1697 - Noen leiermål 

 

 

25. Juni 1697 på Huseby tingstue i Frogn sogn av Ås prestegjeld:

 

Dorthe Grimsdater Suestad, er in anno 1693, er vorden besoffuet

aff Christen Nielsen, som da tiente Her assessor Veggers, och sin bod iche

betalt, men quindfolchet var her till tinget indkaldet, och be-

funden aff saadan ringe vilchaar, at hun til böddernes slet intet

var eyende, som allmuen bevidner.

Samme quindfolch Dorthe Grimsdater, er atter besoffuet, aff en ved

naffn Jens Lauritzen, som ochsaa tient assessor Veggers, och ind-

giffuet sig tillskibs, quindfolchet er befunden, aff forige tillstand

saa intet till nogen sigts betalling hos hende var at for-

mode, i hvor vell det aarlig aff lenßmanden hafuer verit paakra-

verit, dog intet bekommet, och siden forföyet sig till andre steder

at söge föde for sig och barnet.

 

Guri Græverud, som vdlagde for sin barnefader, en soldat vnder

det nye regiment ved nafn Ellias, samme quindfolch er forhen till

tinge examinerit, och befunden fattig och ellendig, saa om iblant

allmuen at betle sit bröd, saa intet hafuer verit at bekomme

men aarlig paakrefuet.

 

Gunild Albretsdaater, vdlagt for sin barnefader, Lauritz som

tiendt paa Kopperud, och ved döden er affgaaen, quindfolchet er

fattig, och intet at betalle med, som allmuen er vidende, och altid

verit paakreffuet, dog ej noget at bekomme.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 26, f. 57b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net