1691 -  

 

 

28. Mai 1691 Ås prestegjeld på Follo:

 

Om saugerne her i prestegieldet med vnderliggende Næßodden, har det

saadan beskaffenhed, at de hafuer ligget öde, nemlig Skochlefald, nordre

Hallangen saug, sambt Slörstad saug, och Oppegaardz saugen, sambt

4de Solberig saug ligget öde 1685 och 1686, men 1687 er den igien

vorden opbygt och siden verit i virchelig bruug; De andre for-

bemelte har verit öde vdj lang tid, och liigeledis befunden

da saug commissionen foregich; som sandferdige er at beviise.

 

Den ene Bölstad saug er forfalden in 1685, och siden dereffter

gandske nedraadnet, och iche verit i brug, formedelst brugeren iche var

god den igien at oprette, eller forhen ved magt holde, af huilchen

aarsage den ochsaa ej videre kunde ansees, eller till nogen schuur

bereigneß.

 

For 1686 haffuer den saug Hasle saug kaldet, iche bleffuen brugit, formedelst

denz schuur iche var aff nogen importanz, och dito aar iche dertill

noget tömmer henfört, kand iche heller skiere videre en till huuß-

fornödenhed, och sine naboer med at betiene, 1687 skaaret noget

som mandtallet vell forclaret, men 1688, er den med mange andre

sauger bleffuen casserit.

 

1688, var Grisebo saug, och Horgen sauger, med mange flere

forböden, iche at maate skiere noget; som och i samme aar gandske

bleffue reducerede, saa her bleff casserit henved [16?] sauger, och ichun

7 sauger vorden bestaaende, med en ringe schuur, som meget tröcher

allmuen, ej allene formedelst paalagde aabod at fyllistgiöre

men och i andre maader, særlig de som maa e skatte aff fosßerne

och dog iche maa bruge dem till nogen nötte.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 25, f. 24b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net