1690 - En leiermålssak 

 

 

25. Juni 1690 på Huseby tingstue i Frogn:

 

Olle Ollsen aff Næsoddens prestegield var aff fogden tilneruerende

tid indkaldet formedelst begaaen lejermaall, med et quind-

folch neml. Marte Tomasdatter1, med huilchen hand hafde aufflet

barn, och effterdj personen sig erklerer iche at vill egte;

formoder hand, at bøder effter Kongens loug burde vd-

redes.

Bemelte person møtte nu for retten och kunde iche benægte, jo at hafue

hafft med dette quindfolch legemlig omgiengelse, och derfore iche

sig kunde fralegge at vere hindes barnefader, iche heller kand

hand berabe sig paa nogen anden barnefader aff hende

at vere vdlagt.

Mens effterdj at denne person ermelte quindfolch har besoffuet,

derfor bør hand at bøde till hans Kongl: May: effter landslougens

foregivende = 24 lod sølff eller at lide paa kroppen.

Huad sig quindfolchet er angaaende, da findes hun iche

videre at vere eyende en de kleder hun hafer paa kroppen,

mens er gandske fattig, och lider mangel till sit eget

och barnets ophold; och dersom personen samme sit

barn forsørger, och med quindfolchet derom accorderer

hafuer hun ved louglig steffnemaal fri tiltalle imod

hannem at giøre [verch stellig], skall hende vederfares huis

ret er;

 

25. Juni 1691 på Huseby tingstue i Ås:

 

Marthe Torgiersdater Ruud1, stode aabenbare skriffte, och beskylt

en dreng, nafnlig Olle Ollsen, for sin barnefader, huad mandz-

personen er angaaende, da er hand tilldömbt zigt i forleden

aar, fört hans Kongl: May: till regenskab, som udtag aff ting-

protocolen nermere vduiser. Quindfolchet er gandske fattig

och iche haffuer kleder paa kroppen, men maa tiene for sit

barns föde, och ophold, som falder det fattig mennische besuerlig

i disse knappe tider, saa aldelis inted til bödders erleggelse

hos hende er at formode.

 

1, Personen er fört med to patronymer: Tomasdatter og Torgiersdatter.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 24, f. 66a.

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 25, f. 30b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net