1699 - Litt om tømmerdrift, Håøya, Grisebu og Sandbukten 

 

 

26. Juni 1699 på Follaug:

 

Utdrag av en sak hvor tolleren av Sand tollsted, Niels Jensen eller Niels Tolder,

stevner leilendingen Gjest Håøya, og hvor Brynild Grisebu og Mikkel

Sandbugten var innstevnet som vitner:

 

De andre tuende mend, nemlig Brönild Grisebo, och Michell

Sandbogten, som til denne tid, vare indkaldede, mötte for retten

och tillstod Brönild Grisebo, at hand hafde hugget for Giest Haaöen

paa sidste flechesnee i foraaret, 100 = 30 fod jufers, och effter hand

hug paa sin egen kost, var de accorderit, at hand schulle niude deraff

den halfue betalling.

 

Michell Sandbogten, ochsaa tillstod, at hand effter Jest Haaöens begiær

hafuer hugget for hannem i foraaret, saa och en 14 dage for pintzedaug

hugget 1 ½ tylt bielcher, och hans heele hugst, at vere ofuer alt 3 ½ tylt

och 2 bielcher, mesten maal; hvotfor hand ingen betalling hafuer

bekommet, och var de accorderit for tylten at giffue hannem 1 ort

paa Jest Haaöens egen kost.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 27, f. 25ab.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net