1689 - Brynild Grisebu stevner Siver i Åsen 

 

 

23. Oktober 1689 på Huseby tingstue i Frogn anneks av Ås prestegjeld:

 

Brynild Grisebo haffuer ved hiemsteffne ladet indkalde

en person ved nafn Siffuer i Aaßen, for vitterlig

gield pracherit dennem imellem, effter en rigtig affreig

den 5 juni: 1680, hvor effter hand kunde bliffue skyldig

penge 6 Rdr 11 sk. esket dom med foraarsaget omkostning.

 

Kield Grimo mötte paa Siffuer i Aasens veigne, och

lyste hans louglig forfald, at hand var siug och der-

for iche kunde möde; sagde och derhos at hand vell

hafde giort regenschab med Brynild Griseboe, men

iche fich gaatgiort 4 bocher och en souff, som schulle

vere till affkorting.

Mens effterdj mand med saadane blotte ord ej kand

fragaa huad gield, som effter rigtig liquidation

schall vere vdgaaen, och begge parter iche er tillstede

herom at giöre forklaring, thi maa de begge per-

sonlig möde till sagetinget som nest her effter

holdes, schall da imellem dennem schie kiendelse; och bör

Kield Grimo herom at giffue Siffuer i Aasen loug-

lig varsell.

 

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 24, f. 41.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net