1699 -  

 

 

23. Oktober 1699 på Vold tingstue i Ås prestegjeld:

 

Sr. Niels Hansen Griß borger och fornemme handelßmand i Christiania, hafuer

till i daug den 23 october ved schrifftlig steffnevarsell, ladet indkalde, Jens

Tögersen boende paa Garder i Froens annex, hannem tilltalende for gield

hannem schyldig, effter steffningens formelding, daterit den 4 october 1699,

och findes steffnemaalet de vedkommende at vere loulig forelæst.

Videre fremblagde fuldmegtigen en rigtig vdtag aff sin regnskabsbog

nemlig Monsr. Petter Paulj; som udj acten indföres dat. Christiania

den 19 october 1699 vnder Niels Hansens egen haand.

Hvoreffter Petter Paulj formodet at niude en endelig dom till

sin betallnings erholdelse;

Jens Garder mötte for retten, och suarede saaledes till sagen, saaledes

at huad de jufer er angaaende, da vilde hand gierne betale paa gielden

huad deraff komme kand, och giorde om sagens beskaffenhed

sin skrifftlig forclaring;

Saa er her nu giort en rigtig gienregning, huad Jens Garder i saa

maade skyldig, och bestaar i effterfölgende.

Effter rigtig liquidation den 3 martj 1698, bleff Jens

Garder skyldig ...18 Rdr. 2 ort.

Landskyld, aff en fjerding i Garder, som opsidder siger aarlig

och i 11 aar at vere skyldig, dog penge och last till betaling

fremböder, och omskjöndt hand forhen aarlig  hafuer for-

nöyet 1 Rdr. aff samme fjerding, saa anslaas den nu iche for

meere en aarlig 3 ort: med videre landherrens ret

der indregnet, och belöber samme landskyld i 11 aar ...8 Rdr. 1 ort

de fremkiörte stocher, som ommeldes, a 16 sk.   ..................3 ort 8 sk.

                                                  tillsammen   ..........27 Rdr. 2 ort 8 sk.

Da huad sig denne fordring er angaaende, saa befindes denne

forberörte liquiderit regning, i Sr. Niels Grises bog indfört

saa rigtig och ret, sambt ved et föyelig affslaug giort, saa det

aff Jens Garder i alle maader kand vere v=klagelig; disligeste

den landskyld, som rester, ej aff hannem kand benechtes, huilchen

dog aarlig burde suare, aff den fjerding som Sr. Niels Gris vdj

gaarden Garder er eyende, saa och de 5 rende trær, som

herom tuistes, da er det aff Jens Garder ej bleffuen modsigelig

at de jo hannem er vorden betalt, aff huilchen aarsage, det var

hannem lige gaat, enten de laa paa stranden at forraadne eller

ej, men effterdj hand hafde den gode tanche, som hand siger, paa Sr.

Niels Grises begier at vere skied, bemelte trær med sig till Christiania

at indflaade, som formedelst contrarj vind i Ormeßund

er bleffuen, kand hand iche tillplichtes meere at betalle

en hand sielff, for bemelte trær bekommet hafuer

saa hans giorde tieniste, med æffterbemelte trær at indföre

ej till nogen tach kand henreignes; men hermed for loug och

ret affsiges, at Jens Garder, bör at betalle effter forbemelte

reigning, for resterende gield, landskyld, och rende trær, tillsammen i

penge = 27 Rdr. 2 ort 8 sk., tillige med foraarsagende omkostning

efftedj godvillig betalling iche er paafult 4 Rdr; som alt

sammen vedkom och execution bör vdsöges, saa frembt

manden iche kand hafue det anderledes i minde, eller niude lougens

dilation; och huad sig de 5 Rdr. er angaaende, som paa Jens

Garders hustrus veigne fordres, da som hun en deell deraff

benechter, fornöden det at manden [j] Ormsund derudj till

betalling er interesserit, saa remiteris denne sögning

till byetinget, som skall vere hans rette fora, hvorhen och

Jens Garders quinde erbiuder sig at suare, saa kand den post

der paa stedet komme till retmessig kiendelse.

 

Iligemaade indkaldet Anders glende, nu boende paa Seyersten

som befindes at vere skyldig 4 Rdr. 2 ort 4 sk., som manden iche kunde

nechte, men giör denne beretning, at hand nedkiört till stranden

nedkiörte et groff [gross?] stocher sperre, till betalling, huilchen

hand iche vilde virche, förend det bleff affsendte, och som

de sperrer bleff staaende at forraadne, vilde hand den iche

vdj fordringen gaatgiöre.

Men som alt dette iche medförer nogen bevislighed, at mand

dereffter, fra gielden befrj kunde, saa er nu Anders

Seyersten tillfunden at betale denne fordring, dog v=den

nogen bekostnings erstattelse, baade efftedj hand er fattig

och ingen tuistighed ved dette kraff foregaff.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 41ab.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net