1699 -  

Denne personen i Drøbak navngis både som Hans Storud

og Hans Sørby.

 

22. Februar 1699 på Vold tingstue i Ås prestegjeld:

 

Petter Lorentz aff Christiania hafuer till dette ting, ved skrifftlig steffne-

varsel indkaldet, Hans Storud, nu tillholdende paa Dröbach-

eyer hannem tilltalende for gield, som hand till hans verfader

Nils Juull skyldig er, paastaar betalling med foraarsaget

bekostning, dat. den 3 febr. 1699.

Derpaa leffuerit Petter Lorentz en beskichelse, som er giort

till Hans Sörbye, hvorom hand och har suaret, som de tuende

mend deris tillstand vduiser.

Derpaa indgaff Petter Lorentz sit skrifftlig indleg i denne tillfelde

och paastod dom, med omlostnings erstattelse,

hertill at suare mötte nu for retten Hans Sörbye, som negted

denne gield, och der i mod indgaff en reigning paa huis hand

till affkortning kunde hafue, som bedrager 1 Rdr. 2 ort höyere en

krafuet sig er bedragende.

Mens effterdj her befindes, at Hans Storud for at vide sit eigentlig

debet er kaldet till affreigning, och da i tuende mendz ner-

verelse tillstaaed, huad hand rettelig skyldig var, som paa

beskichelsen videre er anteignet, hvorved Hans Sörbye hafuer

forpligted sig till forlöben juul at giöre Monsr. Petter Lorentz

fuld fornöyelse, som dog iche er paafult, men i steden for betal-

ning, slemme ord, som ej saaledes bör passere, ej heller da de

tuende mend var tillstede beraabt sig paa videre gienreg-

ning, som da burde verit skied, och kommen till affgang, och der-

for denne min fremblagde bagreigning iche at vere aff

nogen gyldighed, thi bör Hans Sörbye nu det betale huis

hand i saa maade er resterende, huilchet effter affslaaing

paa kravet, belöber tillsammen 24 Rdr.  ort, tillige med foraar-

saget omkostning 3 Rdr. och saafrembt hand iche godvillig

affbetaler denne fordring, da vdsöges det ved nam och vordering

vdj alt huis hand er eyende, indtill den endelig betalling

er vdfalden, och dersom Hans Sörbye hafuer vdborget

nogen vare som Niels Juull var tillhörig, och ej derfore

er faaet sin fornöyelse, kand hand söge de vedkommende

ved loug och dom, om de i saa maade hannem noget befindes

at skyldig vere.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 6ab.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net