsrud aff Ascher sogn berette

at i vaar i plougtiiden reyste Lars Nordmand och

hans quinde med 4re børn her indeffter til byen

och laae om natten der paa loven, siden i sommer

for 7 vgger siden kom forbemelte Nordman med hans quinde

och børn atter reysende och drog her indeffter

och kom saa iche igien førend som i morgen bliffe

4re vgger siden da hand med quinde och børn, saa-

velsom en anden quindfolch som schulle vere deris

versøster och hun haffde med sig en anden fant

och da drog dj vestenpaa, Anne Algotsdaatter

Olle Mons soldats quinde fremkom och leverit

1 blaa stemette schiørt som hun berette at haffue

kiøbt aff Jochum Natmand giffued bemelte der for

1 rixdaller i penge, och siden til børnene i madvare

for 1 ort. Saa och fremlagte 3de sølffscheeder och

en sølffkiede, som hun berette at Jochum Natmands

søn Siffuer kom til hende forleden fredag otte dage

siden och ville flye hende disse 3de scheeder och kiede

at forvare, men hun iche vilde tage imod dem

men bad hannem kaste dem i brønden eller ihemme

i Arne Tostensens løche som hand och giorde, siden i gaar

tog hun det i land igien med en riiffue efftersom

det var i en pung, samme umyndige barn Siffuer Jochumsøn

var her til stede och berette at hans fader Jochum  Siffuersøn

Natmand bad bemelte da han var her i arrest at hand

schulle gaae til Anne Bisaalit och bede hende graffue

bordt dj 3de skede och kiede som hand haffde leffert

hende i forvaring, huorpaa svared ney det

iche at vilde giøre, men flyde hannem det, och hand

gich dermed til Anne Algoetdaatter som forbemelt.

Mari Bisalet berette at Jochum Siffuersøn haffde

kommen til hende den dag hand bleff sadt, och lefferte

hende forbemelte 3de skeeder och kiede at bevare for hannem

men sagde iche at det var iche vel tilkommen, samme

kiede och 3de sølffskeeder vedkiende Jacob Granderud

och hans quinde sig med meere som forbemelt

bleff dem frastaallen, det blaa stemettes schiørt

berette dj och at vere deris och er siden omgiort

och syed; Anne Olsdaatter Peder Larsens quinde

ved Saugerne som forleden løfferdag bleff fremfordret

for retten och da nogenleedis giort anledning

/: effter at hun hart bleff examinerit:/ at noget aff

dj racherfolch bleffuen nedsat hoes hende, haffde

mand da samme dag inquiserit och efftersøgt der

i forbemelte Peder Larsens huus och da befunden en gammel

sort kiste staaende vdenfor høehuuset under en

deel trestolper nedsat och nogle løse bachonner

udenfor opreyst, hvilken kiste hun nu tilstoed at for

ungefer 14 dage siden eller lenger som hun iche eigentlig

er viden Jochum Natmand bad hende at maatte

nedsette hoes hende i forvaring efftersom deer var noget

aff hans salige quindes gangkleder der i som hand var

befrøktelig for at hans fader schulle forkomme jmedler-

tiid hand var aarsaged paa en 14 dages tiid at

reyse paa landet, huilket hun och forløffued hannem

saafrembt ingen vlouglig vare var i den, huorpaa

samme kiste natten dereffter er bleffuen henbaaren

til hende som hun meente var skeed aff Jochums

søster, siden bleff hun anbeden ved den lille

Natmands søn at hun ville haffue it øye til den sted

huor kisten stoed, berette och at haffue kiøbt en sort

silche quindelue aff den gamle Natmands quinde for 8 schilling

som och bleff befunden hoes hende, som Jacob Granderuds

quinde och for retten vedkiende sig at vere hendes med

meere frastaallen, berette ellers at haffue kiøbt

forleden aar aff Torbor 1 sengeklede for 1 ½ ort

och ligeleedis aff den gamle Natmands quinde en

kaaberpande med 3 jernføder under som endnu

schal vere hiemme hoes hende, haffde giffued hende

derfor 3 ort, saa och aff hende kiøbt en liden tin-

kande for 16 schilling som hun siden soldte til Gunnild Schar

for nogen madvare. Bleff nu for retten

aabnet den hoes Peder Larsen befundne kiste huor

var effterfølgende 1 gul med sorte blomer koffes snør-

liff, 1 blaabommet florettes snørliff med 5 ½ par

sølff forgylte malier och 2 ½ par tin dito med smalle

sølff galuner paa, 1 sort firschaffes schiørt, 1 brun

svensch staffes schiørt, 1 barnelue aff blommed silchetøy,

2 stk sprengverch som sidet paa en klud, 1 par huide

uldvandter med sorte render aff uldgarn paa,

1 røe plyses quindelue, 1 pandelin med smaae

sprengverch for, 1 rendet suensch sengklede, huilchet

tøy Jacob Granderud och hans quinde nu vedkiendte

och at veret den hannem som forbemelt frastaallet, noch

i samme kiste befunden it mands halsefoer med echerns-

bugfoer under, 1 brun særches schiørt som snorerne och

schieming befindes affsprechet, 1 graa sarsede snørens

quindekiol med huide kniplinger om halsen, 1 røe

sarchens schiørt med sorte apremoner paa, 1 fiolet silche-

lue, 1 huid ulden nattrøyeliff, it stort fint lerits-

tørklede med echer i, 1 quindfolch kanuffue med huide

knipell, 3 stk: knipell brugt ved quindfolchkiolhender

1 par gulle lærhandscher, 1 ½ allen sort och 11/2 allen

røde tafftes band, 1 liden groff dreyels handklede

1 groff leritsforklede, disse kleder vedkiende

Sophia Tiimandsdaatter boende i Schedsmoe sogn

paa Hellerud lige vnder Gielderaasen i en stue

kaldes Smerud som hende med meere er frastaallen

och med magt frarøffuet aff en deel tyffue

som nu i nat var 6 vgger siden, huoreffter Jacob Granderud

och hans quinde Torald Hansdaatter saavelsom Sophia

Tiimands ved æd bekrefftede at vere deris goeds och

dem frastaallen. Maren Evensdaatter boende paa

Brendingen i Maridallen frembar 1 sech som hun berette

at haffue kiøbt aff en fante som hun meendte var Embret,

och Siffuer Natmands søn Gabriel var med och gaff dem

der for 4 schilling penge och 6 schilling i madvare och det strax efter

at det var røvet i Trehiørningen.

 

Onsdagen den=15 september er retten paa

Byetinget admininistrerit af Byefogden Hr.

Adam Barch offerverende Christen Jørgensøn

Biørn Olsen, Børger Alffsen, Morten Bertelsen

Petter Blicheslager, Paul Andersen, Jacob

Jensen och Frands Pedersen Smed

 

Udj Slotsfogden Hr. Jens Rasmusens offerverelse

fremviste Mathias Kandstøber 1 sølffbegger

med 3de knapper vnder naffnet derpaa udschrabet

1 mindre dito uden føder eller knapper med H: S: S: F:

och M: S: D: R: begge begere vare tilsammen = 14 ¾ laad

och berette Matias Kandstøber at haffue kiøbt dem

aff Gunder Christophersen Tambur boende paa Haugen

i Agger herrit och giffuet hannem derfor 5 ¾ rixdaller

16 schilling huilket bemelte Gunder Haugens quinde Maren

Hansdaatter nu for retten tilstoed, och berette

hun derhoes at Natmandens daatter Torbor Siffuers-

daatter haffde i pandt sat hoes hende forleden

høst for 3 rixdaller, och hendes mand siden udsat i

pandt til Anders Floer och fleere, men hun

hun iche viste at det var staallen, men Torbor

sagt for hende at det var hendes egen. Hans

Sørensen fra Høllen nu for retten vedkiende

sig forbemelte 2de sølffbegere och ved æd forclarede

at vere hannem frastaallen forleden høst ved

Martinj tiider, ellers fremviste forbemelte Gunder

Haugens quinde 1 røe kledes schiørt med grøn schieming

och grønne band om, som er vurderit for 2 ½ rixdaller

1 gammel fin lerits forklede aff verdj til 1 ort 8 schilling, och 4re

forgylte sølff brosje anslagen for 1 slet daller huilke ting

forbemelte Torbor Siffuersdaatter pandtsatte hoes hende

forleden høst ved Martinj tiider /: effter at hun kort

tiid tilforn haffde pandtsat begerne :/ for 4 rixdaller,

och berette hun da for hende at det var hendes

moders kleder och viste iche at det var staallen,

er ellers befunden hoes Peder Larsen ved Saugerne

nestleden mandag ved vndersøgning aff rettens

bekiendte 1 kaaberpande med jernben och jern-

schafft som var nedkast i en brønd østenfor huuset

samme pande aff verdj = 1 rixdaller, Jacob Granderuds

pige Siri Svendsdatter indgaff en fortegnelse

paa huis hendis husbond Jacob Granderud er

frastaallen och berøffuet, Torbor Siffuers-

daatter bleff aff fengselet paa Aggershuus

her for retten nedført och berette at hun

forleden aar 4 vgger før juul soldte forbemelte 2de

sølffbegger til Gunder Haugens quinde

for 5 rixdaller det store beger och for 1 rixdaller det

mindste beger, huilke begere hun berette at en

voxen carl som kom ridende til hende hiemme och loffuet

hende dem at selge for hannem, och var samme tiid

med hannem 2de smaa drenge den enne kiende hun

som hede Olle Kryb, Anders Krybs broder, och som hun den

afftenen lefferte hannem pengerne for begerne da

hand kom derop igien til hende gaff hand hende

for hendes vmage 14 schilling, sagde ey at kiende

samme carl, den anschrevne røe kledes schiørt, for-

kledet, dj 4 brosjer som och it leritslagen

berette hun at haffue pandtsat til Gunder

Haugens quinde for nogen madvareer som schulle

beløbe sig til 4 rixdaller, ellers berette Torbor

at hun, hendes broder Jochum Siffuersen, Embret

Haagensen, Niels Pouelsen Finde, Arne Svarffuer,

Eschild Larsen haffde lagt sig samme at ville gaae

op i Maridallsvand at fiische nogen tiid effter

pindsetiider, och som dj kom op i schougen til en

findequinde som boede i Liggesetterit bleff Eschild

Larsen madløs, huorfore Jochum bad han gaae

til Trehiørningen och kiøbe mad, huorpaa Torbor,

Niels Pouelsen Finde och findequindens søn fuldtes

ad til Trehiørningen och dj andre bleff igien

i Liggesetterit, och som dj kom til Treihiørningen

gich Eschild, Torbor och Niels Poulsen frem til

huuset /: mens findedrengen Anders bleff igien

i schougen :/ och kom i stuen til Hans Trehiørningens quinde

och Eschild bad hende om mad huorpaa hun svarede

at hun haffde ingen mad, hand svarede ja der-

som du iche vil giffue mig saa tager ieg sielff,

huorpaa hand satte Torbor och Niels vagt for

døren jmedlertiid hand gich ud, forinden tog

hand ned aff veggen en rifflebøsse som var lad

och flyde Niels den at staae vagt med udenfor

døren jmedlertiid hand tog ude i boen endeel kiød

smør, oest, brøe och meel och fyldte det i en sech

forvden mellet som var i en liden sech, siden kom

hand ind i stuen och tog en øxe fra Torbor som hun

haffde med sig i haanden /: som Eschild tilhørde och haffde

leffert hende :/ och dermed sønderhug quindens kiste

i Trehiørningen, tog hand deraff noget och stapped

i hans boxer som hand siden bekiende for dem at var

ichun noget linfrø i en pose eller pung, saa

och 1 lagen, 1 dug, och 1 linhet, och saae hun at Eschild

haffde slaget quinden saa hun bløde, och sagde huad

meener du at ieg metter om at slaa ihiel en kierling

huilket hun sagde at Eschild haffde trued hende til

at sige da dj var paa veyen, och haffde Eschild

trued hende och Niels Polsen Finde til at følge sig

der op, och haffde Torbor paa sig en graa vadmels

kiol med tinknapper i och en hat paa hoffuedet

som tilhørde Eschild, och det drog hun paa sig i Ligge-

setterit, och Eschild haffde 1 gammel lue paa sig som

hand haffde med sig och en anden kiol, och Torbor

tog schiørtet sammen imellum beenene och fested

der til sammen som boxer, dermed gich dj tilbage

igien til Liggesetteriet och den findedreng Anders

fuldte hiem med dem och der kogte dj maden

och bleff der liggende 2de netter baade natten

før dj gich til Treihiørningen och natten effter

och var ej meere med end som dj forklared der

hoes findequinden uden der kunde bliffue noget

til offuers aff mellet som findequinden i Liggesetterit

baged brød for dem aff, och var dj da tilkommen

Jochum, Embret, Eschild, Arne Niels och Torbor,

och berette hun at Eschild beholt bøsse, lagenet,

dugen och pengerne, och schiltes Eschild

och Niels Pouelsen fra dem andre dagen dereffter,

vilde nu ey videre bekiende, Niels Pouelsen bleff

och aff fengselet nedført som bekiende at nestleden

løfferdags til pindsedag gich hand her ind til

Hr. Commerceraad Gierd Andersøn at ville faae aff

hannem til brugs en plads kaldes Fyllingen och haffde med sig 1 hage

i feesch med, och som hans tømmerfoged iche var hiemme bad

hand han bie saa lenge indtil hand kom hiem, huor-

fore hand samme dag gich hiem igien, och bleff hiemme

til 2de pindsedag da hand gich herud igien och

taldte med tømmerfogden om pladsen, och som hand da

fich til suar at hand iche fich pladsen, gich hand op til

Peder Larsen paa Byemarchen och var der en stund

om natten och drach en pot øl eller trei med en carl

som var der som hand iche kiendte indtil beel tillig om

morgenen hand gich derfra, och kom da Eschild Larsen

til hannem paa marchen och bad hannem at hand ville gaae

med hannem op i marchen at fische, huorpaa dj fuldtes ad

ned imod Natmandens huus och Eschild gich frem til

huuset jmedlertiid bleff Niels staaende paa marchen

indtil Eschild, Jochum Natman, Torbor Siffuerdaatter

som var kled i mandfolchkleder, Arne Svarver

och Embret Joensen kom til hannem och sagde dj ville

følges ad op i marchen ad fische, huorpaa dj strax

gich op I Maridallen til en findebadstue huor

der boede en findequinde med sin søn, och som dj da

iche haffde nogen mad med flyde Jochum Natmand Eschild

8 schilling at kiøbe mad for, och forbød Eschild at hand iche schulle

tage noget med vschiel fra nogen, huorpaa Eschild

svarede flye mig pengerne ieg schal faae nogen

raad, bad saa Niels, och Torbor saavelsom den

findequindes søn Anders at følge med sig som och skeede

och som dj da kom i schougen sagde Eschild til dem at

dersom dj iche giorde som hand befallede schulle det

koste deris liff, huorpaa dj 3de nemblig Eschild

Niels och Torbor gich frem i Trehiørningen och gich

alle ind i stuen, och Eschild bad quinden om mad,

hun suarede at hun haffde ingen mad, hand schulde

ellers faae melch at driche, huorpaa hand suarede

at hand ville tage meere end hand burde at tage

och sagde til Niels giør du iche som ieg beder

dig da schal den och den fare i dig, bad hannem

see i schabet effter mad, och som der var inted sprang

Eschild til vegen och tog ned en bøsse och flyde Niels i haande

at staae vagt med tillige med Torbor som haffde en

øx i haanden for døren imedlertiid hand gich ud

i madboen, och som hand da kom ind igien tog hand øxen

fra Torbor och hug en kiste i støcher och tagde 1 lagen

och 1 dug, schød quinden offer ende paa gulffuet, och Torbor

hug med øxen I gulffuet truede quinden och sagde at

dersom hun iche tier stille ville hun huge hende ihiel

med dj ord derhoes huad meener du ieg metter av

at slaa en kierling ihiel, och som dj da kom ud pached

dj tilsammen i en sech 6 stk: nødekiød, 2 oester, vngefer

½ kvarter mel, och ved 6 merker smør och noget fladbrøe och bar

med sig, men førend dj gich, løb Eschild ind i stuen

igien och sagde at hand haffde slaged quinden blodig,

och som dj gich bort schiød Eschild bøssen aff it schud, effter-

som hand haffde med sig baade 1 bøsse och kromsabel

med sig hiemenfra, och gich dj saa med huis dj saa-

leedis haffde røvet til til den findequinde i schougen

der bytte Eschild maden jmellum dem, och Niels

fich paa sin part 2 ½ meel deraff, och som Eschild

fortalde Jochum, Embret och Svarveren som var igien i finde-

stuen och iche var med dem i Trehiørningen at dj saaleedis

haffde staallen da sagde Jochum at hand det iche

schulle giort, och Eschild beholdt bøssen lagenet och dugen,

derpaa schildes hand fra dennem. Siffuer Natmands

quinde Johanne Jørgensdaatter bleff opført aff

fengselet som tilstoed at haffue soldt den kaaber-

pande til Anne Peder Larsens for 2 ½ ort, och hendes

mand berettet at haffue faaed den i byen for

arbeide, berette och at en røe kledes schiørt som

Gunder Haugens quinde fremviste schulle hendes mand

forleden aar kiøbt aff en sælle quinde i byen, for-

kledet sagde hun at var sit eget.

 

Torsdagen den 16 september holtes Byeting aff

Kongl: Ma: Byefoget Hr. Adam Barch

offerværende, Børge Alffsen, Morten Bertelsen

Frans Pedersen Smed, Biørn Olsen, Jørgen

Nielsen, Paul Andersen

 

Siden bleff aff fengselet paa Slottet

herned for retten fremførdt Embret Haagensen

som tilstoed och bekiende at nestleeden effter pindse-

helligdagen, effter en findedreng fra Liggesetterit

naffnlig Anders som nogle gange var hoes Natmanden

och laae der om natten hans anledning och ved talle

med Siffuer Natmand och Jochum Siffuersen sammen raade

sig Embret tillige med Jochum, Torbor, Eschild Larsen,

Arne Svarver, och Niels Pouelsen som nogle dage opholt

sig hoes dennem, at dj ville gaae op i Trehiørningen

at stielle, och haffde Torbor førend hun gich hiemen-

fra ikled sig mandfolchkleder nemblig 1 par

gamle vadmelsboxer, 1 gammel vadmelskiol, och 1 gammel

sort hat som var Jochums Hans hat, och som dj kom til

en baadstue offuenfor Liggesetterit vor en finde-

quinde boede som var moeder til forbemelte findedreng

Anders laae dj der om natten och om morgen der-

effter gich Eschild, och Torbor tillige med

Niels Pouelsen och findederengen Anders fra dj

andre som bleff igien i findestuen, och op til

Trehiørningen, och kom dj tilbage igien til dj andre

om efftermiddagen och haffde med noget meel, noget

kiød, 4re giedoester, 1 lagen, 1 dug och 1 bøsse, nogle

merker smør och lidet fladbrøe, huilche madvare dj der

i samme findestue fortærede, mens Jochum och Eschild

erholt jmellum sig lagenet, dugen och bøssen,

saae iche at dj haffde nogle penge, jmedler-

tiid dj var i Trehiørningen haffde Eschild 1 bøsse som

Jochum bar med sig der op, Torbor en øx som hørde

dem sielff til, och Niels Pouelsen 1 sabel som hørde

Siffuer Natmand til, och viste forbemelte findedreng

Anders dem vey baade til och fra Trehiørningen.

Siden dereffter i sammen var Embret, Jochum, Lars

Nordman, Jørgen Caspersen och Anders Iffuersen Kryb

effter forbemelte Anders Krybs anledning i en stue offuer-

for Gielderaasen, och kom der om afftenen da det

var mørcht, och Anders Kryb gich fram til stuen och banched

paa at ville kiøbe mad huorpaa det quindfolch som

der boede stoed op och leverte hannem 2de lebser i det

samme sprang Jochum, Embret och Kryben ind i stuen

saa och Jørgen Caspersen, mens Lars Nordmand

stoed vagt udenfor, jmedlertiid holt Jochum quinden

i huuset, och Kryben opbrød hendes kiste, och tog

dj der en deel gangkleder, och sagde Kryben til

Jochum at hand schulle lige hos hende med det samme

men Jochum svarede ney det var noch aligevel,

dermed gich dj derfra och schougleis her indeffter

til Siffuer Natmands, och førend dj kom hiem møtte

Siffuer dem i Biølsenhaugen, om dagen dereftter

ved middagstiider och der bytte dj jmellum sig

det staalne kleder, och fich Siffuer, Jochum, Lars

Nordman, Jørgen Caspersen och Kryben sielff huer

der aff sin part, mens Siffuer beholdt den part

som faldet Embret til, berette och at dj kleder

som faldet paa Siffuers och Jochums laad blef indsat

hoes Anne Peder Larsens, dj andre trende nemblig

Lars Nordmand, Jørgen Caspersen och Kryben beholt huer

sin laad sielff; Berette ellers at dj en gang

tilforn en 8te dage før var der oppe ved samme

stue, men kunde iche komme til at fuldbiurde deris

forset den gang formedelst dj mange folch

som da færdes paa veyen efftersom samme stue

staar strax ved alfareveyen, berette och

at vngefer en maanedt siden var Lars

Nordmann, Jochum Siffuersen, Torbor Siffuersdaatter

i carlfolchkleder, Jørgen Caspersen, Signe Olsdaatter

Jørgens quinde och i carlfolchkleder, Gabriel Siffuersen

och Anders Kryb paa Neesaaden och stal fra en mand

effter Signe Olsdaatters anledning, och Kryben schaffuer

dem baad der ud, och var tilforn samptlige forsamblede

hoes Siffuer førend dj gich i veyen, och kom igien til

hannem med det stelne goeds och bytte der i Jochums

stue i Siffuers offerverelse, men Embret var iche med

dem huor vel dj nogle gange bad och trued hannem

at hand schulle verit med dem, men hand desaar-

sage holdt sig aff veyen fra dem, viste iche huad

dj haffde staalen men saae dj haffde noget i

sechen, viste ellers at Lars Nordmands quinde

Karen Nordmans haffde i sommer staallen her i byen

it seyerverch, da hun var inde och kiøbte 1 par huidschaffted

kniffue, huilket var it lidet seyerverch med sølff-

huus om och forgylt inden i och it gylden støchesband

ved som hun viste hannem, och hun beholt det med sig

herfra da hun bortreyste, videre sagde hand ey

at vere beviist eller ville bekiende. Jochum Siffuersen

Natman bleff och aff fengselet paa Slottet ned-

ført, och tilstoed och bekiende at hand tillige med

Eschild Larsen, Torbor Siffuersdaatter som var kled

i mandfolchkleder førend hun gich hiemenfra, saa och

Arne Svarver, Embret Haagensen, och Niels Pouelsen

som tilforn holdt til och ligged hoes dem 2de netter,

at dj effter Anders findedrengs anledning gich

op i Maridallen til en findestue som forbemelte Anders

findes moder en findequinde boede offuer for Lige-

setterit, och der laae dj om natten, om morgenen

dereffter gich Eschild Larsen, Torbor Siffuersdaatter

finden effter affsched med Jochum som bad dem tage lidet

mad och iche noget andet, op til Trehiørningen och

den findedreng Anders fuldte dem och viste

dem veyen, mens Johum, Arne, och Embret bleff

igien i findestuen, och som dj udsendte kom tilbage

igien haffde dj med sig 2 a 3 stk. [br..g] [k.ld] stk. kiød, 2 faare-

laar, 6 merker smør ½ kvarter meel, 2de giedoester, 1 lagen och

1 dug i en sech saa och en bøsse; madet bytte

dj jmellum hoes findequinden som dj laae hoes

natten effter och fortærede madet paa stedet

som var 2 ½ meel och gaff findequinden noget med,

men dugen, lagenet och bøssen beholt Eschild sielff,

och viste iche at hand haffde taget nogle penge,

och der schiltes de ad; Siden for vngefer 6 vgger

siden var hand, Lars Nordman, Embret Haagensen, Jørgen

Caspersen, och Anders Kryb, effter Jørgen Caspersens

quindes anledning och hans fader Siffuer Natmands

tilschydelse i en stue som ligger offuen for Gielder-

aasen hoes it quindfolch som der boer, och som dj om

afftenen sad i schougen indtil det var bleffuen mørch

och regnede gich dj samptlig frem til stuen och banchede

paa døren och begierede at kiøbe brød for 2 schilling och som

hun loed op døren och vilde flye Kryben effter begier

2de lebfser brød for 2 schilling greb hand i døren och dj

samptlig sprang ind. Och Embret och Anders Kryb

drog frem en kiste och brød den op jmedlertiid

Jochum holt hende en stund, och Lars Nordman hende

en stund, och jmidlertiid tog dj huis som var i

kisten och pached det i secher /: men fich ingen penge :/

och dermed gich dj schougleys lige hiem effter samme

nat, och kom i Biølsenhaugen ved middagstiid, och Jochum

gich hiem efter hans fader som fuldte hannem derhen

til dj andre, der bytte dj det stelne goeds, och

faldt paa Jochums laad 1 røe sarsesschørt, 1 fin

røe klede med echer i, och en lue som er det der er

funden hoes Anne Peder Larsens, det øffrige aff

hendes tøy som bleff hende frastaallen och funden i

forbemelte kiste var falden paa Siffuers och Embrets laad

efftersom Siffer tog tillige med sin, Embrets laad,

mens Lars Nordman, Jørgen Caspersen och Kryben

beholdt sielff deris laad och anpart draff.

Bekiende och at for vngefer 4 a 5 vgger siden var

hand tillligemed Lars Nordmand, Torbor Siffuerd:

kled i mandfolchkleder, Jørgen Caspersen med hans

quinde Signe Olsdaatter som och var kled i mand-

folchkleder, Gabriel Siffuersen och Anders Kryb effter

efter Jørgen Caspersens quinde Signe Olsdaatters

anledning och ved talle med Siffuer och hans tilschydelse

paa Granderud paa Neesaaden och flyde Anders

Kryb dem baad, och fuldtes dj samptlig ad fra Siffuers

och hen til Ternebech der gich dj til baads som Anders

Kryb haffde lagt den, och førdt fra Egeberg eller

Gamlebyes elff, och det var en morgen beel tillig, och laae

bede til effter middag da dj gich til baads och rode

lige til Steilen och laae der om natten, roe der-

fra och forbj en liden stue ind i en vig och lagde

der baaden, och gich op for berget och kom paa veyen

som gaar til Granderud, och som dj kom imod gaarden

imod afftenen saae dj at der var varme i begge stuer

sagde Jochum at det iche gich an, svarede Jørgens

quinde som viste dem veyen och giorde dem anledning

om alting at det noch schulle gaae an, thi der var iche andre

end en fanteschomager til fremede, huor effter

Lars Nordman beordrede Torbor och Kryben at dj schulle

gaae frem til gaarden och bede om huus, som och skeede,

en stund dereffter ved 3 a 4 times tiid til klochen var

ungefer 10 gich dj andre frem til gaarden efftersom

dj saae varfmen var slugt, och Lars Nordman banched

paa døren, och som manden kom och oplugte døren spurde

Lars hannem om der iche var kommen 2de fremmede carle

huortil manden svarede ja, da bad Nordman

ham tie stille dj 2de karle var rømbt och haffde staallen

bad manden optende lys som hand och giorde och satte

det paa bordet, och som dj var indkommen nemblig Lars

Nordman, Jochum, Signe Olsdaatter i carlmands-

kleder /: mens Jørgen och Gabriel Siffuersen bleff udenfor :/

uddrog Nordman sin kaarde och bad lige som hand der

med truede Kryben och Torbor som da laae paa gulffuet

i en fladseng at dj strax schulle staae op och paaklede

sig som dj och giorde, och da dj var ikled spurde hand

effter den 3die som schulle verit med dem, da svarede

Kryben hand torde iche gaae ind effterdj hand var

kiendt, men maa vere ude i foerhuuset, och det

var sagt som it tegn at der var fleere folch enda

ude som hørde gaarden til, da gich begge pigerne

i gaarden effter mandens befalling med it lys

och fuldte Nordmand ud i en anden stue, huor der

laae en schomager, huilchen hand kiørde op och

ind med sig i stuen, siden indhendte Nordman begge

gaardens drenger, formedelst dj iche schulle schrige eller søge

om hielp i dj andre gaarder, och som alle folchene

da var i stuen, truede Nordmand schomageren til at

sette sig saavelsom begge drenger och 2de piger

som alle satte sig i benchen, och manden lagde sig i sengen

hoes hans quinde, da befallede Nordman Jochum och

Jørgens quinde i karlfolchkleder som haffde en

scherjern i haanden at dj schulle passe vel paa

døren eller diefflen schulle fare i dem, och haffde

Jochum en kaarde i haanden, och haffde Nordman

befalled dem alle at dj schulle kalde hannem corporal

paa det schulle tenche at dj var aff det

Nye Regimente, och som folchene i gaarden der

alle vare forschrechede och bede om deris liff

gich Nordman och Kryben ud i koffuen och lette

effter goeds, och som dj iche fandt der noget, gich

dj strax derfra och ud paa døren i gaarden

men førend dj gich ud tog Nordman en bøsse och

kaarde som hengde i stuen paa veggen och gich der-

med ud och Kryben bandt paa sig kaarden ude effter-

som der var geheng ved den, och som Nordman

var ude raabte hand Torbor ud til sig, och som

Nordman tilligemed dj andre som vde var haffde

pachet i secherne och sammenbunden huis kleder

och videre som dj forefandt raabte Nordman som

de kaltes corporal den nemblig Jochum och Signe

Olsdaatter som holt vagt ude, och i det samme

gich hand ind och sagde til dennem at manden

haffde hoes sig en pung med 1 daller i, da truede

Nordman hannem til och stach i sengen med kaarden

at han leverede pungen fra sig som var

1 rixdaller och 2 schilling, och truede enda effter fleere

penge och sagde din schielm du maa haffue

fleere penge vis dem frem, dermed sprang dj

alle paa døren, och da loed Nordman Kryben gaae

ind at forbyde at ingen schulle gaae ud førend

det bleff dag uden dj ville haffue 1 kulle i sig

efftersom hand ville lade 2de carle staae vagt, thi

hand haffde schougen strax hoes, dermed tog dj det

goeds som indpached var och bar det med sig ned

til stranden i baaden och strax roede her indeffter

och kom om dagen til Ladegaardsøen huor dj drog

baaden i land och bleff i Schougen til om natten da

dj gich hiem och bytted sig jmellum huis dj saa-

ledis haffde staallen och røffuet, forvden 3de sølff-

skeeder och 1 sølffkiede sampt 2de snøreliffe som schulle

vere i behold til deelling jmellum Siffuer Natman, Jochum

Siffuersen och Lars Nordman ved marchedstiider da

Nordman schulle komme igien fra Trundhiem som hand

ville henreyse, efftersom dj andre haffde faaed

vederlaug derimod i kleder, och Siffuer schulle haffue

hans daatter Torbors part; Bekiende derhoes

at den kiste som er funden hoes Anne Peder Larsens

at hand en dag i høst gich op til hende och bad at hand

maatte sette i bevaring en kiste efftersom hand

sagde for hende at ville reyse bort och var red at hans

fader schulle jmedlertiid forkomme dem, huorpaa hun

svarede at hand schulle komme til hende der med om afftenen

naar klochen var 10m om afftenen ved den tiid tog Jochum

kisten for ved sig paa hesten och Torbor gich med och holt

i den at den iche schulle falde aff och førde den op til

Peder Larsens da stoed Anne Peder Larsens ved løchen ved

fæet som laa der, och hun hialp hannem der offuer gierdes-

gaarden och bar den med hannem ind i hendes svinehuus

efftersom hun da haffde i stuen 2de carle och vilde iche

lade dem see det, och Jochum drog strax hiem igien

om morgenen beel tillig, om morgenen kloche ved 4re

slet gich hand der op igien, da bar Jochum och Anne

kisten ind koffuen och satte den den der paa en kiste,

och oplugte hans kiste och viste Anne huis kleder som

var i den, och hun spurde hannem /: om han iche vilde

selge hende det røde sarsesschiørt, huorpaa hand

svarede at det tiendte hende iche hun kom i vløche der-

for saa hun noch kunde vide at det iche var vel tilkommen,

siden en 8te dage dereffter gich hand op til hende

och oplugte kisten och leverede hende klederne

at hun schulle henge det op at soelle at det iche

schulle forderfues, och hand lugte kisten til igien

och tog nøglen til sig, indtil nu hand bleff sat, da

hand leverede hans lille søn Siffuer nøglen at bere

op til hende at hun schulle læge klæderne i kisten

och giøre aff dj huor hun vilde, berette och at hand

var i kisten och vdtoeg klederne tog hand til sig

3de sølffskeede och 1 sølffkiede aff kisten och stach

det i hans lomme, huilchet hand nedlagde hoes

quinden i Bisaalet at forvare for sig indtil hand

kom til hende igien, och som hand var sadt giorde hand

sin søn op til hende at hun schulle forvare dem, til-

stoed ellers at hand effter Arne Svarvers anledning

/: som sagde for dennem at der var ½ kvarter penge :/ var

hand tillige med Arne Svarver, Embret Haagensen,

och Gabriel Siffuersen paa en plads kaldes Hammer

huorhen Arne viste dem veyen, och der imod afftenen

indkom til en enche som der boer, och Arne hug i støcher

en kiste och fandt der iche andet end som noget jern-

schrab, men it schiørt aff schotte tøy och 1 gammel kledes-

trøye graa tog Arne I koffuen, videre var der

iche at faae eller finde, aff dette tyffueri sagde

Jochum at hans fader Siffuer iche aff viste, men

alt andet haffde hans fader verit vidende

om och verit mest aarsage til; Bekiende end-

nu at forleden høst dagen effter hans fader

Siffuer Natmand slap ud aff fengselet her i byen

gaff Lars Nordmand hannem anledning at ved Fridrich-

stad var breffpenge at bekomme, det samme giorde

och Jørgen Caspersens quinde Signe Olsdaatter

de saavelsom 5 aar tilforn anledning til huorpaa

Siffuer Natman, Jochum Siffuersen, David Siffuersen, Jørgen

Caspersen fulde med Lars Nordman och hans søn

Niels, ud mod Fridrichstad til en sted kaldes

Torgautten, och som dj kom imod gaarden faldt der

sne saa dj maatte lige dagen offer paa fieldet indtil sneen

gich bort at deris vey iche schulle spores, imod

mørchningen gich Nordman forved ned mod sundet

och satt sig indtil ald varmen i Torgautten

var slugt, och sad dj andre imedlertiid hoes

Nordman, da vade dj alle sammen offer vandet

och Nordman gich før dem och dj andre effter

och haffde Nordmann en kaarde i haanden och Siffuer

en bøsse, Jochum en kaarde /: som hand haffde laandt

aff Anne Peder Lars :/ dj andre indtet i henderne

och som dj kom til bagdøren banchede dj paa och

quinden spurde huem der banchede svare Nordman

paa Vigværingsmaal vj kommer iche igiennem med

jagten vor det er for laugt vande, och som quinden

da oplugte døren sprang dj alle jnd forvden

David och Nordmans søn som bleff staaende til vagt

for vinduerne, och som dj var kommen ind bad Nordman

at quinden vilde tende lys och giffue dem en pot

øl, och da hun haffde tendt lyset och hengte det i

en jernstage i schorsteenen, da ville manden

som laae i sengen reyse sig op, da sprang Nordman

op och treched sin kaarde vd och bad manden lige eller

hand schulle huge hoffuedet af hannem saa den schulle

trille paa gulffuet, huorefter manden lagde sig ned i-

gien, och som quinden spurde huad det schulle betyde

slog Nordman hende med baghaanden under øret

saa hun røg baglendes op i sengen, i det samme sprang

2de piger aff en koffue och ud i en anden koffue

som ølled laae huor der laae en soldat en soldat och slog dj

døren til effter sig, da bad Lars at Siffuer schulle komme

och med hannem opspende døren som Lars och giorde, och

indjaged i stuen begge piger och truede dem op i

sengen til manden och quinden, och soldatten trued

hand til at staae ved mandens sengestolpe, och

dersom dj rørde sig schulle Jørgen och Jochum  som

var ved døren treche kaarden igiennem dem, jmedler-

tiid hug Nordman ned i stuen alt huis kiød och pølser

som hengde i stangen vnder lofftet, gich saa ud i koffuen

och indbar en heel fauffne med vsaltet talg och

leverte David at bere ned til bandhunden, huoreffter

hunden taugde stille som ellers tilforn giøde och gnelled

saa tog Lars Siffuer med sig ind i koffuen och indpached

huis dj fandt, och Normann beklagede sig at der

var formeget at tage aff saa hand iche kunde

faae det alt med sig, och huis dj der tog med

bandt dj i secher och lagen som var endeel liin-

kleder och nogle gangkleder, och bar det ud for døren

och tog dj i samme koffue penge = 30 rixdaller 3 ort bar saa

alt det røffuede goeds ned i mandens egebaad

och tog seyl och aarer dertil, roede dermed indtil

dj kom ind imod Laurkollen da satte dj seyl och

fich bør her indeffter til Drøbach som var om morgen

tillig da det bleff stilt och schaade mørch, da loed

Nordman dem alle lige sig ned i baaden forvden hand

och Siffuer som satte sig at roe, och under

Røgens rand indtil Holmen, der giorde dj seyl och

lovered paa fiorden indtil det bleff mørche, jmedler-

tiid lade Nordman en bøsse som hand taged fra

manden i Torgautten med 2de rendekuller /: huoraff

hand tog der och 24 sampt krud :/ och sagde dersom

der nu kommer nogen schal vi schyde dem i siunch, der-

med roede dj her ind efter til Ternebech der lagde

dj i land, och oplagde goedset som dj haffde

røffuet, och Larses søn sprang hiem effter

hielp at bære med dem hiem och fich til hielp Nord-

mans quinde och Jochums søster Torbor som hialp dem

men baaden støtte dj hul paa och lagde steen

i den och schiød den fra landet som siden der ned-

søch, och som dj var kommen hiem til Siffuer Natmands

bytte de jmellum sig det staallne goeds och fich

Jochum paa sin laad = 4 leritschorter, et schiørt, 1 rye,

1 par strilagen nogle ockleder och andet smaa lin-

tøy, sin deel aff smør som var 4 pund, 1 nød pølse

och i penge 5 rixdaller och nogle schillinger, hans fader

Siiffer fich paa sin laad lagner, 1 kaaberpande, en

tinkande, 1 sengklede med endeel meere som hand

iche erindrer, saa och aff pengerne sin anpart 5 rixdaller

och nogle schillinger, huad som Lars Nordman fich paa

sin och hans søns part reyste hand strax bort med

sampt quinden och 2de sønner med en hest och kløff.

Jørgen och David tog och deris part aff det staalne

goeds och reyste strax dermed bort.

 

Torsdagen den 17 september er retten atter administrerit

paa Byetinget, offuerværende

Biørn Olsen, Morten Bertelsen, Jacob Jensen

Frands Pedersen Smed, Pouel Andersen

Jørgen Jørgensen

 

Bleff da atter for retten aff fengselet fremførdt

Natmanden Jochum Siffuersen som nu ydermeere

bekiende at da dj røffuede i Torgautten tog dj och

med meere it stort sølffbeger huilche Lars Nord-

mand beholt tilligemed endeel andet, och fich hand

och paa sin laad bøssen som dj tog der, tilstoed der-

nest at i høst 3 aar siden som hand iche rettere

mindes giorde Jørgen Caspersens quinde Signe Ols-

daatter dennem anledning at hoes Niels Deelj i

Østre Bærum var der penge at bekommen och iche mange

folch paa gaarden, huorpaa Jochum, Embret

Haagensen, Eschild Larsen och David Siffuersen for.

samblede sig hiemme hoes Natmanden efter Siffuers

tilschydelse /: efftersom hand en gang ville kiøbt

aff hannem en lade med høe och ville giffued hannem

for laden 15 rixdaller, mens ville hafft 16 rixdaller och som hand

iche haffde penge ville hand for den resterende daller

sat sin bøsse i pandt, som manden iche ville

huorfore Siffuer bleff vred, och sagde fordj at Niels

Deelj derfor noch maatte haffue det, och var noch

let at giøre :/ och dermed gich forbemelte 4re persohner iveyen

tilligemed Bernt Joensen om afftenen ved klochen

9 slet, och kom i Deeljengen til en engelade ved middags-

tiider, och gich dj ind i laden och lagde sig der indtil

det var gandsche mørch ved klochen 9 slet, dermed gich

dj frem til gaarden och bag for laden sverted dj

sig i ansichted med kulved, och Eschild gich før

dem frem til stuedøren och banched paa, och en

liden pige kom til døren och lugte op, saa gich dj

4re ind mens David stoed vde for at holde vagt, och

som dj var indkommen tende Eschild it lys som hand sielff

haffde med sig, och i det samme drog hand ud en

kromsabel och hug hoffuedet af en katte som sad

skorsteenen, sprang saa til bordet och hug it

spand i støcher som stoed paa bordet med driche i

saa den flyede i støcher, stach saa ind hans sabel,

och uddrog en stoer kniff och sprang til manden i

sengen och satte den paa hans brøst och truede

hannem at hand schulle sette den i hans hierte om hand

iche sagde hannem huor hans penger var, da raabte

manden paa quinden som laae i en anden seng och en

liden pige hoes hende at hun schulle sige huor pengerne

var, huorpaa hun svarede at dj laae i en kiste,

huorpaa Eschild med mandens øx opbrød saa kisten

som stoed ved schorsteenen och tog der 20 rixdaller som

laae i en barnelue tilligemed endeel linkleder

jmedlertiid tog Bernt Joensen en anden øx under

bredet och opbrød roeschabet och tog der 10 rixdaller penge

siden løb Eschild, Bernt och Embret ud och op paa

en lofft eller rom och tog nogle schoe och videre, siden

kom dj ind igien i stuen och Eschild truede ydermeere

manden effter fleere penge, huorpaa manden svarede

at dj nu haffde randsaged offeralt och haffde ey meere

dermed pached dj I haab dj kleder aff linned som dj

fandt sampt 2 tinfader 2 messingstager, och videre

och dermed gich paa døren och offer en myr der

tabte Jochum en sølffskee som hand haffde taget

i madschabet, och løb om Nees der vade dj offer elffuen

och gich samme nat lige veyen hiemeffter och kom hiem

om natten imod dag klochen ved 4re slet, och strax

som dj var hiemkommen bytte dj jmellum sig det stelne

och røffuede goeds och penge, och fich Jochum sin part

saavelsom dj andre tillige med Siffuer Natmand huer

sin laad, och scheede deellingen saaleedis at Siffuer

bytte det først i 2de lige laader, hand ½ parten och

Jochum ½ parten, siden deelte Siffuer med Embret

och David som hand vilde effter dj hand schulle haffue

deris laad til sin egen, mens Jochum deelte sin ½ part

eller laad imellum sig saavelsom Eschild Larsen

och Bernt Joensen her bleff indgiffuen Niels

Deelies fortegnelse paa huis hannem saaleedis

bleff frarøffuet, dat 15 sbr, ligeleedis

tilstoed och bekiende Jochum Siffuersen at forbemelte

høst strax effter, giorde Embret Haagensen dem

anleddning paa en mand som boede paa haaøen effter-

som hand haffde verit der nogen tiid tilforn effter

Siffuers befalling och schulle stiele en hest, som hand ey

kunde komme til formedelst  hand ey kunde komme offuer

sundet, huorpaa Jochum, Embret, Eschild, David och

Bernt Joensen effter Siffuers tilschydelse gich hienmen-

fra en afften seendt ved klochen 8 eller 9 och ud til

Lysagger broe, der tog dj en baad som laae der, viste

iche huem den tilhørde, mens Embret opfandt den

och satte de sig samme natt i baaden och roede til Haaøen

och kom til øen lidet før afftenen, och Embret tog David

med sig hen til gaarden at schulle fornemme om der

var nogen folch, och David gich frem, och pigen i gaarden

gaff hannem driche och som David kom til Embret

igien gich dj tilbage til baaden, och roede dj saa

om afften da folchene haffde lagt sig omkring til

huuserne, och gich dj saa alle op til huuserne och Eschild

banched paa, huorpaa døren bleff opluchte och gich

Eschild, Bernt och Embret ind I stuen, da sprang

en pige i sin bare serch op paa lofftet, och Eschild

foer effter hende med en dragen sabel i haanden

op paa lofftet och i det samme sprang 2de børn ud i

koffuen huor opgangen var til lofftet, och løb ned

i kielderen, da raabte Eschild paa barnet, paa

fantemaal /: som dj altiid brugte jmellum sig naar dj

var i saadanne forretninger :/ at hand schulle tende

lys som hand och giorde och tog en øx och brød døren

til koffuen, och gich med lyset til Eschild och hand

tog pigen aff lofftet ind igien, jmedlertiid ville

manden som laae i sengen reyse sig op, da sprang

Embret til hannem med en øx och slog hannem med

hammeren offer armen saa det smald saa høyt

och manden schreg och faldt med det samme ned

i sengen och bleff liggende i sengen

och som dj haffde ledet pigen i stuen, sønder-

hug och brød dj en kiste i koffuen och fandt

der 1 rixdaller 8 schilling och tog endeel gangkleeder som hørde

daatteren til och noget andet, saa och en bempel

øl nogle merker smør, gryn och lidet kiød; och som mandens

daatter forbemelte pige talde vel och bevegelig for sig til

dem, haffde Jochum medynch offer hende och bad for

hende at hun fich igien hendes kiol et schiørt och

en lue som hand opbar til hende effter at dj haffde

baaret det i baaden, huorfore Embret blev vred

och affschiød en stoer hagelbøsse som var hans egen

paa gaarden, dermed roede dj strax samme nat

tilbage igien och kom om morgenen beel tillig ved

klochen 4re slet til Ternebech, och som dj var kommen

i land schiød Eschild baaden paa siøen, och dj

fuldtes ad alle sammen op til Siffuer Natmands, och

deelte dj jmellum sig saavelsom Siffuer Natmand

huis dj haffde bekommet, och kunde nu iche eigentlig

erindre huad det var, mens sagde det var iche meget.

Ellers berette hand at dj alle var sverted i

ansichted som scheede med kul da dj laae vnder landet

ved Haaøen. Berette ellers at Embret haffde

staallen 1 stoer røe hest for Siffuer Natman huor hand

stal den viste hand iche, huilchen hest Siffuer siden

soldte til Olle Frogner for 10 rixdaller, ligesaa

Embret staallen en hest stoer aff brun farffue,

for Siffuer, som Jochum dog fich, och hand siden

bytte den bordt med Helge Soelstad i Ascher

sogn och fich den rusted hest igien, sagde och

at alle Olle Soelstad haffde handlet meget med

Tyffue Peder och en gang forvaret en røe hest

for hannem i 3 vgger. For kort tiid siden var Embret

ved Maas och stal for Siffuer en brun gielch som

Siffuer siden bytte bort i Sørchedallen med en

mand som boer i Langelien, och fich igien den

sorte hest som endnu er hoes dennem, ellers

haffde Embret i vindter it aar ved marchedstiider staallet

1 huid hest paa Folloug for Siffuer som Olle Døl siden

solde for hannem mens viste iche til huem mens Anne

Peder Larsens maa vide det, noch haffde Embret for

2 a 3 aar siden staallen 1 sort hest for Siffuer, som Jochum

siden bytte bort til Biørn Kierchebye imod 1 gammel brun

hest och fich 2 rixdaller jmellum bytte, bekiende och

at i sommer var 2 aar som hand iche rettere mindes

haffde Olle Solstad mist en stoer soeded hest

och som Olle Soelstad viste huem der haffde staallen

hesten haffde hand ført sine drenger ud at lede effter

tyffuen som kaldtes Tyff Peder, mens som dj iche

fandt den, och Jochum hørde at dj iche haffde fundeet

hesten och fornam at Olle Soelstad haffde Siffuer och

Jochum fortencht at dj schulle vere medvidere i tyffue-

riet gich Jochum ind til Olle Soelstad och bød sig

til at ville fare ud effter tyffue Peder och hendte

hesten igien gaff Olle Soelstad hannem 4 rixdaller til

reysepenger, och som Jochum spurde om dj treffed

Peder paa en schoug och hand vilde giøre modstand

om dj da maatte schyde hannem ihiel, huortil

Olle svarede ja noch ieg schal vere mand derfor

du haffuer ingen fare, rid ichun bort effter hannem

och det hørde Hans Veideman och en officer, huor-

paa Jochum och hans fader Siffuer Natmand red

i veyen udeffter til Bragnes, møtte Olle Soelstad

dem och spurde huor dj ville hen, dj svarede at ville

effter tyffue Peder och tage en hest igien, da

sagde Olle du gud bedre mig ieg kommen i schade

for en hest som hand haffde nedsat hoes min broder

och da Peder var begierende igien hesten tog Olle

den och flyde hannem den igien, och hand betalte mig

for vmagen, dermed schildes dj ad, och reyste lige saa

til Liersund, der fich dj spurlaug paa Peder och reyste

saa effter ham til Tønsberg bye hoes en mand ved

stranden paa Schieret och da haffde Tyff Peder

Jochums søster Torbor hoes sig, saa och den hest

som var Olle Soelstad frastaallen, och som dj da

haffde druchet en par kander øl fuldtes Tyff Peder

som red paa den staalne hest och haffde Torbor

Siffuersdaatter paa hesten bagved sig och Jochum

saavelsom Siffuer red med hannem til [Huusvist] schoug

som er ½ mil fra Tønsberg, och som dj var saa

ner kommen offer schougen holdt dj och stach ild i en pibe

tobach, da bad Siffuer at Torbor schulle staae aff fra

Peder och ride paa Siffuers hest som hun och giorde

och som dj da begyndte at ride igien och Peder

red forvd och Jochum och Siffuer effter, da bad

Siffuer at Jochum schulle schyde til Peder efftersom

dj derom jmellum sig haffde det besluttet och

taget affsched, mens Jochum bad Siffuer at hand ville

huge til hannem med kaarden, hand svarede at hans

kaarde var forliden hand kunde iche huge hoffuedet

fra hannem paa en gang, och som Siffuer da bad

Jochum schyde til, schiød hand med en pistol til

Tyffue Peder som red for hannem, och rambte

hannem med en kulle jmellum schulderne saa

kullen gich ud igien i brøstet nedenfor vorten

saa hand faldt frem offer hesten, da sprang

Jochum aff sin hest och gich til Peder och spurde

om det var bedre at ligge der end henge i en

tyffuegalie, da svarede Peder det er slig

saa, lad mig faae det ieg bør at haffue da tog

Jochum den anden pistol och ville schudt til hannem

anden gang, mens pistollen ville iche gaae aff,

i det samme døde hand, och dermed kom Siffuer frem

och bad at spende gehenget med en stor sabel

aff som hand haffde ved siden och droge kiolen

aff hannem, och drog hannem saa it støche fra

veyen och kaste hannem vd for berget i en liden

bech och kasted bierche buscher paa hannem som Siffuer

hug aff med sablen, och haffde Jochum til-

forn strax hand var død huget aff hannem en finger

paa den høyre haand, och haffde Torbor strax som

hand døde schaaren hans pung fra hannem som hans

penge var i, dermed toeg Siffuer och Torbor hiem, mens

Jochum red til Amptforvalteren Jørgen Olsen6

och gaff hannem tilkiende denne gierning och viste

hannem fingeren och kiolen, och holtes anden dag

der effter ting der, huor hand och atter møtte och

gaff det til kiende, och samme dag kagstrøg

it quindfolch ved en grindstolpe, huorfor Amptfor-

valteren gaff hannem 2 ½ rixdaller, siden reyste hand

lige hiem, och Olle Soelstad fich sin hest igien,

och berette at samme Tyff Peder haffde besoffuet

hans søster Torbor Siffuerdaatter och var da

ved hannem frugtsommelig.

 

Mandagen den = 20de september er retten atter

administrerit paa Byetinget aff Byefogden

Hr. Barch, offuerverende Jørgen Jørgensen

Morten Bertelsen, Børge Alffsen, Jacob Jensen

Biørn Olsen, Frands Pedersen, Pouel Andersen

 

Kirsten Tille Madsens Hammersmeds ved Bærum

verch fremviste i dag for retten it par quind-

folch halffermer med knipling for och 1 stube knipling

aff 3 kvarter lang saavelsom it lidet messingstage

sønderbrut, och berette at haffue kiøbt det aff it høyt

quindfolch som som berette at gaae paa landet med kram och

giffued for det i alt 12 schilling och en gang driche til.

Jligemaade fremviste Velmiche Matiasdaatter

fra forbemelte Bærums verch it huidt toppen med gull

och blaarender i som hun berette at haffue kiøbt

aff forbemelte quindfolch for 3 ½ ort, saa och it fint

røe klede och it støche gammelt knipling paa 1 ½ allen for

= 16 schilling och schal dette kiøbmandschab vere skeed

for vngefer = 4 a: 5 vgger siden.

Jochum Siffuersen bleff nu for retten frem-

førdt som tilstoed och bekiende at 4re dage

førend hand bleff sat, da kom hans fader Siffuer

Natmand hiem ridende med en sort hest och lagde

en kløffsadel paa den med lidt høe i en sech

huilchen hest hand sagde at haffue taget i Giette-

myra paa Byens march och mente det var en brude-

hest, och red dermed fra Haugen, och kom andre

dagen igien och da sagde hand at haffue sat

hesten hoes Peder Pouelsen offuer for Bærums verch

och som Jochum forvendede sig offer at hand slap

hesten der, sagde Siffuer at dersom den iche kunde

gaae der da schulde Peders broder Matias Pouels

tage den den til sig thi hand haffde it sted den

kunde gaae hoes. Berette dernest at i sommer

jmedlertiid dj var ved Trehiørningen haffde hans

fader Siffuer indtaget 2de svin och slagtet før-

end dj kom hiem, och sommeren tilforn indtaget

it svin och slagted, berette och at for 5 a: 6 aar

siden var hand hans fader Siffuer och Embret Haagensen

paa Vllevold och stal en koe fra Assessor Lars Jacobsen,

och Embret krøb igiennem vinduet  offuen for døren

och lugte døren op, samme koe slagted dj paa

marchen och bar kiødet hiem; Noch berette at

for 2 aar siden stal Embret 1 røe soeded hest

fra Christen Tiideman som gich i Gamlebyen och 1 røe

hest som hørde Kirsten Mr. Mechenhasses til, huilche

2de hester Jochum och hans broder David red bort med vester-

paa och solde Tidemans hest ved Scheen til en

mand som boer offuen for Jerpens kierche under

Heye ved naffn Jørgen, och fich derfor 5 rixdaller

den anden hest bytte hand bort i Laurdallen

och fich igien 1 sort hest och gaff 2 rixdaller 1 ort i-

mellum bytte, mandens naffn erindrer

eller kiender hand iche. Arne Svarffuer

bleff opførdt op endelig bekiende at hand tillige

med Jochum Siffuersen, Embret Haagensen och David

Siffuersen i sammen gich ud til  Hammer her i Aggers

herrit och om afftenen gich frem til gaarden eller

pladsen och med gevalt tog it schiørt och en trøye

saa och 1 øx, och hug hand och Jochum en kiste i

støcher med 1 øx och Arne lette effter penge der iblant

noget Jernschrab, mens fandt ingen, och Jochum slog

quinden paa munden, och lade dj drengen ind i

stuen och truede hannem at bliffue inde jmedlertiid

och berette Arne at hand iche fich noget aff det

røffuede goeds, mens Jochum beholt schiørtet, David

trøyen och Embret øxen.

 

Tiisdagen den = 28 september er retten administrerit

paa byetinget aff Kongl: Ma: Byefoget

Hr. Adam Barch, offerverende Christen Jørgensen

Jacob Jensen, Biørn Olsen, Børge

Alffsen, Olle Pedersøn, Pouel Andersen

Morten Bertelsøn

 

Sara Tomesdaatter Kittel Nestebøls hustrue

fremviste 1 blaa vllen nattrøye som hun berette

at haffue kiøbt i sommer aff it quindfolch som hun

iche kiendte ved naffn och giffued hende derfor

2 ort 2 schilling och da hun kiøbte nattrøyen var den huid, och

hun giffued for den at farve 1 ort 4 schilling. Torbor Siffuer-

daatter bleff for retten fremførdt och tilstoed

at haffue soldt forbemelte nattrøye for 2 ort 2 schilling och at samme

trøye var hendes egen och iche noget staallet goeds,

bekiende och at hun var med paa Neesoeden och

røffuet fra Jacob Granderud, och var dermed i alle

maade saaleedis tilgaaet som Jochum Siffuersen

bekiendt haffde och forhen udført er, och negte

iche noget deraff, men hun iche nødt noget aff

det røvede goeds, thi hendes fader som haffde

beaardret hende dertil beholdt hendis laad tillige

med sin egen. Berette derhoes at haffue pandt-

sat til Hans Bergs forrige quinde it fint lerits-

lagen och var schyldig hende baade før och siden

for madvare til 5 ort 8 schilling huorfore hand haffde lagnet

til pandt. Embret Haagensen bleff och

aff fengselet for retten fremførdt och ved-

stoed at haffue verit med at stielle och Røve fra

Niels Deelj, saa och paa Haaøen

och ey at haffue faaed noget paa sin laad aff det

røvede goeds, men Siffuer Natman at haffue beholdt

hans part och loed tillige med sin egen vden allene

aff Niels Deelis penge 12 schilling. Bekiende at til kommende

marcheid bliffe 2 aar siden beaardrede Siffuer Natman

hannem och Jørgen Caspersen at dj schulle gaae ud paa

landet och stielle en hest huor dj fich den, huorpaa

dj gich ud paa Folloug och Embret bleff i Høllen hoes

en gammel mand jmedleriid Jørgen gich ud i bygden och

stal en huid hest, fra huem viste hand iche, och

kom med den til hannem, och dj begge red med den her

indeffter til Siffuer. Klaged ellers hart offer Siffuer

Natmand at hand haffde trued hannem paa liffuet

til at øffue slig tyffuerj och røverj, och at hand

paa 5 a 6 aars tiid haffuer holt holt hannem och dj fleere

i hans huus fra Herrens nadver och sachramentet,

ville nu ey videre end allerede indført

er bekiende. Laurits Pedersen bleff fra

fengselet paa Aggershuus her for retten fremførdt

som berette at vere fød her i staden tiendt for

soldat vnder Capitain Sestefletes compagnie och faaed

sin affsched derfra for it aars tiid siden til-

stoed at i sommer for 5 a 6 vgger fuldte hand

med Jochum Siffuersen, Jørgen Caspersen Anders

Kryb och Embret Haagensen fra Siffuer Natmands

och gich op ved Gielderaasen och det var om afftenen

klochen ved 10 slet, och kom paa Gielderaasen imod dagen

och lagde dj sig paa Gielderaasen til om aftenen

klochen ved vngefer 10 slet da dj gich frem til

en stue som ligger paa den anden side aff Gielder-

aasen huor der boede it quindfolch och Anders Kryb

banched paa døren och begiered at ville kiøbe brød for

2 schilling hand haffde verit i schydsferd, och som quindfolchet

da endelig effter hans begier opluchte døren

och haffde 2de ertelebser i haanden, da indtrengde

Kryben saavelsom Jochum Siffuersen och Embret

Haaensen sig i stuen, mens Lars och Jørgen Caspersen

bleff staaende vdenfor och holt vagt, jmedler-

tiid hug dj som inde var en kiste i støcher och tog huis

kleder som der var i, och lefferte det ud igiennom

døren til Lars och Jørgen som tog imod det, och

quindfolchet raabte och schreg imedlertiid, mens

Jochum Siffuersen holt fast paa hende saa hun

ey kunde komme til at schrige, saa pached dj tilsammen

huis kleder och videre som dj haffde røvet och gich

strax derfra ind effter aaserne och kom i

Biølsenhaugen klochen ved 12 slet om dagen effter,

och Jochum Siffuersen gich hiem och hendte hans fader

Siffuer Natman och dermed bytte dj huis som dj haffde

røvet aff kleder och mad, och det udj 6 laader

saasom Siffuer tog sin egen saavel som Embret

Hogensen part, och om afftenen gich dj  hiem der-

med til Siffuer Natmands, och faldt paa Larses

loed en sort silchekiol, och en huid lue med

huide kniplinger paa, kiolen soldte hand i Liersund

offuerfor Bragnes hoes Birthe Sundland til en quinde

som han iche kiende mens Berte Sundland maatte

kiende hende, och fich for kiolen 5 ort, luen haffde

hans quinde med sig och vden løiffe soldt den ved Vest-

faasen vide ey huad hun fich for den; Bekiende

dernest at hand tillige med Jochum Siffuersen, Torbor

Siffuersdaatter kled i mandfolchkleder, Jørgen

Caspersen och hans quinde Signe kled i mandfolchkleder

Anders Kryb och Gabriel Siffuersen efter Jørgen

Caspersens quindes anledning var paa Neesoeden

och røffuede fra Jacob Granderud endeel kleder

och videre, och at Anders Kryb schaffuerd dem baad ved

Ternebech som hand haffde taged i Gamlebyen, och roede

dj derfra om efftermiddagen och kom til Steilerne

om afftenen och laae der om natten, om andre

dagen roede dj til Neesoedland och gich paa veyen

til Granderud och som dj kom imod gaarden imod afften

viste dj Anders Kryb och Torbor Siffuerdaatter

som var i mandfolchkleder frem til gaarden at

bede om huus for at fornemme huor mange folch der

kunde vere paa gaarden och om deris ansting kunde

kunde gaae for sig, siden om afftenen som folchene haffde

lagt sig gich dj andre effter frem til huusene

och banched Lars och Jochum paa døren, och manden

kom til døren och oplugte døren, da spurde Lars

om der var nogle fremede carle huorpaa manden

svarede ja, derpaa gich dj alle ind, och Lars

saavelsom Jochum huer med sin dragen kaarde

i haanden truede Anders Kryb och Torbor som haffde

lagt sig paa gulffuet i en fladseng at dj schulle rømbt

fra Compagniet som var saadan offerlagt imod at dj

paa den maade kunde komme til at øffue deris

tyffuerj och var offerlagt at dj schulle kalde Lars

Nordman ved naffn Corporal huilchet var Siffuer

Natmands raad giffuet førend dj drog

i veyen, och som dj spurde effter den 3die svarede

Kryben hand torde iche gaae ind men er vde, och det

var til it tegn at der var fleere folch ude, huorfore

Lars gich vd i en anden stue och hente en Schomager

som laae der och 2de drenger ind i stuen til manden

och truede saa manden och alle folchene at vere stille

jmedlertiid dj røffuede och borttoeg alt huis dj

fandt som dennem tienlig var som dj pached i secher

och gich dermed samme nat til baaden igien och

roede til Ladegaardsøen och lagde sig i schougen

om dagen til om afftenen da gich op til Siffuer Natmands

som møtte dem paa veyen och toge imod dem, och deelede

dj det røffuede goeds i Jochum Natmands stue

udj 8 laader efftersom Siffuer Natman fich deraff

sin saavelsom Embret och Torbors laad, och faldt paa

Larses laad 1 sort kledeskiol, 1 sort polemettes schiørt

1 bøsse med hølstre 1 sengeklede, en støche striie som

dj andre siden stal fra hannem der i huset, ellers

schulle hand ved hans igienkomst haffue sin part aff

3de sølffskeede 1 sølffkiede, och 2de snørliffe med

sølffmalier i, mens dj andre schremte ham der-

fra saa hand fich iche noget deraff, kiolen

soldte hand paa Kongsberg til en mand heder Østen

for 7 ort, schiørtet hans quinde soldt paa Kongsberg

bøssen nedsat i Sandsuer hoes Lars Kieldsen, seng-

kledet soldt paa Sundland ved Bragnes til quinden

Birte for ½ rixdaller, mens iche sagt for nogen at

det var vlouglig tilkommen, dernest bekiende hand

at handtillige med Siffuer Natman, Jochum Siffuersen

David Siffuersen, Hallfuor

Grisestuen paa Byens march, saavel som Larses

søn Niels Larsen forleeden høst effter Jørgen

Caspersens och hans quindes anledning var i Tor-

goutten ved Fridrichstad och røffuede och fuldtes

dj alle tilsammen fra Siffuer Natmands och fich

Lars aff det Røffuede goeds paa sin part som hand

kand erindre penge 4 ½ rixdaller, nogle gangkleder

och linkleder aff lagener och duger som hand och

hans quinde haffde solt paa adschillige tiider

och steder som hand nu ey kunde mindes, och dj haffde

nedsenchet baaden ved Ternebech mens seiglet beholdt

Natmandens folch, och haffde Lars iblandt andet faaed

paa sin part aff samme goeds en bøsse som hand siden

bytte bort ved Bragnes imod en anden bøsse som hand

siden soldte, berette och derhoes at Halffuor Griise-

stuen haffde en gang tilforn verit med Jochum, Jørgen

Caspersen, Lars och Anders Dragoner som boede i Bisolit

tilsammen ude ved Torgautten och ville røffuet, mens

det gich iche for sig den gang formedelst endeel

fischere som der huilede och haffde dj da verit her-

fra tilbaads som hørde Jørgen Caspersen til, hvilken

baad hand da maatte selge i Fridrichstad at kiøbe

sig mad for; Jochum Siffuersen bleff aff fengselet

opførdt och bekiende at hand haffde forgidset

sig udj sin bekiendelse om det røveri i Torgautten

i det hand bekiendt at Jørgen Caspersen var der

med dj andre som iche saaledis var, mens var i

hans sted med dj Anders Halffuorsen boende i Griise-

stuen paa Byemarchen, mens Jørgen Caspersen

fich alligevel sin anpart och laad aff huis dj fich,

berette och at forbemelte Jørgen, Lars Bisaalit, Halffuor

Griisestuen, Hans Jensen Corporal under Dragonerne,

Bernt Joensen tillige med Jochum haffde en

gang tilforn verit til vands udroed til Tor-

goutten at ville røved, mens det gich iche an for-

melst folchene i gaarden bleff dem seendis, huor-

fore dj gich samptlige offer land hiem igien saasom

Jørgen Caspersen soldte baaden i Fridrichstad for

1 rixdaller och kiøbte mad for til dem, huilchen baad

hand haffde staallen paa Forneboefiord fra

Niels Forneboe, berette och at forbemelte Corporal Hans

Jensen och Eschild Larsen for vngefer 3 aar siden

stal en blachet foelle paa Frogner fra en

døllemand som der logered dagen for marchedet

huilchen foele Hans Corporal reiste med udj Ascher

sogn och bytte den bort paa en gaard nest

vestenfor Billingstad som ligger ved alfare-

veyen, mandens eller gaardens naffn viste hand iche,

och fich Corporalen igien 1 brun blached hest, der-

nest bekiende Jochum at forleden vindter nogle dage

før marched gich hand och hans fader sampt Halffuor

Griisestuen, Jørgen Caspersen och hans quinde effter

hendes anledning ud til en gaard som ligger offuen-

for Strømsøe eller Kaabervigen5 och kom til gaarden om

afftenen imod folchene schulle lige sig och begierte at

laane huus som dj och omsider fich, och som manden

och quinden haffde lagt sig  optende Halffuor glør-

hougen i schorsteenen efftersom hand och Jochum allene

var indkommen i stuen mens Jørgen, Siffuer och Jørgens

quinde krøb op paa lofftet och lagde sig, och saa

gich Siffuer i stalden och udtoeg en rusted hest lagde

salle paa den och satte den for mandens slede

och Jochum och Halffuor tog en bylt med gangkleder

och smaa linkleder som laae i hans bylte paa en

kiste i en dug och bar det ud, jmedlertiid laae

quinden och manden i sengen och torde iche giøre

nogen modstand och siffuer berette at hand fich

i en kiste paa lofftet 1 ort 8 schilling och Jochum och Halffuor

tog den bylt med kleder och 1 kvarter kiel aff kaaber paa 1 = kvarter rom

och lagde det paa sleden med 2de huide och it seng-

klede och dermed kiørde dj 2de hiem mens Siffuer,

Jørgen, och hans quinde gich effter, kiollen soldte

Jørgens quinde och fich for den 1 ½ rixdaller, en deel

aff klederne soldte en quinde ved naffn Else som

tilholder hoes Halffuor Griisestuen, och fich Jochum

paa sin part it snørliff med sølffmalier i snør-

liffuet solde Else Griisestuen mindes iche huad hand fich

derfor, malierne soldte Kirsti Schrige for hannem

och gaff hannem 5 ½ ort derfor, 1 huide soldte Else och

schaffued hannem madvare derfor, och fich Halffuor

paa sin part blandt andet en sort quindfolch-

kleding.

 

Mandagen  den = 4 oktober er retten paa Byetinget

administrerit aff Byefogden Hr. Adam Barch

offuerværende Jørgen Jørgensen, Christen Jørgensen

Olle Pedersen, Morten Bertelsen

Biørn Olsen, Frands Pedersen

 

Bleff aff fengselet paa Aggershuus for

retten fremførdt Lars Nordmanns søn Niels Larsen

som berette at var paa det 16tende aar, bekiende at

hand forleden aar fulde hans fader tillige med

Siffuer Natmand, Jochum Natman, Halffuor Griisestuen och David

Siffuersen ud til Torgautten och bleff Niels igien paa

denne side aff elffen jmedlertiid dj andre var

inde i huusene i Torgautten och røvede, och da dj

kom igien med baaden som dj der taget, tog dj hannem

ud i baaden med och roede hiemeffter, och gaff dj

hannem huer nogle schillinger for hans vmage

som i alt beløb sig til 1 slet daller2 som hand fich hoes

Jochum Natmand der dj bytte huis goeds som dj haffde

røvet, berette och at Jochum Natman haffde med

sig i hans kielflasche 1 pose med soed eller

sverte i, som dj sverted sig med om afftenen før-

end dj gich ind i Torgautten, bekiende och at

haffue faaed aff samme bytte 1 par lerits gamle boxer

1 halsklud och 2 par sorte band, berette och at

hans fader och moeder haffde nedlagt en deel

goeds och kleder paa Brendsrud i Ascher sogn

som manden och quinden toeg i forvaring i deris

boe forleden aar. Sagde ellers at hand iche

viste at dj ville gaae paa vlouglige veye

da dj gich hiemenfra och hand fuldte med den

til Torgautten, men dj sagde for hannem at dj ville

gaae vd paa schytterj och hand fulde dem med

madsechen, och haffde Siffuer da en bøsse, Jochum

Halffuor och Lars huer sin kaarde eller sabel, och

David Siffuersen en bierchepog eller stør i haanden

och naar dj møtte nogen paa veyen løb endeel

aff dem til schougs och endeel fuldte veyen, sagde

ey videre at haffue med verit eller herom veret

beviist. Jligemaade bleff Lars Nordmans quinde

Karen Nielsdaatter fra Slottet nedført som til-

stoed at haffue soldt til Kirsti Tille Madsens

paa Bærums verch it par quindfolch halffermer

med knippels 1 støb knipling, 1 liden gammel messingstage

tilsammen for 12 schilling och til Viilmiche Matiasdaatter

it sengklede for 3 ½ ort som hun berette at haffue

faaed i Hallingdallen for tobach, och it tørklede och

it lidet stykke gammel knipling for 16 schilling berette och at

haffue soldt den kniplingslue som hendes mand

bekiendt om at haffue taget under Gielderaasen

och til en pige hoes en Schreder paa Bragnes

boende jmellum 2de bagere och henger hoes

samme Schreder it schreder schilt ud, samme pige maa

vere Schreders daatter och gaff  hun hand for

den 1 ort 8 schilling it polemettes schiørt soldt paa

Kongsberg til en leutenants pige som boer paa østre

side aff broen och fich for den 3 ½ ort, it for-

klede och tørklede soldt i Vestfosen til en

pige som hun iche kiende eller vide huem var, for

12 schilling, videre vilde hun iche bekiende uden

allene it lidet huus til it verch som hun berette

at haffue kiøbt aff it findequindfolch som meente

var Natmandens sønne quinde samme huus eller verch

berette hun at vere iblandt hendes tøy.

 

Mandagen den = 4 oktober er retten paa Byetinget

administrerit aff Byefogden Hr. Adam Barch

offuerværende Jørgen Jørgensen, Christen Jørgensen,

Biørn Olsen, Morten Bertelsen, Olle Pedersen

Børge Alffsen, Jacob Jensen

 

Jørgen Casper-

sen som har ladet sig undertiiden kalde Jørgen

Andersen, bleff aff fengselet paa Aggers-

huus her for retten fremførdt, som bekiende at

hand tillige med Jochum Natman, Embret Haagensen,

Anders Kryb, och Lars Nordman haffde verit med

at røve i en stue som ligger ved Gielderaasen

och dermed at vere omgaaet som dj andre bekiendt

haffuer, vden allene hans quinde viste iche noget der-

aff, och faldt paa Jørgens laad 1 brun schiørt som

bleff soldt paa Brendsrud aff hans quinde for 2 ort:

1 sort, brunt schiørt satte hans quinde i pandt i

[Kr..gegaarden] i Aggersgaden til en haandtlanger

som der boer for 1 ½ ort forclared at Torbor satte da

i pandt it lagen soldt til Halffuor Griisestuens quinde

for 1 ort 8 schilling 1 strie serch til Else i Griisestuen for

16 schilling 1 par hoeser och 1 par schoe som hans moder beholdt,

siden var hand och hans medhaffuende quindfolch

Signe Olsdaatter paa Granderud och der røvet

paa den maade som forhen indført er, och fich

hand och hans quinde paa deris part endeel

kleder som hand iche eigentlig kunde komme i hue men

hans quinde maa erindre det, aff pengerne fich

hand 1 slet daller2, bekiende ellers at ungefer 6 aar

siden fulde hand saavelsom Siffuer och Jochum Nat-

mender hans quinde Signe Olsdaatter op til en mand

i Aggers herrit ved naffn Zacharias och der stael

hun effter Jochum och Siffuers anledning 1 bøsse effter-

som hun bad om huus, och jmedlertiid var dj andre

3de vdenfor, huilche bøsse Siffuer beholdt, och gaff

hand hende for vmagen 1 gammelt vadmelsschiørt, jlige-

maade for 6 aar siden verit med Jochum Natman, Peder

Prindsdal eller Tyffue Peder kaldet, och en nordlending

som tiendte Siffuer Natman och siden død och vdj Røgen

sogn hoes en Schreder staallen nogle gamle sengkleder

2de gamle vadmelskioler, och det scheede lige som paa

dj andre steder med gevalt och paa røverviis,

jligemaade haffde hand tillige med Jochum, Siffuer och

Halffuor Griisestuen røvet paa en gaard offuen for

Kaabervigen5 en deel lin och gangkleder, 1 kaaberkiel,

hest och slede, och i penge 1 ort 8 schilling, erindrer iche huad

hand fich paa hans part mens hans quinde maa det

erindre, berette ellers at racherfolchene

haffde for nogen aar siden staallen paa Schar

i Aggers herrit som hand siden aff dem haffue hørt,

viste ey huem det var efftersom hand da iche var

her ved stedet, bekiende och at hand tillige med

Jochum och Bernt Joensen for 2 aar siden stal

4 søffue paa Labo i Aggers herrit fra

Olle Bentsen, berette ellers at

Jochum och Embret haffde staallet 2de øxer fra

salige Assessor Simensen, saa och 1 koe fra den gamle Bye-

foget quinde, jtem at hans quinde sampt Jochum,

Embret och David for 2 aar siden stal 6 søffe ved

Lysaggerbroe, tilstoed och at forleden aar da

handtillige med Siffuer sad her i tyffuehoellet i fengslet

da giorde Siffuer ved hans daatter Torbor och søn Gabriel

bud til Jochum och Lars Nordman at dj schulle slaa

ihiel Lars Dragon och Joen Staadefoget och hans søn

Bernt paa det dj ey schulle sige fra Siffuers tyffuerie,

berette och at Hans Dragon som nu schal vere Corporal

var med dj andre den første gang dj var vde och ville

røvet i Torgautten, och var udreed med en baad

som Jørgen stal paa Forneboe huilchen hand samme

reyse soldte i Fridrichstad som hand kiøbte mad

for til hans følge som var, Jochum, Hans Dragon,

Lars Dragon, Halfduor Griisestuen och Bernt3 Siffuersen

efftersom deris forset da ey gelingede, tilstoed

och at hand och Embret stal en huid hest paa

Folloug som scheede forleden marched it aar siden

paa en gaard som ligger vester fore Soen.

Signe Olsdaatter berette at vere fød i Sogndal

vester for Christiansand, paa det 6 aar verit med

och hoes Jørgen Caspersen som hans quinde mens iche

fest eller vied med hannem, bekiende at hun var

med paa Neesoeden och røvet fra Jacob Granderud,

och var da kled i mandfolchkleder, och fich hun

och hendes mand paa deris part, 2de sorte och en

gul trøye saa och 1 røe bayes dito, 1 røe bay schiørt, 1

grøn fildt schiørt, 2 gamle leritslagen 1 støche aff 1 dug, 4

allen strie, 1 ½ allen lin lerit eller cartun, 1 sengklede,

2 par schoe, 1 farved quindfolch lue. 1 anden pigelue,

huilchet goeds er affhendt saaledis at Lars Nordmand

fich 1 sort kledestrøye for hun schulle faae med sig det

meere goeds och tøy for dem til Brendsrud i Ascher sogn,

1 sort trøye och det fildte schiørt soldt ved Vestfossen

til en mand som hun iche kiende och fich derfor 2 ort 8 schilling

den røde bøyes trøye soldt til Kari Baadstue i Svelvig

ved Bragnes for 18 schilling den røde bayschiørt soldte hendes

mand til forbemelte quinde vide ey huad hand fich der

for, dj 2de lagen soldte i Jellebech for 1 ort 4 schilling, dj 4 allen

stri giorde Jørgen boxer aff, det fine lerit soldt

i Jellebech for 20 schilling, sengkledet bytted bort med

Lars Nordmans quinde och fich igien it lachen som hand

siden soldte paa Bragnes for 2 ort, schoene beholt

dj sielff, den ene lue soldt i Sandsuer for 20 schilling,

pigeluen soldt i Jellebech for 8 schilling, 1 hiemgiort lerits-

forklede soldt til Kari Baadstue for 12 schilling. Bekiende

och at haffue staalen den bøsse som Jørgen forhen

har bekiendt, bekiende och at hun sampt Jochum, David,

och Embret var tilsammen med en baad udroed til en plats

som ligger nest ved Forneboe och der staallen 6 søuffe

det Jochum Siffuersen och nu vedstoed saavel som dj

4 søffe som dj stal paa Laboe. Ellers kunde forbemelte

Signe Olsdaatter iche negte for at haffue giffued

anledning til det røveri som scheed i Torgautten,

paa Granderud, paa Deellj och den gaard offuer for

Kaabervigen5. Jochum Siffuersen tilstoed at hand

tillige med Embret, och Arne, som for nogle aar siden

blef kagstrøgen och brendmerched paa røgen som

nu schal vere boende paa Hadeland ved kierchen, for

nogle aar siden som hand iche erindrer ved marcheds-

tiider var paa Schar i Maridallen och stal endeel lin.

kleder, penge 12 rixdaller, och it sølffstøb, och scheede

det effter Sibille som boede i Laugmandshaugen

hendes anledning och gaff Arne hende derfor

det sølffbeger som dj stal, och gich Arne ned

igienem schorsteenspiben och opluchte døren for

dem, bekiende och at hand saavel som Siffuer Nat-

mand, Lars Nordman och hans søn Niels for nogle aar

siden var ude paa Folloug paa en gaard ved Aas

kierche effter Kari Nordmans anledning och stal

endeel gamle gangkleder och deriblandt 1 kledes-

trøye med 9 sølffknapper i, och brød Lars Nordman

jernene i vinduerne i støcher med en stang och gich der igienem.

Endnu bekiende Jochum at hand tillige med Jørgen

Caspersen, Peder Prindsdal och en Nordlending som

tiendte hoes Siffuer /: huilchen sidste er døde :/ for

nogle aar siden effter Signe Olsdaatters

anledning udj Røgen sogn imod Drammen hoes en

Schreder och røved endeel gamle kleder /: jmedlertid

folchene laae i sengen som dj truede at vere stille :/

nemlig 1 huerken schiørt, 1 gult vadmels dito,

2 sengekleder, 1 vadmelskiol, 1 gammel børse och

17 schilling i penge 1 pot krithuus, som dj kiøbte sig

mad for førend de hiem kom.

 

Onsdagen den = 6 oktober vare Byefogden

med laugrettet paa Byetinget.

 

Bleff da for retten /: fra fengselet paa Aggers-

huus :/ fremført Karen Lars Nordmands, och frem-

viste it lomme vrverch som hoes hende ere befunden

huilchen Anders Tomesen her i staden vedkiendte sig

at verit hans och hannem udj hans contor vlouglig

frakommen och bortstaallen, mens nøglen dertil haffue

hand endnu sielff, och var da ved verchet it røt

gulden støches band och førend hand miste verchet

æstimerit hand det for 20 = 20 rixdaller mens begierer iche

det igien eller straff offuer hende, Karen Nordmans

bekiende at hun haffde staallet det i hans contor

paa bordet da hun kiøbte 1 rull tobach och 1 par

kniffe aff hans kiereste, och det var sidst i schaaringen

i høst, siden lefferte hun hendes mand verckhet

och hand hafft det i sin forvaring til nu dj var

fangen och paa veyen her ind leffert hende deet igien

at forvare. Halffuor Griisestuens quinde

Marte Joensdaatter bleff och for retten frem-

førdt, och berette at hendes mand forleden aar

haffde hiem med sig nogle ringe linkleder som hun kunde

tenche hand iche var vel tilkommen, mens viste iche

huor hand fich dem efftersom hun da laae siug,

huilche kleder hun och børnene har udslit, och haffde

hand 1 blaa stemetes carltrøye som hand och samme

tiid bekommet som hun siden solte i Gierdrum sogn,

berette ellers at hendes mand iche verit med at

stielle noget uden alleene 2de gange, och haffde Lars

Dragon i Bisaalet først giordt hannem anledning,

saa haffde och Olle Døl boende i Hans Madsens

løche nogle gange taldt med hendes mand om tyffueri

at ville haffue hannem med sig, mens hun det stedse

affraadet, saa det iche er kommen videre.

 

Mandagen den = 11 oktober er retten paa

Byetinget administrerit aff Byefogden

Hr. Adam Barch, offuerverende laugrettet.

 

Bleff en aff byens forvaring for retten frem-

førdt forige mestermand Jørgen Nielsen som for-

leden løfferdag 8te dage siden er paagreben da

hand ville gaae til Aaseruød Grue med nogle kleder

Niels Olsen Former der samme steds tilholder som hand

paa hans vegne haffde annammet hoes Trun Baadsman

i Vatterland som forbemelte Niels Former i sommer hoes

hannem haffde nedlagt da hand kom fra Hachedals

verch, huilchet och Trun Baadsman saaleedis haffue

tilstaait, at Niels Former det hoes hannem nedlagt

och hand det effter fremviste Niels Formers missiv

til hannem aff dato 20 september nestleeden fra Aaserød

Grue hannem tilschreffuen haffde leffert til Jørgen

Nielsen, huilchet er effterseedt och befunden aff

adscheelig gamle kleder aff snart ingen verdj, och er

iche at fornechte at det er vlouglig tilkommen mens

maa vere forbemelte Niels Former tilhørende, berette

ellers at haffue arbeidet i nogle aar for goet-

folch her i Aggers herrit  paa Ringerige och fleere

steds her omkring med smide auffle arbeide

och vndertiiden nærit sig aff schytterie, men ingen

schulle klage offuer hannem at hand i ringeste maade

at haffue giort nogen vschiel imod nogen. Olle

Olsen Døhl boende her paa Byens march i Hans Madsens

løche bleff och for retten fremstilled som i høyeste

maade benegted at hand aldrig i nogen maade

verit vidende eller verit med i nogen tyffuerj

men kunde iche negte at Lars Dragon som boede

i Bisaalet och siden rømbt for forleeden sommer

it aar siden haffde offuertalt hannem och Halffuor Griise-

stuen at dj schulle følge hannem i Gulbrandsdallen

at stielle nogle hester, och som dj da var gich

i veyen och kom til Nyegaard her i Aggers herrit

bleff hand och Halffuor Griisestuen saa forschrechet

at dj strax vende tilbage igien och iche kom videre

och ellers aldrig i nogen maade vist om nogen

tyffuerj. Lars Nordman som tilforn i feng-

selet paa Aggershuus var sidende och der med

fleere vdbrut och bortrømbt nu paagreben i Hobel

sogn och fengsligen hiidført tilstaae at forleden

natten til løfferdags var otte dage som Embret

Haagensen och Niels Finde var sidende i fengselet i

it kielderhoel paa Slottet. Anfangede dj om afftenen

klochen ved 9 slet at bryde paa muren ved døren och

brugte dertil 1 jernkrog och it støche aff en jern-

dør och omsider fich dj døren op, och saa begynte

dj at bryde hul paa muren offuer det verelse som

Lars Nordman var sidende. Och som dj haffde

faaed huel paa muren drog dj hannem igienem

huellet op til sig efftersom hand iche haffde

nogen bolt eller jeern paa beenerne och iche hand-

kløffuer uden paa den enne haand, och var iche

meere fengsel da aff Slutter paalagt

och som Lars kom da ind til Embret och Finden vid

deris arrest haffde dj ild tendt i nogle

furesticher som dj lysede sig med och saa brød

dj laasen i støcher for det verelse som Torbor

Siffuersdaatter sad och tog hende ud med sig och

gich saa ud aff kielderen efftersom der dernest

udenfor kaaberdør stoed paa glød uden nogen

stengsel saavelsom den yderste dør, och lemmen

offuer kielderhalsen som och begge stoed aaben

och gich dj saa offuer slotsvolden och palisatterne

och igiennem Pibervigen ud til Siffuer Natmands

der toeg Embret 1 fiil och bidsel och løb dj saa

op om Aggers kierche och ned offuer Møllebruen och

hen om Grønland, paa berget imellum Grønland

och Tøyen fiillede Embret handkløffuen aff

Lars Nordman dermed gich dj alle fire ud effter

alfarveyen samme nat och kom imod Setter der

laae dj om dagen i schougen ved alfarveyen indtil

om natten da dj atter hengaff sig i veyen ud effter

och den nat var dj fremme i en kaalhauge ved Prinds-

dal och tog nogle kaalstøcher som dj fortærede effter-

som dj haffde ingen mad, siden natten til mandags

var dj fremme i it quernhuus i Schie sogn och fich der

lidet meel som dj bagede i kager i schougen, och som

dj kom paa Huidsteen schougen kom en persohn ved naffn

Aye4 Anunsen med dem i følge och hand giorde dem

anledning til at stielle paa en gaard i Hobbel sogn

och indbrød dj igienem stolpeboetaged och stal en

deel madvare och en vadmelskiol med messing-

knapper och det giorde Lars Nordman, Haye4

Anunsen och Niels Finde jmedlertiid sad Torbor

ned paa jordet och var Embret tilforn kommen fra

dem paa schougen om tiisdagen da almuen

giorde schouggang effter dennem, och som dj haffde som

forbemelt staallen om natten til tiisdagen schildte Aye

fra dem paa Huidsteen schougen och tog affsched med hannem

at de schulle mødes paa Maas, och som Lars, Niels

Finde och Torbor kom til en plats kaldes Volden i

Hobbel sogn och var der inde at vilde tigge for sig bleff

dj der paagreben och fengsligen herind førdt,

siger iche at vide huor Embret och Aye ere aff-

bleffue, forschrevne staalne koste tog eyermanden til

sig. Torbor Siffuersdaatter bleff iligemaade

for retten fremførdt och bekiende at Embret Haagensen

tilligemed Lars Nordman och Niels Finde udbrød hende

aff fengselet paa Aggershuus och satte Embret en

bolt i laasen for døren som hun sad och brød den

i støcher, och dj 2de yderste kielderdøre och lemen for

kielderhalsen stoed aaben, och haffde Torbor ingen

jern paa sig i fengselet, siden tog dj deris vey

ud effter ligesom Nordman berettet haffuer.

Niels Pouelsen Finde bleff ligeleedis for retten

fremførdt som tilstoed at da hand tillige med

Embret Haagensen sad i fengselet paa Aggershuus

begyndte Embret at talle med Lars Nordman som

sad i it fengsel nest hoes paa it sprog som Niels

iche forstoed, huoreffter Embret begyndte med en

jernstang som hand haffde at bryde paa muren som

var jmellum dem och Lars Nordman, och som hand

fich hul paa den mur kom lars igiennem hullet ind

tildem, och som Lars var kommen ind til dem slog Embret

varme med fyrtøy och tendte i it støche lundte och

siden tendte nogle sticher som dj lysede sig med,

och haffde Nordman da handkløffue alleene paa

den enne haand, och haffde Embret tilforn draged

laasen op aff den bolt som Niels haffde paa been-

erne thi hand haffde ingen handkløffuer paa, samme

bolt brugte och Embret til hielp at bryde muren med

och haffde Embret iche meere fengsel paa uden it

handkløve paa den enne haand, och som Nordman

var kommen ind i det fengsel til Embret och Niels

Finde begyndte Embret och Nordman med den krog

och bolten at bryde paa muren ved jerndøren

och fich ud krogen som døren var sluttet i, och

gich saa til den dør som var for det hul som Torbor

sad i, och opbrød Nordman laasen der for med en

bolt och tog hende ud; dermed gich dj alle fiire

ud aff fengselet efftersom dj 2de yderste døre

saavel som kielderhalsen da stoed aaben och

var iche tillugt, och gich dj saa ud offuer slots-

volden paa den vestre side jmellum pallisatterne

och ligesaa jmellum spansche rytterne och saa

drog dj paa schoene efftersom dj tilforn haffde

dem i henderne, och saae dj ingen vagt, men hørde

vel en sang, dermed gich dj ud igienem Pibervigen

och op til Siffuer Natmands der var Embret och Torbor

inde, siden gich dj samme nat op om Aggers kierche

offuer Møllebruen och ud til Tøyen eng der fiilled

Embret handkløffuen aff Nordman, och gich

dj siden om natten ud effter som Nordman

tilforn bekiendt haffue, och kom i følge med

den persohn Aye Anunsen som gaff dem anleding

at stielle det mad och den kiol, mens Torbor var

iche freme med dem, och som Nordman, Aye och Niels haffde

staalle madet och kiolen schildtes Aye samme nat fra

dem it støche derfra som dj haffde staallet, och

som dj bleff paagreben fich manden sine koster igien

som dj haffde frastaallen.

 

Torsdagen den 14 oktober holtes Byeting aff

Kongl: Ma: Byefoget Hr. Adam Barch offuer-

verende Olle Pedersen, Morten Bertelsen, Biørn

Olsen, Jacob Jensen, Børge Alffsen, Frands

Pedersen, Jørgen Jørgensen och Christen Jørgensen.

 

Halffuor Blindern anviste her i retten

en groff dreyelsdug som hand beretter at haffue

kiøbt aff Torbor Siffuersdaatter for 3 aar siden

och giffued hende der for 2 ort.

 

Freddagen den = 15tende oktober er retten

administrerit paa Byetinget aff Kongl: Ma:

Byefoget Hr. Adam Barch, offuerværende samptlige

laugrettesmend Jørgen Jørgensen, Morten

Bertelsen, Christen Jørgensen, Olle Pedersen,

Biørn Olsen, Jacob Jensen, Frands Pe-

dersen och Børge Alffsen och er da domb

affsagt offuer dj forhen for retten affhørte

tyffuer.

 

Saasom eendeel onde menischer haffue sammenrottet

sig och om nattetiide forklede och svertede udj an-

sigterne meget dumdristge paaactionerit sig ind til

eendeel goetfolch paa adscheelige steder herom-

kring i landet, och desmer ey alleene frarøffuet

kleder huusgeraad och madvare, mens end och med

gevær, saasom bøsser, kaarder, kniffue och øxer trued

dennem til at frasige deris sølff och penge, huor-

effter de voldelig och med magt haffue opbrut laase

och luchelse och saaleedis røffued fattig folch

fra huad som forefandtes, derimod paagieldende

ey haffuer turt yttred sig med ringeste modstand

aff frøgt for at dem noget verre maatte veder-

faris paa liff eller helse, aff slige forvoffne

tyffue och røffuerpach, huoriblant Jochum

Siffuersen Natman her for retten effter mueligste

examen, haffue tilstaaed och bekiendt, med de

fleere sit selschab at haffue røffuet och staalle

paa effterschrevne steder, i huusmandsstuen offuen-

for Gielderaasen, paa gaarden Granderud paa

Neessodden, paa Hammer plats i Aggers herrit,

paa Torgautten ved Fridrichstad, paa Dehlj

i Bærum, paa Haaøen, paa en gaard ved

Kaabbervigen, paa en gaard i Røgen sogn, paa

Schar i Aggers herrit, och paa en gaard ved

Aas kierche, sampt er forvden verit med och

staallen paa adtscheelige steder, 2 kiør, 2 oxer

och 10 søffuer; Torbor Siffuer Natmands daatter

bekiendt at verit med och røved i mandfolch-

kleder, paa Trehiørningen i Maridallen, paa

Granderud paa Næssodden, och effter at hun vare

bleffuen fengslet paa Slottet, udbruden och

rømbt offuer slodsmuren och volden, Lars

Nordman som tilforn 2de gange formedelst tyffuerj

er bleffuen kagstrøgen och brendemerchet paa

ryggen och i panden, haffuer verit med och røffued

udj huusmandsstuen offuenfor Gielderaasen, paa

Torgautten ved Fridrichstad, paa Granderud paa

Neesoeden, saa och paa gaarden ved Aas kierche, ud-

brød sig aff sit fengsel paa Slottet och rømbt,

siden paagreben med nyebegangne tyffuerie udj

Hobbel sogn; Jørgen Caspersen Natman røffued

i husmandsstuen ved Gielderaasen, paa Granderud,

fich och sin part aff det røffuede goeds och penge

udj Torgautten, endog hand der ey vare med udj

virchelig gierning, røved paa gaarden ved Kaabbervigen

och paa it sted i Røgen sogn hoes een Schreder,

der forvden staalle baade hester och søffuer.

Signe Olsdaatter der haffue løbet om i landet

med Jørgen Caspersen i nogle aar och røffued i

mandfolchkleder paa gaarden Granderud, paa

gaarden ved Kaabbervigen, paa huilche 2de steder

med fleere hun haffuer giffued sit medhaffte selschab

anledning at stielle och røffue, verit med at røve

i Røgen sogn, och end staallen 6 søffuer ved Lysagger-

broe, saa och 4 søffuer och een bøsse i Aggers herrit.

Karen Nielsdaatter Lars Nordmands quinde, haffuer

soldt eendeel aff det røffuede och staallne

goeds, och sielff staallet it urverch hoes

Anders Tomesen her I byen. Embret Haagensen

Racherknegt, røffued med i huusmandsstuen

ved Gielderaasen, paa Hammer i Aggers herrit,

paa Dehlj i Bærum, paa Haaøen, paa Schar

i Maridallen, och der forvden staallet adschillige

steder 8 hester, 2 kiør, 2 oxer, och 6 søffuer – huilche

paa foreschreffne steder goetfolch frarøffuede

och staalne creatur, vare, sølff, och penge, schulle bedrage

sig til nogle hundrede rixdaller om det vare til

stede och ey distribuerit, thi kiendes for ret

at foreschrevne Jochum Siffuersen Natman, Torbor Siffuer Nat-

mands daatter, Lars Nordman, Jørgen Caspersen

Natmand, Signe Olsdaatter, Karen Nielsdaatter

och Jngebret Haagensen formedelst deris forøffuede

tyffuerier røffueri och groffue misgierninger

effter lougen och Kongl: allernaadigste forordning aff

den 4 martj a: 1690, bør henges och miste deris

liff udj galgen, och saasom Arne Joensen

Svarver haffue begaaed tyffuerj pa Deelj i Sørum

sogn til een rixdaller och røffued paa Hammer

i Aggers herrit. Niels Larsen een dreng udj

sit 16tende aar, var med och stoed vagt jmedens

de andre tyffue røffuede i Torgautten och paa

gaarden ved Aas kierche. Johanne Jørgensdaatter

Siffuer Natmands quinde, Marte Joensdaatter

Halffuor Griisestuens quinde der haffue solt endeel

aff de røffuede och staalne koster, och resten op-

slit och forbrugt, och Anne Olsdaatter Peder

Larsens quinde har hællet och kiøbt med  det selschab               .

Saa eragtes for ret at beschrevne Arne Joensen, Niels

Larsen, Johanne Jørgensdaatter, Marte Joensdaatter och Anne Olsdaatter

for saadan tyffuerj och mishandling effter lougens

6 bogs 17 capit: 34 art: bør at miste deris huud paa

kagen och brændes med tyffs merche paa deris ryg

och der effter forvises byen och dette stifft dennem

samptlige til velfortiendte straff och andre

liigesindede til exempel och affskye.

Niels Pouelsen Finde angaaende som er befunden

udj røffuerj paa Trehiørningen och effter at hand

brød sig ud aff fengslet paa Slottet och bort-

rømbt, staallet fra  Jens Jacobsen Schau i Hobbel

sogn, saa och Maren Hansdaatter Gunder Christophersen

Tamburs quinde boende paa Hougen i Aggers herrit

som for mindre end halff værd haffue tilkiøbst sig

2de sølffbeggere staallen fra Hans Sørensen udj

Høellen henfindes til deris rette færd under

Aggers fogderie at paadømmes.

 

Mandagen den = 18 oktober er retten paa Byetinget

administrerit aff Byefogden Hr. Adam Barch

offuerværende Jørgen Jørgensen, Morten Bertelsen,

Olle Pedersøn, Christen Jørgensen, Biørn Olsen,

Børge Alffsen.

 

Huor da Jochum Siffuersen, Lars Nordman och Jørgen

Caspersen bleff aff fengslet opførdt och dennem

tilspurt om dj haffde nogen kiendelse eller kiendschab

til eller om de 2de tyffuer fra Hedemarch her indsendt

Jsach Erichsen och Knud Engebretsen, saavelsom 5 andre

løsgienger persohner fra Nedre Rommeriges fogderie

indsendt naffn Carl Bentsen, Jacob Andersen och

han søn Anders Jacobsen, Tosten Tostensen och Hans

Andersen som alle for retten tilstede var, huor-

til dj svarede ney och gandsche negted at dj

dem iche kiende ey heller hafft nogen kiendschab

om dennem, huorfore dj til sit hiem henvises eller

huor de er paagreben vnder vedkommendes tilsiun och

paadømme.

 

Løfferdagen den 13tende november holtes Byeting

aff Kongl: Ma: Byefoget Hr. Adam Barch,

offuerverende Morten Berner, Jacob Jensen,

Erich Pedersen, Jørgen Nielsen, Olle Carlsen,

Tomas Hansen, Anders Olsen och Børge Alffsen.

 

Bleff dernest aff fengselet for retten

fremførdt Halffuor Olsen Griisestuen som er nu

bleffuen paagreben formedelst hand verit med

at stielle och røve i Torgautten, och tilstoed

nu at forleden høst kom Lars Nordman och Jochum Siffuersen

til hannem och offuertalde hannem at hand schulle følge

med dem ud til Torgautten at stielle, huorpaa

hand endelig paa det sidste aff dem loed sig

offuertalle och fuldtes med Jochum

Natman, Hans Bisolet nu Corporal

ved Dragonerne, Lars Bisolet och Jørgen

Caspersen med til Torgautten, och ville røved,

mens kom iche den tiid til at fuldbringe deris

forseet formedelst dj bleff schremt och torde

iche giffue sig frem fordj der var den gang

for mange folch der ved stedet, huorfore dj med

vforretted ærinde drog hiem igien, siden

nogle dage dereffter begaff hand sig tillige

med Siffuer Natman, Jochum Natman, hans broder

David Siffuersen, Lars Nordman och hans søn Niels

i veyen ud til Torgautten och om afftenen vade

dj offuer elffuen och kom til huusene och haffde Siffuer

Siffuersen en kaarde, Halffuor en kaarde som tilhørde

Jochum, mens David Siffuersen och Lars Nordmans

søn haffde huer sin stoch eller poch i haanden

och var alle aff Jochum Siffuersen svertede i ansichtet

och Lars Nordman banchede paa døren, och quinden

i huuset oplugte døren for dem, da gich Nordman,

Siffuer och Jochum  Natmender tillige med Halffuor

Olsen ind i stuen, mens David Siffuersen och Lars

Nordmans søn Niels bleff staaende udenfor

huuset och holt vagt, och som dj vare indkommen

udtrechede dj deris kaarder och truede manden

som laae i sengen til at ligge stille och Nordman

slog quinden under øret saa hun falt op i sengen

til manden, siden jagede Nordman 2de piger

i huuset aff koffuen och ind i stuen op i sengen

til manden och quinden, och indjaged och ilige-

maade aff koven eller cammerset en soldat som

der laae och ind i stuen och truede hannem til

at bliffue staaende ved sengen hoes manden och

quinden, och tilforn da Nordman uddroeg sin

sverd eller kaarde hug hand ned endeel pølser

som hengde i stuen, tog noget vsalted tallie och

loed udbære til bandhunden, siden røvede dj

endeel kleder aff ulle och linned, en kaaber-

pande, och nogle penge som hand iche viste huor

mange det var mens hand fich aff dem paa

sin part eller laad = 3 ½ rixdaller, bleff och røved

it sølffbegger paa en pel som Lars Nordman

beholt och gaff Halffuor derfor paa hans part

en ort, aff klederne fich hand 1 blaa vllen schiørt,

1 schiorte, 1 par strilagen, 1 par striboxer, fich

ellers endeel smaa linkleder som dj andre tyffue

och medfølgere siden stial fra hannem, och som dj

haffde indsanched det røvede goeds bar dj det

ned til mandens baad som laae ved brøgen, och

tog seil och aarer dertil, och seiglede strax

samme nat indeffter och kom om morgenen imod Drø

bach och som vinden affstillede roede 2de aff dem

med aarerne dj andre lagde sig ned i baaden

och kom til en øe, huor dj var i land och fich sig

mad aff det røvede madvare, siden roede dj

her indeffter och kom om afftenen til landet uden-

for den plads som kaldes Phillupstad, och Siffuer Nat-

man gich hiem och hendtede Lars Nordmans quinde

och hendes søster sampt Torbor Siffuersdaatter

at hielpe dem och hiembære det røvede goeds

och haffde dj da en naffuer huormed dj borrede

hul i bunden paa baaden och bar steen i den och

førde den ud fra landet och loed den nedsiunche

huilchen baad med des seyl hand berette at kunde

vere verd ungefer 10 rixdaller, och fich Nordman samme

tiid i Torgautten en bøsse, som och samptlig en ancher

øl som dj vnderveys opdrach, forclarede at den ort

som hand fich paa sin part for sølffbegeret var be-

regnet i dj 3 ½ rixdaller penge. Siden dereffter

om vindteren ved marchedstiider fulde Halffuor med

Siffuer och Jochum Natmender tillige med Jørgen Caspersen

som gaff dem anledning och gich dj ud til en gaard

som ligger udenfor Bragnes ved Kaabervigen5 och om

afftenen gich Jochum och Halffuor ind i stuen och bad om

huus som dj och fich, och kiøbte sig melch for 2 schilling och fich sig

mad, och som dj haffde lagt sig paa benchen och manden

och quinden lagde sig i sengen, en stund paa afftenen

stoed Jochum och Halffuor op och Jochum gich ud til

Siffuer och Jørgen som sat udenfor och ey kom ind och

taldte med dem kom saa strax ind igien tende lius

och uddroeg sin kaarde och truede manden och quinden

der med som laae i sengen at dj schulle ligge stille,

flyde saa Halffuor kaarden at staae vacht med offuer

manden och quinden jmedlertiid hand sanchede

tilsammen endeel ullen och linded gangkleder

och bar det ud och lagde det paa mandens slede

som dj haffde tillauged och sat mandens hest

for, och tog dj samme tiid en kaaber brøge kiel, och

Jochum och Halffuor satte sig paa sleden med det

røvede goeds och kiørde dermed samme nat ind effter

til Siffuer Natmands och Siffuer och Jørgen gich effter

och som dj kom effter bytte dj det røvede goeds

och kleder hoes Siffuer och fich Halffuor paa hans part

it sort polemettes schiørt som hans quinde siden

soldte paa landet for 1 ½ rixdaller, aff kiellen som

Jørgen Caspersens quinde hug i støcher och soldte

fich hand paa sin part 1 ort 16 schilling, saa fich hand och

en gammel trøye eller liff, och nogle smaa linkleder

som hans quinde och børn forbrugte, berette

ellers at racherpached och det selschab haffuer

siden offte vered hannem anbeed och ville offuertalt

hannem at følge sig paa fleere steder som dj ville

røve, mens hand ey videre ville fuldt dem eller

haffue med dem at bestille, beklagede ellers

høyt at hand til dj bedreffne gierninger saa-

ledis som scheed er haffue ladet sig forføre.

Herom er aff Byefogden och dj 4re laugrettes-

mend Morten Berner, Jacob Jensen, Jørgen Nielsen

och Olle Carlsen saaleedis affsagt, jblant det

sammen rettet tyffueselschab, der paa adscheellige

steder her i landet, med bevæbnet magt och sver-

tede ansigter, haffue frarøvet och bestaallen en-

deel goetfolch deris goeds och penge, huorfore

och offuer nogle slige onde och tyffachtige menischer

forhen er passerit dom, til straff och reffselse

effter lougen, haffuer der nu for retten frem-

førte fange Halffuor Olsen effter egen bekiendelse

verit med i floch och følge paa tuende steder

nemblig i Torgautten och paa en gaard ved Kaabervigen5

Røffuet och staallen, saasom sølff, penge, gevær,

kleder ulden och linnet, sampt anden boeschab,

huad der forefandtes, huormed forbemelte Halffuor

Olsen effter lougen och Kongl: allernaadigste

udgangne forordning daterit 4 martj 1690

haffde forvirchet sit liff, och bør at henges i galien

sig sielff til velfortiendte straf, och andre

til exempel och affschye, och som det er bekiendt,

at hand ey noget er eyende, saa kand offuer hans

boesloeds forbrydelse effter lougen ey heller schee

nogen kiendelse. De andre 4re lougrettesmend

var herom i anden meening, at hand burde kagstryg-

ges brendemerches och siden forvises landet.

 

Vnderfogden Tomas Christensen loed aff byens arrest

for retten fremstille Fridrich Jacobsen och

Gregers Gulbrandsen som holdet vagt offuer endeel

tyffue och fanger som i byens fengsel var besidende

och jmedlertiid udbrød och bortrømbt, och ind-

gaff herom en schrifftlig steffne dat: 4 desember

forbemelte Fridrich Jacobsen och Gregers Gulbrandsen som

berette at dj effter Brandtmester Hans Pippers

befall bleff sat til vagt nestleden 25 october

om afftenen klochen ved 6 slet her ved Raadstuen

udenfor det fengsel som endeel tyffue och fanger

vare besidende, och bleff dj der staaende indtil

om morgenen klochen imod 4re slet, da dj gich fra

deris post och vagt och ind i Kortegaarden her

paa Torffuet at varme sig efftersom dj vare

frøsne, och som klochen var 5 gich dj ud igien och

da befandt at fangerne haffde udgraffuet sig

under kielderdøren och sat lemmen for kielder-

halsen aaben och bortrømbt. Sagen optages

til dombs til neste ting.

 

Torsdagen den 18tende november holtes Byeting

aff Kongl: Ma: Byefoget Hr. Adam Barch, offuer-

verende Jacob Jensen, Tomas Hansen, Erich

Pedersen, Olle Carlsen, Pouel Andersen, Anders

Olsen, Morten Berner, och Børge Alffsen

 

Vnderfogden Tomas Christensen loed aff

byens arrest for retten fremstille dj 2de

vagte Fridrich Jacobsen och Gregers Gulbrandsen

och var dom offuer dennem begierende, efftersom

Fridrich Jacobsen och Gregers Gulbrandsen haffue

undviget deris anbefallede post och vagthold

offuer endeel paa liffuet dømbte fanger

huorudoffuer fem aff delinquenterne ere

rømbte aff deris fengsel, saa bør bemelte

Fridrich Jacobsen och Gregers Gulbrandsen

for saadan schiødesløs vagthold effter hans

Kongl: Ma: allernaadigste forordnings tilhold

og anledning dat: 21 september 95 haffue forbrut

deris boeslaader til Hans Kongl: Ma: och des-

forvden straffes i jern och arbeide paa Ag-

gershuus Slot paa 3 aars tiid, dennem sielff

til fortiendt paamindelse och andre i saa

maade schiødesløse til exempel och des bedre

varsomhed.

 

Mandagen den = 6 desember er retten paa Byetinget

administrerit aff Byefogden Adam Barch, offuerver-

rende Morten Berner, Jacob Jensen, Anders Olsen,

Børge Alffsen, Erich Pedersen, Pouel Andersen,

Olle Carlsen och Tomas Hansen.

 

Huor da effter Hans Exell: høyædle och velbaarne Hrr.=

Stadtholder von Gabels naadige ordre aff 3die hujus

er aff byens fengsel for retten opførdt Jochum

Siffuersen Natman och hannem effter

samme naadige ordre examinerit om

effterschrevne poster anlangende det aff hannem

begaaede drab paa den saakaldet Tyffue Peder,

1. Aff huad aarsage hand haffde i hiel schut Tyffue Peder,

svarede: formedelst Peder uddrog sin sabel och vende

sig imod Jochum dermed da Jochum begierede hand schulle

[.....] lade hannem faae den staalne hest som hand

da red paa, huorfore Jochum bleff bange och udtog

sin pistol, och som Peder da snoede sin hest fra Jochum

och begyndte at tage hesten med sporene schød Jochum

til Peder bag ind i hans ryg saa hand falt aff hesten

och døde strax, siden tog Jochum och hans fader Siffuer

Natmand som da var efter kommen samme Tyffue Peders legeme

och kaste det ud for it berg i en liden dal, efter at Jochum

tilforn haffde draget aff han kiolen och taget hans geheng

och sabel fra hannem och Siffuer haffde huget aff hannem

en finger paa den høyre haand, och siden hug dj nogle

bierche buscher med sablen och kaste paa det døde legeme,

och det schal vere scheed for ungefer 3 aar siden.

2. Huem der var med hannem i følge da dette scheede,

svarede: hans fader Siffuer och hans søster Torboer

Siffuersdaatter. Viste iche huad sognet hede der denne

gierning scheede, men var strax ved Laurdal.

3. Aff huad aarsage hand schar fingern aff Tyffue Peder,

svarede: Hans fader Siffuer giorde det, til it tegn at

dj iche haffde ladet tyffuen fare.

4. Huem hand haffuer anvist samme finger, svarede:

anviste fingern for Amptsforvalteren Jørgen Olsen6

som boede 2 miille derfra, huorpaa Amptsforvalteren

svarede at hand om morgenen dereffter schulle møde

paa tinget som holtes 1 miil fra Amptsforvalterens gaard

som och scheede, och anviste fingern kiolen och kaarden och

berette paa tinget da huorleedes dermed var tilgaaet,

begierte ellers iche noget derom at indføris i proto-

len, ey heller begierte nogen tingsvinde efftersom

hand dertil haffde ingen forstand, siden drog hand

hiem med den stolne hest och leverte den til eyer-

manden [slutt].

 

Kildeinformasjon:Oslo fylke, Christiania by, Tingbok A 26B , 1700-1700, oppb: Statsarkivet i Oslo.

folie fra f. 56b, 64b, 68, 72b, 95 (dom), 98b, 102b, 105b.

 

1. navnet Joensøn må være være feil i kilden.

2. en slett daler tilsvarte 4 mark/ort og var mindre verdt enn riksdaleren.

3. feilskrift i kilden, det er David Siffuersen det her menes.

4. navnet finnes skrevet en gang Haye og resten Aye.

5. Kobberviken, ved utløpet av Drammenselva.

6. Amtsforvalter i Jarlberg grevskap Jørgen Olufsen Mandal bosatt på Reggestad i Våle ved Holmestrand.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net