1697 - Tvist om en sau i Bonn 

 

 

22. Februar 1697 på Huseby tingstue i Frogn sogn av Ås prestegjeld:

 

Ingebret i Baanden hafuer till dette ting ladet indkalde Kield Peder-

sen formedelst hand hafue taget en saug fra hannem och Torchild Flet-

spield, aff hans moder Sidzell er vorden forærit, esket nu

saugen tillbage, eller den derpaa giorde bekostning at fornöye.

Mens effterdj moderen iche er tillstede, at giöre forklaring om

denne saug var Torchild Fletspield forærit eller iche, saa bör

hun möde till neste ting med æd derom at giöre forklaring

och huis sönen imod hindes tilladelse sougen hafuer bort-

taget, bör hand at suare till dette steffnemaall och paa-

gaaende omkostning, och maa Sidzell Hansdater niude

varsell, herom till neste sageting at möde, effter hendes

tillstand da gives huis ret er.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 26, f. 47b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net