1687 - Ole Ildjernet`s stevning av Eskild Berger for usømmelige ord 

 

 

Anno 1687 dend 24 juli, bleff holden allmindelig skatteting paa Løs

i Nesoddens prestegield, til skatternes vedbörlig affbetalling, som allerede

kand vere forfalden, offuerverende Kongel: Mayest: Foged Jens Heide, sambt lenß-

manden Anders Lös, som till rettens betiening, haffuer tillnefnt effter-

schreffne laugrettesmend, nemlig

 

     Christofer Schochlefald               Bendt Oppegaard

     Torgeir Fladebye                        Jacob Granerud

     Aslach Krange                           Hans Gröstad

 

Olle Asbiörnsen Ildjernet, haffuer ved steffne ladet indkalde , Eskild

Berger her i sognet, formedelst nogle v=sömmelig ord, hand hannem skall

hafue tillagt, angaaende et lam som Olle Asbiörnsen skall haffue

slagted, huilchet var Torbiörn Tömmermand tilhörlig, formodet

derfaar at bemeldte Eskild Berger, for saadant tilleg burde

at settes til rette, och det lide som vedbör, som den der anden u=er-

lig har tillagt, och det iche louglig beuiser udj giærningen at vere

skyldig.

Eskild Berger mötte nu personlig for retten, beklagede sig at

huad som kand vere talt, i saadan tilfelde, er hannem gandske v=

vitterlig, och udi hans store drochenskab at vere skied, affbad derfor

i allmuens nerverelse denne sin forseelse, med begiering, at baade

sagsögeren, och Kongl: May: Foget, i denne tilfelde, iche med hannem

vilde strenge; effterdj hand vell viste huad retten kunde giffue, om

ej med hannem som en fattig mand, bleff brugt consideration;

Derfor hand nu erklerede, Olle Asbiörnsen, iche at vilde andet

med hannem, en det som en erlig mand vill [eng..] och andstanser

med flittig bön, at denne hands forseelse, maate vorde effter-

giffuen; huilchet Olle Asbiörnsen, formedelst gaatfolkes

forbön, ochsaa haffuer effterladt, och effterdj hans Kongl: May:

er saa mild och naadig, der icje begierer nogen mand at lide

skade paa sin ære, for de bödder skyld, som derved kunde till-

voxse. huorfaar. Eskild Berger. effter höylofflig ihukommelse

[C] Recess: louglöß hiemfrides; effterdj den dannemand Olle

Asbiörnsen, iche ved dette v=sömmelig tilleg, noget kand vere

beskadiget, men her effter som tillforn, i alle forfaldne

accattioner, at vere gild och giæff, och dersom nogen af

allmuen eller andre löse folck hemmelig eller aabenbare

drochen, eller fastende, sig skulle fordriste, noget mer om at

tale, da sligt louglig at beuise, eller straffes derfor effter

lougen, och mandhelgebolchens 211 capittel, andre saadane

letsindige folck, deriche skötter huad deris mund siger, till ved-

börlig exempel och affskye.

 

 

Kilde:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 22, f. 13b

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net