1692 - Noen leiermål 

 

 

22. Februar 1692 på Huseby tingstue i Frogn:

 

Kongl: May: Foget Jens Heide, hafde paa hans Kongl: May: veigne, till

dette nerverende ting indkaldet effterfölgende personer, som

baade inden och v=den egteskab sig med leyermaal forseet hafve

och vare disse effterfölgende i affvigte aar 1691

aff Aas prestegield

Söfren Poullsen soldat vnder Her Major Sibberns compagnie

och hans hustru Karen Pedersdatter, som i deris egteskab er

kommen for tilig, och haft barn till daab 13 vger effter

bröllupet, som prestens mandtall nermere forklarer.

Samme person mötte iche, men formeener for de bödder, som

derved fölger at vere, effter Kongens ordre forskaanet.

 

Jacob Hansen Gultved, och hans hustru Aase Toreßdatter

kommen for tilig, och deris tilsammen aufflede barn Christnet

10 vger effter bröllupet, effter deris holdende bröllup.

Samme person, haffuer begiæret delation till vd paa som-

meren, saa vill hand aff yderste efterstræbe till betalling.

 

Peder Clausen fra Biörnebech, och hans hustru Inger Gulbrands-

daater, iligemaade sögt sammenleje for tilig, och deris

barn skrifuet = 19 vger effter bröllupet.

Personen er vell vitterlig intet at vere eyende, till nogen sigtes

affbetalling, som hand dog er tillfunden at fyllestgiöre.

 

De som hafue begaaet leyermaale, och iche ægted hinanden

 

[Else?] Toresdatter fra Biörnebech, vdlagt for sin barnefader

en vng dreng, nafnlig Helge Lauritzen, som paa de tider

tiente sammesteds.

Forbemelte quindfolch er meget fattig, saa hun aldelis intet

er eyende, end holder till i huuse paa Kiernæß eyer, och lider

stor nöd, for sit eget och barnets ophold, drengen er ilige-

maade intet eyende, men med sin tieniste ej kand fortenis

meere en nödvendig klede paa kroppen, huilchet vell er

vitterlig.

 

Marthe Erichsdatter fra Seyersteen, som befindes at vere be-

soffuet aff en person, som er en dragoun, vnder Her Oberstl:

Mathias Rodt, nafnlig Palm Olufsen.

Samme quindfolch er ej videre eyende en de ringe kleder

hun bar paa liffuet, saa der till sigtens betalling, intet hos

hinde er at formode. Dragounens forseelse remiteris

till hans vedkommende officerers reffselse;

 

Et fremmit quindfolch fra Christiania andkom, nafnlig Lispet

Lauritzdatter, som toch sit tilhold opfödde barnet pa Fletspield her i Aas

prestegield, derved vdlagt, at hindes barnefader, var en hof tiener

som i forleden vindter nedreiste till Danmarch huis nafn hinde iche var

vitterlig, forberörte quindfolch, som for diss aarsage var aresterit

haffuer dog omsider skaffet sin sigt till veye, och dereffter forföyet

sig fra dette sted igien, effter at hun de 6 rd. betalt hafuer;

 

Maren Toresdatter tilholdende paa Hoxsmarch, som vdlagde for sin

barnefader, en dreng tienende i Dröbach, som siden disse steder ent-

vigt hafuer, quindfolchet er iche videre eyende, en de kleder som

hun hafve paa kroppen.

 

Giertrud Brynildsdatter Griseboe, som hafve vdlagt for sin barne-

fader, en skibskarll nafnlig Bendt Christensen, bemelte personer skall

paa Næsodden hafft troloffuelse med hinanden, och vill i egteskab

sammen, begieret daug till sigtens betalling, som vilde gierne

söge at giöre fornöyelse.

 

Thale Andersdatter fra Brevold, udlagte for sin barnefader en gifft

mand nafnlig Hans Quist, boende paa Norbye, quindespersonen

er intet eyende, men gandske fattig, och med sin tieneste ej videre kand

fortiene en til barnets föde, manden er 20 ganger meere bort-

skyldig, en hand er ejende, till sin landherre, och hans registrerede midler

henved 14 daller belöbende, som sandferdig kan befindes.

 

Næsoddens prestegield

 

Den 8 maj stod Anne Jensdatter aabenbare skrifft, och vdlagde

for sin barnefader en vng karll ved nafn Christofer Christofer-

sen Röer paa bemelte Næsodden, formelte leyermaal er fore-

gaaen paa bemelte Röer, som er en assigneret gaard

vnder Her Oberste Marsall, huilchen sigt regimentschriffueren

vedkommer at paatalle och indriffue.

 

Birthe Poullsdatter, som i magister Muuses mandtall annföres

föd sit barn pa Nesodden, och vdlagt for sin barnefader en ser-

giant, nafnlig Christian, samme quindfolch effter anledning

af prestens mandtall, findes iche der paa stedet, var och meget

fattig, och ej videre eyende, en de ringe kleder hun hafde paa

kroppen.

 

Huis sig disse andragne personer er angaaende da till-

findes de at betalle hans Kongl: May: sigt, om noget i mugligste

maade hos dennem kand vere at erholde, eller vdstande ref-

selse, som Kongens loug, omformelder, huad sig dragounen

och soldat er angaaende, da remiteris deres straff till

deris officerer, och eller regiments skriffueren at vdsøge den sigt

som hannem kand vere vedkommende at paatalle.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 25, f. 55a

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net