1690 -  

 

 

25. Juni 1690 på Huseby tingstue i Frogn anneks av Ås prestegjeld:

 

Fogden Sr: Jens Heide, hafuer ved schrifftlig steffnevarsel till

neruerende tid ladet indkalde, Suen Möcherud aff Neß-

odden, hannem tilltallende, formedelst hand sig haffuer for-

dristet at schiere nogle bord paa en aff Grisebo sauger

som ved hans Kongl: May: allernaadigste villie sambt

den höye öffrighedz höye anseelige befalling var

forbuden, at schiere paa; formodet hand derfor burde

at lide, som den der sig imod ermelte Kongl. ordre

vitterlig forgrebet haffuer, hvorom hand en endelig dom var be-

gierende;

Ermelte Suend Möcherud, mötte nu for retten och kunde iche benegte

at hand jo hafde skaaren 9 a 10 stocher paa Grisebo saugen, som hand

berette at hafue i minde aff Mathias Hendrichsens hustru: for

om hind fremviste en seddell, dog v=den dag och dato at hannem var

bevilget schuur till 1 tylt tömmer;

Fogden frembviste et breff, som er schreffuen aff sal: Mathiaß

Hermandsens hustru, till saugmesteren Anders Storud, hvor-

udj hun beklager at hindes tömmer vorde forsömbt, och andre

v=vedkommende bruger saugen till sit nötte;

Mens effterdj det var Bendt Möcherud vell vitterlig at denne

saug med fleer aff den höye öffrighed var casserit, iche at

maa skieres derpaa, men gandske forbuden, saa at om-

enskiöndt Bent Möcherud kunde hafue praccticeret

sig denne bevilling till at skiere det ringe tömmer, till sit

huusfornödenhed, saa viste hand dog vell, at saadant

iche maate skied, v=den den höye öffrighedz bevilling,

saa indted forloff aff enchen, derudj kand vere hans

hiemmell, mens effterdj manden er fattig, och lidet at

fornöye med, som och iche giort dette till anden meening, en

huuses reparation, hvorfore med hannem for denne forseelse

effter hans yderste formue, er afftuinget at böde till

hans Kongl: May: 12 lod sölf, som er = 6 Rdr.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 24, f. 65b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net