1686 -  

 

 

26. Mai 1686 på Løes stevnestue i Nesodden prestegjeld:

 

Even Ollßen Sörbye, lod i daug publicere; et pandtebreff

vdgiffuen, aff Tore Ollßen Kieppestad i Skie annex, huorudj

hand bekiender, at haffue laandt, aff Hans Suendsen Löken

i Krogstad prestegield, penge 25 rdr in specie huorfor hannem

Tore Kieppestad, haffuer till brugelig pant offuerdraget

2 lispd, Ellen Ollsdatter 2 lispd, och Rönnoug Ollsdatter 1 lißpd

aarlige landskyldz oppebörsell, med sin andpart böxsell och her-

lighed, trædie tage, och alt andet, udj en gaard kaldis Rud

som Simen nu paabor, beliggende udj Krogstad prestegield

effter breffuedz videre formelding, dat: Löchen d: 16 decembr 71

vnder 3de signeter bekreffted, huilchet godz, siden iche er vor-

den indlöst, men som pant kommen till Even Nilsen Dall, ved

arff paa hanß hustrus veigne, huoreffter det siden till Even

Sörbye er vorden transporterit; som det och idhige tid fölger

 

 

Kilde: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 21, f. 21b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net