1696 -  

 

 

Noen skyldnere i boet etter Jens Jensen Husvik (utdrag).

 

26. Juni 1696 på Norderås tingstue i Ås prestegjeld:

 

Den 26 junj bleff atter fortfaret med tinget her paa Norderaas

at holde, saasom tiden i gaar, med skatternis betalling henlöb,

och retten nu i daug holdet, udj forberörte lougrettis neruerelse.

 

Hvorda for retten fremkom, paa Monsr. Jens Michellsens veigne, hans

fuldmegtig Anders Jensen, som paa sin principals veigne, fremblagde

en skrifftlig steffnevarsell, angaaende en deel allmue her i prestegieldet

som for gield, er vorden indkaldet, och er nu effter steffningens oplesning

effterfölgende bleffuen frembraabt, och om denne gieldz beskaffenhed

examineret, som fölger

 

Ingebret Haugerudz arffuinger 1 ort 18 sk. den sallig mandz arffuinger och

hustru, vare nu nerverende, och tillstod at vere skyldig for 2 seting norsk

salt = 1 ort 8 sk., men som quinden iche kand giöre æd, for det öffrige, saa er

hun nu tillfunden at betalle forberörte 1 ort 18 sk.

 

Christofer Riis = 4 Rdr. 3 ort 10 sk. Manden siger ichun at hafue bekommet

1 ½ tönne macrell, och 1 ½ tönne norsk salt, men som det giffuer ichun liden

differenz i fordringen, betaller hand ofuerstaaende 4 Rdr. 3 ort 10 sk.

 

Niels Madzen Gloslj tillstaaer at vere skyldig, huis udj steffningen er ind-

fört, nemlig 2 Rdr. 3 sk.

 

Baard Gislerud nu paa Dröbach eyer skyldig = 1 Rdr. 1 ort 8 sk. Manden giör denne

beretning, at hand paa denne gield hafuer leffuerit 2 slauffer kaal for 2 ort och

skaaren 2 maall ager paa sin egen kost 2 ort: sambt 3 dags arbeide med

bordstabing, som till denne gield er oplöbende, hvorpaa hand giorde æd, och

er dermed clar, och denne gield entlediget.

 

Jan Lindestad 1 Rdr. 1 ort 16 sk. som manden vedgaaer at vere skyldig, endog hand

aldelis inted er eyende, enten till denne eller anden gieldz betalling

som menige allmue er vitterlig.

 

Enchen Karen Gloslj, befindes skyldig 5 Rdr. 14 sk. Quinden bereter tid effter anden

at hafue leverit [paltved] paa dette debet, men ingen affreigning erholt

nemlig 2 [?] for 1 Rdr. 2 ort: 12 les graaved a 4 sk. – 2 ort: kiört 3 dage bord till Lille-

Belsöe 2 ort: bliffuer saa endelig skyldig som bör betalles 2 Rdr. 2 ort 14 sk.

 

Helge Puchstad 2 Rdr. 3 ort 6 sk. derpaa siger manden at hafue arbeidet paa

saugen 5 dager paa sin egen kost 1 Rdr. 1 ort

3 ort

1 ort 8 sk. siger for resten, iche at vere noget skyldig, som 1 Rdr. 2 ort och 1 sk. hafuer

till gode, och denne lefuerantze med æd bekreffted, och er dermed clar.

 

Jörgen Puchstad skyldig 8 Rdr 2 ort 19 sk. Manden er död, quinden bekreffter om

denne gield, at vere v=uitterlig, men som det skall vise, effter sal. Jens Jensen

Huußuig, och denne gield gl: och forhen inden tinge paatalt, saa kand hand

som iche arffuet noget effter sin fader, suare till denne fordring

men bliffuer herved ophæfuet.

 

Helge Tompter 2 Rdr. 23 sk. derpaa giør hand denne forclaring, at hafue betalt i penge

1 Rdr, et læs höe for 3 ort, 1 vngsou for 1 ort 8 sk. som Hans Storud bevidner, och giör

manden paa denne lefuering sin æd, bliffuer saa skyldig 15 sk., frj for omkostning

 

Peders quinde i Polden, 3 ort 8 sk., och giör manden enne beretning, at han

denne gield mrd 3 ½ fauffne oreved hafuer betalt, som hand med æd be-

kreffted, sandferdig at vere.

 

Hans Sörbye in alles 2 Rdr. 3 ort, derpaa beretter manden at hafue

leverit, 3 læster koll = 2 Rdr. 1 ort: Kiöbt aff Tore Dyrlöche 6 tynder

koll 1 ort 12 sk., och betalt till Tore Vastad for halm 2 ort 16 sk., och at

hand inted var skyldig, med æd bekreffted.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 26, f. 20

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net