1689 - Garder, en besiktelse 

 

 

Anno 1689 den 23 julj, er den gaard Garder udj Froen

annex beliggende, vordet besigtiget, effter foregaaende

steffnemaall af landherren till ermelte gaard, Hans

Vebiörnsen Braate; till at fornemme hvorledis dendz

paastaaende huuse i leylendingen Jens Tögersens tid

befindes medhandlet, och ved magt holden, ofuerverende

Kongl: May: foget Jens Heide, sambt lensßmanden Michell

Lauridsen

och ellers til rettens betiening, effterfölgende laugrett

 

Amund Kiöchelsrud Elleff   Ermesöe

Jacob Smeböll                   Hanß Huusebye

Halfuor Bacher                  Olle Torp

 

Hvor vj da först haffuer effterseet gaardens paastaaende huuse, som

befindes aff effterfölgende tillstand

 

Den store huußebygning, med ofuerhuußerne och cammerne, vill

syes med bord paa den syndre side, aff vnderbygningen, och paa den

nordre side ofuerbögningen, kand koste med deele, arbeide, mad

och videre medgaaende 5 Rdr.

Ellers findes taget paa samme huu huuß, aff idhige opsiddere

meste ved nye teill forbedret.

 

Natstuen er och et gl: huuß, fattes dog allene sydning

paa den nordre side, som vil koste 4 Rdr.

Vnder huilchet huuß er tuende huuserom, som nu

bruges till hestestalder, ellers er taget paa bemelte

natstue, med mesten nye teill forbedret, sambt nye

röst vndersat, som aff idhige opsiddere er opretted.

 

Den nordre love lade er gl: maa nedtages, och med

nye tömmer vnderlegges; som kand koste med tag och

arbeide 4 Rdr.

Vill och med det samme liffved [i.e?] paa den östre side.

 

Den syndre love lade, med loffuen er gandske v=döchtig

maa nedtages, och af nye tömmer igien opsettes.

Kand koste med tag, arbeide och andet behöffuende 12 Rdr.

 

Fæhuuset er aff en heel gl: bygning, dog forsynt med

med döchtig tag och sydniing, saa det er frj for aabod.

 

Stolpeboen er Jligemaade gl: maa syes pa 3de sider

med deeler, er ellers döchtig med tag, forbemelt kand koste 3 Rdr. 2 ort.

 

Brygerhuuset er gl: dog döchtig och frj for aabod.

 

Kiölnen er gl: kand dog staa nogen stund, vill forbedres

paa taget, som kand giöres med 1 ort.

 

Ellers befindes det, at leylendingen i sin beboende tid

merchelig hafuer forbedret tagene och anden till-

behör, paa disse forberörte huuse; sambt dertill

kiöbt adtskillige materialia; som teill, spiger,

legterbord, och andren fornödenhed, hvorom hand

nu fremblagde Sr. Peder Möllers vnderretning aff hannem at

hafue bekommet = 1800 tagsteen a 1 Rdr. 2200 legtespiger

huer 100 huuslachen spiger 1 ort: = 100 bord for 4 Rdr. Noch 2 tylter

fuurebord for 1 Rdr.

foruden huis under hand berette af andre till gaardens

reparation kiöbt haffuer.

 

Effter at dette forberörte var foregaaen, sambt landherrens

steffneseddel, disligeste landbunde Jens Tögersend contra-

steffning, var bleffuen oplest, och en huer sin paastand

disputeret, ere begge siders parter, nemlig Hans Ve-

biörnsen Braate, och Jens Tögersen, om denne tuistighed

formedelst de iche schulle geraade i viidtlöfftig process

saaledis med hin anden, bleffuen venlig och vell forligte

i rettens betiendte, och andre gaatfolches ofuerverelse

och med deris vnderhandling; at Hans Braate, hafve

effterladt, alle de prætentioner; som hand kunde

hafue till ermelte sin landbunde, enten for v=louglig

skaugehugst, eller videre, som hans steffning jndeholder

det alt Jmellem dennem at vere afftalt, och iche at

komme Jens Tögersen till skade eller affgange i nogen

maade; Her jmod Jens Tögersen ochsaa hafuer till

sidesadt, huis han siuntes, effter sit steffnemaals

formelding, at hafue föye till at paatale; baade

om den aabod, landherren forhen ved denne gaard, har

annnammet; item den försteböxsell hand ved denz tilltræ-

delse hafuer betalt; Disligeste huis landskyld som till

dato, aarlig kand vere oppebaaret, som hand kunde

formeene sig at vere skyldig, alt saadant nu at vere

forligt, och jmellem parterne. dödt och magteslös

saa det paa begge sider, skall vere en gandske afftalt

sag, alt huiß jmellem dennem till dato kand were

pascerit; och jngen hafue sagt noget derpaa at anche.

Ellers er videre affskediget, at denne nu forefundne

aabod, schall Jens Tögersen, fordeligst, dog effter sin

egen bequemhed, fuldgiöre, saa och holde sig landzlougen

med aarlig skaugehugst effterretlig; dog hafuer

landherren Hans Brate consenteret, formedelst leilendingen iche vell

iche kand leffue aff gaardens auffling, foruden huis landzlougen

beuilger, at maa hugge till Kong: skatter och fuld landskyld;

sambt desforuden aff topper och törved, huad udbringes kand

som iche er skougens skade, mens kand falde till opsidderens nöd-

törff och ophold; at hand sig det kand nöttiggiöre, dog derved iche

at bruge nogen vnderslæf, enten ved sig sielff, eller andre, vnder

nogen protest at lade forrette vnder vedbörlig straff

och dersom leylendingen kand fornemme, andre v=vedkommende

at hugge udj samme skoug da diß virchning dennem fratage, och hannem

vere hiemfalden, och saadant till straff och böder, paa behörige

steder loulig at angiffue; saa och at giffue sin landherre

till kiende, huad last hand aarlig agter at hugge, som forbe-

melt; om hand eragter den at vill efftersee, for at vere

hugsten diß bedre vitterlig, ellers hafuer Jens Tögersen

jndgaaet, at giffue sin landherre for idhige giorde be-

kostning = 8 Rdr. alt forbemelte de nu med haande baard

for retten stadfeste.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 24, 21b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net