1686 - Brynild Grisebu`s obligasjon på sin eiendom på Revieret i Christiania 

 

 

14. april 1686 på Huseby tingstue i Frogn:

 

Suend Vold aff Berum lod i daug publicere, Brynild Jonsen

Grißeboe, hans vdgiffne obligation, liudende paa 350 rd.

och derfor i pant sadt, Suen Vold, hans eyende gaard udj

Christiania, med hußer jord och grund, paa Ræffiæren beliggende

effter breffuetz enjentlig formeld dat: Christiania d 24 febr 84

sambt desto ydermeere paaskrifft, vnder Brynild Joensens

egen haand och hans hustrue Maren Hansdatters vnderskrifft

sambt till vitterlighed Anders Ollsen och Peder Hanßen.

 

 

Kilde:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 21, f. 16

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net