1697 - Noen leiermål 

 

 

14. Desember 1697 på Huseby tingstue i Frogn sogn av Ås prestegjeld:

 

Effterfölgende er for begaaede lejermaall indkaldet

och fra sagetinget och till nerverende tid forflött nemlig:

Kirsten Pedersdater, forhen tient paa Froen, och nuverende i

Baanden, besoffuet aff en person ved nafn Hans Biörnsen,

samme mandy person er v=uidende forföyet sig fra disse steder

at ingen ved hvor hand er at finde, som skiede förend denne hands

gierning bleff aabenbaret.

Quindfolchet er et fattig menniske, der iche hafuer kleder paa

kroppen at skiule sig med, er iche heller ved sin fulde fornufft

men et skröbelig menniske, som laugretted med hinde attesterer

saa intet til hans Kongl: May: bödders betalling, hos hinde

haffuer verit, eller er at bekomme.

 

Marthe Gundersdater besoffuet aff en dragun ved nafn

Suend Lauritzen Dyster, samme quindfolch er fra dette sted

bortrömbt, saa ingen nu er vitterlig hvor den samme er

at finde, var desforuden fattig och intet eyende, som

allmuen nochsaa er vitterlig, och i sig sielff findes sandferdig.

 

Marthe Ollsdater, forhen tienende paa Berg, och besoffuet

aff en dragun ved nafn Christofer Nielsen, bemeldte quind-

folch, er nu iche paa disse steder at finde, men forföyet

sig her fra, saa mand om hindes tillhold ej er noget vitterlig,

foruden det var hun fattig, och iche det ringeste eyende till

sigtens fornöyelse, men manglet kleder paa kroppen at

skiule sig med, och hvor hun sig opholder, saa kand hun dog neppe

fortiene til sit barns föde, langt mindre till zigtens

betalling.

 

Ragnild Anbiörnsdater forhen tiendt paa Horgen, besoffuet

aff en dreng ved nafn Asbiörn; huilchen saa snart som samme

hans forseelse bleff aabenbaret, forföyet sig herfra, och saa

siges bleff vervet herfra och v=den landz; Bemelte quindfolch

er fattig, och ej videre en de bare kleder hun eyer, och haffuer

paa kroppen; huilchet i sig sielff saaledes befindes, och best

kand fornemmis, [kunde] zigtens betalling hos hinde vorde

vdsögt.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 26, f. 87a.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net