1691 - Noen leiermål 

 

 

25. Junj 1691 på Huseby tingstue i Frogn:

 

Christen Torstensen, som tilholder paa Suestad, och er gifft med

mandens daater ibidem, er efter prestens mandtall kommen for

tilig udj sammenleje med hinanden, och derfor paastaaes effter

landzlougen deris sigt at vdrede.

Samme folch ere fattige, och intet eyende till nogen sigtes betal-

ning, at vdrede, men findes aff saadan ringe tillstand, saa de ej

hafuer noget till lifs ophold, men lider störste mangell, som

noch er vitterlig, berettes ochsaa at vere anteignet till soldat, och ved

förste completering vorder inrolleret.

 

I Aas prestegield, effterfölgende ved leyermaal sig

forseet

Bottill Halfuorsdatter Gaavim, besoffuet aff en rescervesoldat

nafnlig Tarald Ollsen, huilchen strax effter at dom ofuer hannem

var faldt till bödders erlegge, han gaff sig vnder det Nye Re-

giment at tiene, paa det hand bödderne maate vorde  ent-

lediget, quindfolchet er et fattig menniske, som aldelis intet

har at betalle med, och huis foräldre er effter ringe effner och

holt hindes barn, och hinde, med at aff hunger forgaae, som

den heele almue vell er vitterlig, saa iche nogen bödder hos hinde

er at bekomme; ej heller er faderens leilighed saaledis at

hand noget kand komme hinde hielp: som iche er god for, at bringe

skattene, aff sin beboende gaard til veye.

 

Anne Lauritzdatter vdlagt for sin barnefader en soldat vnder

Major Sibberns compagnie; nafnlig Christen Grægersen, quindfolchet

er meget fattig, saa hun intet er eiende, at betalle, men tiener

nu i Christiania, for at vinde noget till sit barns ophold, som

begge, ellers aff hungersnød maate forgaae;

 

Christofer Jansen i Vennebech, indkaldet for begaaende leyermaal med Ragnild

Jonsdatter ibidem. Bemelte mandzperson har strax dereffter endtvigt dette

sted, och berettes skall hafue forföyet sig till Danmarch, som en

[......suend at fortiene sit bröd; som ingen sigt af hannem er at bekomme.

Quindfolchet er meget fattig, och iche videre eyende en de bare kleder

som hun hafuer paa kroppen, huilche dog ere ringe, och lider hun störste

for sin egen, och barnetz ophold i denne tid.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 25, f. 30b

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net