1690 - Noen leiermål 

 

 

22. Februar 1690 på Huseby tingstue i Frogn:

 

Fogden hafde till neruerende tid indkaldet, en, andeell

personer, som sig med leyermaal forseet haffuer, och derfore paastoed

deris bröde effter landzlougen, och vare disse effterfölgende

          aff Neßoddens prestegield:

 

Et gl: quindfolch, ved nafn Marj Ollsdatter, vdlagt Suend

Muncherud for sin barnefader som er ved dom frjkiendt

och quindfolchet entvigt disse steder och ingen ved hvor hun er at

finde, foruden det er hun gandske forarmet, och iche haffuer saa

mange kleder at hun kand skiule sig med.

 

Sigrj Amundsdatter, aff Bierche, besoffuet aff en soldat

ved naffn Christofer Biörnsen, vnder major Sibberns compagnie,

soldaten mötte iche, men hans straff, till vedkommende

officerer remiterit. Quindfolchet er fattig och aldelis

inted eyende, till nogen sigtes betalling.

 

Catrina Poullsdatter, som er kommen hid till meenigheden

och föd sit foster paa Ruud, och vdlagt en soldat i byen at vere

sin barnefader; vnder det nye regiment, och strax effter

forföyet sig herfra igien.

Samme quindfolch er saa fattig och ellendig, at huis

andre gaatfolch iche hende udj barsellsengen föden

opholt haffue, maate hun hunger hendöd, som

mange gaatfolch er vitterlig.

 

 

Kilde: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 24, f. 55a.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net