1690 -  

 

 

Anno 1690 den 28 julj bleff retten betiendt paa eyedelerne imellem

Holt och Hallangen angaaende gierdeßgaard, som Simen Holt

for sin eyendom har ladet opsette, och Hans Hallangen derjmod

iche vilde gierde paa sin andeel, hvorved Simen Holt klager paa

sit engeland at haffue lid skade; effterdj udj betimelig gierde

burde opsettes som landzlougen foresiger, at den ene den

anden iche skulle giöre noget till for[traat], ved denne forret-

ning offuerverende Kongl: May: foget Jens Heide, lenßmanden

Michell Lauridzen och effterfölgende laugrettis; Hanß

Huusebye, Rolf Øechern, Joen Dall, Christen Huusebye, Olle

Dall, Lauridz Suendsen Hallangen.

 

Lenßmanden Michell Lauridzen med tuende mand tillstod, at

herudj bleff louglig steffnt, med 5te steffne, seeniste

hand var her paa stedet, till at fornemme, om parterne

i mindelighed kunde foreenis, ved den omtuistende

gierdißgaardz opretning, som samme tid, iche var at

fuldkomme; Lauridz Hallangen, mötte nu personlig i rette, och

paastod at Simen Holt, iche aff hans creatur hafde

lid nogen skade, saa de iche enu hafde kommet der paa

stedet, men om Bent Haffskiolldall v=den hans forloff

haffde bedet engen, och tilbragt Simen Holt nogen

skade, maate hand sielff suare dertill, saasom

alt saadant iche var skied med hans villie.

 

Bendt Haffskioldall var och sielff neruerende, och kunde iche benegte

at hans fæ haffuer verit paa Lauridz Hallangens eng som hand i for-

löbne aaringer haffuer hafft i minde, och effterdj det iche var hannem op-

sadt der at haffe, haffuer hand saaledis paa Lauridz Hallangens

gode behag holdet sig der ved, i forhaabning, det indeverende aar

ochsaa skulle vere med hans minde

ellers er det öyensiunlig at fornemme, at Lauridz Hallangens eng, be-

findes gandske at vere opbidt huilchet Bent Haffskioldall iche kunde

benegte aff hans creatur jo at vere vederfaret;

 

Ved denne sambling befindes det, at Bent Haffskioldall, haffuer verit

aarsage till huiß som i denne tillfelde er foregaaen, saa at hans

creatur, v=den forloff och minde aff Lauridz Hallangen er kommen

paa hans eng, hvorved denne tuistighed er foregaaen, effterdj

eyermanden sielff herudj iche er noget skyldig, men den som v=den

forloff, herudj haffuer brugt sig det till nötte, som hannem iche ved-

kommer; thi er herom saaledis for retten dömbt och affsagt at

Lauridz Hallangen, och Simen Holt i tillkommende höst forsuar-

lig bör oprette den gierdisgaard, hvorpaa allerede  giort

begyndelse, och det deris gandske eyendele fra begyndelse och

till enden, saa vidt eyendomen paa begge sider sig strecher

och det saa louglig med stang at deele, saa huer niuder sin

andpart, och den ene gierde iche meere en den anden, sambt

saa louglig, at det ved besigtelse kand befindes döchtigt

och Bendt Haffskoll[dall] nu tillholdes, at entholde sig, fra deslige

och andet brug, paa anden mandz jord, v=den huiß som med

minde imellem naboer skie kand, med mindre hand vill stra-

fes, som den der anden med vold ofuerfalder, och effterdj hand

haffuer giffuet aarsag till denne process: bör Bendt

Haffskolldall, at betalle till Simen Holt i omkostning

= 4 Rdr:

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 24, f. 78b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net