1689 - Noen leiermål 

 

 

 

16. Januar 1689 på Norderås tingstue i Ås prestegjeld:

 

Kongl: May: Foget Jens Heide, hauer ladet indkalde

en deell perßoner, som sig med leyermaall, at deris hustruer

udj deris egteskab er kommen for tilig udj barsellseng

sig forseet hafuer, saa och en deel löße personer

som sig ochsaa med leyermaall hafuer forseet, som

fogden nu paastod, at burde böde, effter landzlougens

tillhold, och vare disße effterschreffne

 

Olle Aaßmundsen Hejer, huiß hustru er kommen for

tilig, ermelte perßon, har i lang tid tillforn tiendt

hans Kongl: May: for soldat, lefuer nu med sin quinde udj

armod, och intet videre eyende en de kleder hand hafve

paa liffuet saa intet till sigtens betalling hoß hannem

er at bekomme.

 

Arne Gulbrandsen sambt hans quinde Birthe Ollufdatter

som berettis ichun nogle v=ger er kommen for tilig.

Samme person mötte, och sagde sig vere anteignet for

rescerva dragoun, och paa Frigaardz eyer opföd, sagde

ochsaa at regimentz schriffueren hafuer atvaret hannem om

zigtens betallning, till regimendtet at vdgiffue, och

som hand hand forseelse, var passerit, meere en et aar

forleden, formodet hand ved zigtens betalling at

niude den forschaansell, som recessen i de tider

bevilget, ellers beretted at samme person er

aff ringe vilchaar, till at fyllistgiöre den præ-

tendere yigt, som voris ædlige nye loug

tillfalder at vdgiffue.

 

Clemmit Mogensen Riiß, soldat her ved compagniet, hans hustru

iligemaade er kommen for tilig, paa huiß veigne ingen mötte

at suare enten till zigten, eller giöre vnderretning, om sin fri-

hed.

 

Peder Helgesen och hans quinde Osle Andersdater tillholdende

udj Kroer annex, som hafue sögt sammenleye med sin hustrue

for tiden; Samme person, som er föd i Halland, er meget

fattig, och aldelis intet hafuer at betalle med. Men söger sin

föde med bunde arbeide, som lidet till hans lifs ophold kand

forslaa.

 

Peder Jansen Sundbye med sin hustrue Marthe Pedersdater, samme

person hafuer paa sin yigt allerede betalt = 2 rd. Resten lofved

hand med fordeligste at fyllestgiöre.

 

Andre löße folch som sig uden egteskab, forseet hafuer

 

Peder Mogensen tienende paa Nordbye; begaaet leyermaall

med tuende quindfolch, nafnlig Kirsten Andersdatter, och

Gunild Hanßdatter.

Det eene quindemenniske Kirsten Andersdatter, er iche her tillstede

men berettis at tillholde udj Christiania, den andrn er her i ner-

uerelsen, begge fattige, och intet har att betalle med, mens

en bunde her i sognet ved nafn Hans Nordbye, föder hinde

och barnet, aff christen medlidenhed; Drengen ilige-

maade, findes aff ringe vilchaar, som ej har videre en de

ringe vadmels kleder hand gaaer udj; tillmed vandför

i sit eene been, som aff hesten er i synder brudt, och der-

for iche till noget grofft arbeide ere tienlig;

eller vinde noget till zigtens betalling,

 

Ingeborig Hansdatter Mien, begaaet leyermaall med en soldat

nafnlig Lauridz Ollsen, som nu tiener vnder de gevorbne

i Fredrichstad, quindfolchet er intet eyende at betalle

med, mens niuder ophold aff hindes gamble fader, som

och er af ringe vilchaar.

 

Gunild Clausdatter, besoffuet aff en tambur nafnlig

Olle Lauridzen, som enu er virchelig udj hans Kongl:

May: tieniste; Quindfolchet er aldelis intet

eyende, hvormed sigten kunde affbetalles.

 

Noch et fremmidt quindfolch, tillholdende paa Vasßum

nafnlig Anne Hansdatter, som hafuer vdlagt en

person i Danmarch ved nafn Peder Nielsen for sin

barnefader.

 

Neßoddens prestegield

 

Et quindfolch ved nafn Gunild udj Ildjernit, beskylte

en fremmit person, som schall vere en skipper, effter sogne-

prestens anteignelse, samme quindfolch mötte iche

mens laae ichun i barselseng udj Ildjernit, siden

reist derfra och ingen viste hvor hun er afbleffuen.

Berettis at vere fattig och ellendig, och effterdj hun

hafuer entvigt disse steder, er ingen videre for-

klaring, om hindes barnefader at formode.

 

Anders Skomager, som udj sit egteskab hafuer besofuet

Sigrj udj Aasen; Samme person, som en gifft mand

er aldelis intet eyende, mens hafuer mange smaa

börn, och lidet till deris ophold, quindfolchet i lige-

maade arm, och ej hafuer kleder paa liffuet at skiule

sig med, saa der paa begge sider, ingen sigt er at formode.

 

Videre et quindfolch ved nafn Maren, som er bleffuen

besoffuet, af en soldat, der er gifft, och tillholdende paa

Hochholt eyer.

Samme quindemenniske hafuer entvigt Neßoddens

meenighed, v=den nogen absolution, saa ingen ved

hvor hun kunde vere at finde, er ellers forarmet

och intet eyende at betalle med.

 

Da i hvor vell at disse forindragne personer, aldelis

intet er eyende, hvorved hans Kongl: May: kand

niude nogen fornöyelse, till deris zigtes affbe-

tallning, iche diß mindre befrir dog landz lougen

ingen, som sig udj slige tillfelde forseet hafuer

mens udj den 5te bogs 13 capitels 1 artichel

befaller at böderne skall vdreedis, och huiß det

iche aff vedkommende kand vorde fuldgiort

da at lide paa kroppen, effter samme capitels

[.........] jndhold, huilchet de och tillfindes at

fyllistgiöre.

Huad sig soldaterne er angaaende, som sig baade udj deris

egteskab, och ellers foruden forseet hafer, da niude de den

frihed som hans Kongl: May: allernaadigste vdstedde ord

indeholder, och ellers deris aparte straff deris officerer

vedkommende at ansee och recommiderit.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 24, f. 3a.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net