1698 - Sak om arveoppgjør på Løes 

 

 

Sr. Peder Müller hafuer ved sin betrode fuldmechtig Monsr. Törris

Christensen, till dette sageting ladet indkalde, lenßmanden Ingebret

Lös, hannem tilltalende for gield, som iche effter paafordrende er vorden

betalt, effter steffningens indhold, som nu med sin paaskrift

er vorden i rette lagt,

och vare nu Torgeir Fladebye och Aslach Gröstad tillstede som steffne-

vidner, der tillstoed at de Ingebret Lös till dette ting at möde

loulig indkaldet hafuer.

Dereffter fremblagde Monsr. Törris Christensen, et schifftebreff, som

paa Lös, effter den salige mand Anders Mathisen er vorden for-

retted den 6 [sptbr.] 1693 = huist vedkommende denne sag, udj acten

vorder indfört.

[Der]efffter fremblagdes en registrering och  vurdering, aff lenßmanden

Michell Lauridzen och tuende mend, effter fogdens befalling forretted

har udj boes beholdne middell er indfört, och effter forberörte

fogdens ordre samt vnder vedbörlig arrest, hvoreffter steffning

som lougen biuder er paafult.

Viidere indgiffuit den obligation, som Grim Suestad

hafue vdgiffuit, till St. Peder Müller, dar: d: 26 ochtr. 1688, vnder Grim

Suestadz signete och bomerche, sambt till vitterlighed vnderschrifuet

och forseiglet aff Sr. Gregers Lauridzen, och Poull Trane.

Effter huilche documenter, Monsr. Törris Christensen, paastoed

at erholde dom i sagen, till sin principals fulde batalling

i det arresterede godz, baade hos Ingebret Lös, och i Grim

Suestadz boe och formue, effter det debit, som forhen er an-

teignet.

Hertill och imod at suare, var nu paa Ingebret Löses veigne

nærverende Capt. des Armes Lauridz Gabrielsen, som paahörte

imeden at de forbemelte documenter var opleste, och

suarede der till, at paa denn fordring Ingebret Lös an-

gaende var betalt 42 rd: och fremblagde hand nu sit indleg

paa slet papir, och derhos 1 rixort, saasom forseiglet papir iche

var ved haanden at bekomme, herpaa hands indleg schriffues

kunde, huilchet saaledes er antaget, paa det sagen och hands

tillsuar, iche schulle komme vnder nogen forholl, och bliffuer

samme 1 ort hans Kongel: Mayest: till regenschab fört.

Dereffter er samme indleg effter Lauridz Gabrielsens begiær, vorden

oplest, hvoreffter hand paastod, at sagen till aasteden maate for-

flöttes, till at erfare huad aabod Ingebret Haagensen paa

gaarden Lös andvendt hafuer, och derom var dom begiæret.

Hvor i mod Törris Christensen paastod, at som hans bevis noch

er produceret i retten paa Sr. Peder Pedersens breff, och at

denne sögning ej henhörer till aasteden, men hans principal

aarsagelig maa see sig i tide till schadeslöshed ved dom præca-

veret, for sin fordring, helst effterdj at bemelte Ingebret Lös

schall befindes at vere vnder forfölgning for meere gield

som hand iche kand vere god for at suare, effter derom Michell

Lauridzens giorde forklaring; saa er och den prætention

som Ingebret Lös vill hafue, en særdelis ting, som hand

hand loulig kand söge, om hand dertill hafuer nogen billig

adgang, i det öffrige paastod dom, och om kostnings

erstatning, och derom affvented rettens kiendelse.

Dertill Lauridz Gabrielsen suarede, at hand dette iche burde vere

gestendig, men de 42 rd. som paa gielden er betalt, formodet

hand med all rette at vorde afflevered, och henkommepaa

aasteden som formeldet er, och derom alting at vorde liqui-

derit.

Her imod Törris Christensen suarede, at dette var ichun lutter

snach v=den loulig bevis, allene giort till den ende at for-

hale sagen, och paabringe hans principals schade, som hand

forvented retten iche tillader.

huad sig denne Sr. Peder Müllers fordring er angaaende, saa vdviser

det in anno 93 den 6 [sptbr.] forretted schifte effter salige Anders Mathisen

Löß; huad prætention hand hafde derudj stervboed, i det hand en

anseelige capital manden betrod haffuer, herforre hand strax

kunde taget sit vdleg, och dermed quindengaarden verit entlediget

och hand sin betalling, saavidt da tillstreche kunde erhaaldet, saa sees

dog at hand hafuer draget reflection till enchen, och hendes börn

at de fra bröd och vellfært, iche schulle bortstödes, men betroed hannem

boeds midler at forvalte, till den ende at de effter havende gield

kunde afflegge, och aaboden oprette; i midlertid hafuer enchen

giffuet sig i nye echteschab med denne sin nye mand, och omschiönt

det iche saa löchelig hafde vdfalden, som hellers hafde önsket

men stor siugdom verit i huuset, saa er det en ting, som gud

och löchen er raadig, och derofuer disponerer; i midletid gifuer

landz lougen for saadan aarsager ingen decorteri, med mindre

creditor det aff ichun gode villie vill sambtyche, och effterdj

Sr. Peder Müller iche lenger vill sette sine midler vnder nogen

eventyr, men esker dom till sin betallings erholdelse, saa

tör mand iche fordriste her udj at giöre hannem nogen forbehold

men henseer at boed i midlertid kunde vorde distribueret

och henfalde till andre v=uedkommendes nötte, som rette eyermand

schade kunde paaförre, thi er her saaledis for retten dömbt

och affsagt, at Sr. Peder Muller, for de 100 rd. 3 ort och 8 ß., bör och

kand tage sin fornöyelse, aff det opteignede och arresterede godz

som lensmanden Michel Lauridzen hafuer beschriffuet och seqvi-

strerit, som till affbetalling, saa viidt henstreche kand Sr. Peder

tillfalde; den öffrige fordring beroer indtill Sr. Peder Müller

lader gaarden Lös besigte, till at effterse huad aabod derpaa

er vorden at vendte, och effter forefundende beschaffenhed, komme

till affgang, saa de vorder fuldkommen liquideret; och huiß

som iche er fuldgiort da niuder Sr. Möller sin regres, i det ringe

som ved boeds middel ofverschiuder/: dog Kongl. skatter som for-

leden och idtzige aar rester, effter lougen at hafue sin prioritet :/

och saafrembt det anteignede boe till forbemelte betalling er

henstrechelig, da borges auffll och affgröde der for effter lougen

ved denne processis foraarsaget omkostning 8 rd.

Huad sig den fordring effter Grim Suestad er angaaende

da effterdj der for anuiser hands puure obligation medförer

den post ingen omstendighed, men samme summa vdaff hans

effterladte midler, baade paa gaarden, och hvor de ellers er at

kand vorde vdsögt, udj begge deele, er Kongl: May: foget vell sag-

sögeren ved nam och vordering assisterlig naar paafordres

och denne dom anvises, hvorved  hans Kong: May: niuder den sicht

lougen biuder, saa frembt mindelig betalling iche paafölger.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 26, f. 124ab.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net