1685 - En krakilsk skredder på Hasle 

 

Tingbok for Follo: A 20, folie 32b.

Alminnelig skatteting på Løes tingstue den 17 juli 1685.

 

Poull Hasle hafde ved hiemsteffne ladet jndkalde, en person

ved naffn Rolf skredder, boende paa Hasle eyer her i sognet

formedelst hand ha[nnem] med hug och slaug, haffuer offuerfakdet

och iche ladet ha[nnem] niude den fred, baade i sognet, och paa

andre steder, som landz lougen ha[nnem] bevilger och giorde denne

vnderretning, at samme hans clammerj och had, var kommen

der aff, at bemelte skredder, hafde røddet en braatte

paa ejyedelerne, huis ved och tømmer, som Poull Hasle

derudj schulle virche, opbrendt, och da jld kom vd i schougen

haffue Poull Hasle med sine folch hiælpet at dempe schaden,

och da de anden dagen igien vdkommen var schall denne

skredder atter kommen till Poull Hasles quinde i hans

fraværelse, och truet hende om hielp; och om denne sags

beskaffenhed, effterfølgende proff, frembesket;

Aslach Krange proffuet, at en syndag etter anden helligdag

i forleden aar, kom Poull Hasle, fra Løs och hiem effter

indtill ha[nnem] och en liden stund dereffter kom ochsaa Rolf

skredder der ind, spurde da Poull Hasle huorfor hand saaledis

haffde trued i hans huus, och giort saadan allarm

och effter nogle ord, jmellem dem forløb, slog Rolf

skredder ha[nnem] vnder øret, och dermed kom de offuer-

ende med hin anden paa golfuet, dermed skilde

ha[nnem] dem fra hin anden, och saa løb skredderen till

och slog atter Poull vnder øret,  videre kom de

iche till sammen;

[folie 33a]

Rolf skredder, som nu var tilstede kunde iche benechte, at dette

jo saaledis var skied att hand gaff disse ørefiger ud, men formendte

at Poull Hasle gaff ha[nnem] lige saa meget igien, tillmed var det

afftenen da dette skiede, och iche paa enten aff sidderne giort

huer andre noget blod vid;

Anders Rytter en huusmand her i sognet, proffuede, at nest forleden

langfredags afften, var hand i Christiania, hos Maller paa Reff-

ieren, och var Poull Hasle derinde, tillige med Rolf skredder

och sagde da ermelte Rolf skredder, viste ieg at det var sandt

som var snacket med mig om syndag, da schulle en aff os

ligge paa gulfuet, sagde hand till Poull Hasle, tog da sche[....]

till en half kande som stod paa bordet, och slog poull

Hasle med den miidt i panden, steg saa aff stolen hand sad

paa, och hafde en kniff i haanden, enten schall du haffue mit

liff eller ieg dit, och var det iche for din quindes søster skyld

da schall ieg see dit hierte blod, eller och vill du iche føre kniffuen

i mig, det dieffuelen for i dig, eller ieg schall føre den i mig sielff,

thi fanden har ført os sammen, och ieg kand forliges med alle

folch, v=den allene med dig, sagde ermelte Rolf till Poull

Hasle;

Even Sørbye som samme tid var tillstede, proffuet ord for ord

som Anders Rytter nu omvundet hafuer, och sagde till

Rolf skredder, giør Jessu kaars for dig, och bed gud bevare

dig for en ond gierning

effter disse forhen jndførte profs tillstand och beskaffenhed, paastod

Kongl. Maj: Foget at ermelte Rolf skredder bør effter landz

lougen, for saadan hans groffue bedriffter, bøde hans [....], sambt

at lide, effter Hans Kongl: Maj: allernaadigste forordning, som

om sabatens helligholdelse er vdgaaen, efftersom alt dette

er er skied paa de tider, som forordningen och landz lougen forbiuder

at en huer schall forholde sig skichelig, och der foruden, at schulle

Poull Hasle, effter saadanne groffue ord och bedriffter, for sin

person, vedbørlig caution, eller borge sig sielff, efftersom

hand ellers schulle befrøgte sig for videre offuerlast aff ha[nnem]

at kunde skie;

Effter denne sags forebragte beskaffenhed, med den tilltalle

och giensuar, som parterne er jmellem falden [falden], saa ved-

gaaer Rolf skredder, sielff, och iche kand benegte, at hand

udj Aslach Kranges huus, paa hellig afften, haffuer giffuet

Poull Hasle en ørefigen, jligemaade effter forhen jndførte

proffs tillstand och egen bekiendelse, nest forleden lang-

[folie 33b]

fredags att haffue slaget ha[nnem] i hoffuedet med en træ-

kande, huilchen u=forenelse paa tuende thider er giort

och om skiønt Poull Hasle noget kunde haffue for-

seet sig jmod ha[nnem] saa burde mand dog ey rette

sig sielff, men bruge landz lougen till sin rettes

erholdelse, och ey sette magten i spydstage, eller

bruge vold i steden for retten, som herudjnden for-

nemmes virkelig at vere skied, særlig paa saadanne

hellige dage, da hand ellers var pligtig at søge kierchen

och høre guds ord, och ey jndlade i klammer och fylderj

som nu fornemmis at vere skied, paa de tider, som alle

Kongl: louge forbiuder, en huer ald drockenskab; huilchet

om denne haffde leffuit dereffter, hafde hand vell fatted

andre tancher, paa den dyre langfredag, en saaledis

at forstørre den gode gud med banden och suergen, saa

och forv=rette sin næste; Men som et mennische snart

kand falde, och denne persons forv=ligelighed iche forhen

her i menigheden er vorden hørt, dette iche heller v=den

straff baade for ha[nnem] sambt andre halstarige, kand

afgaae; saa till kiendis nu Rolf skreder, for denne

sin begaaende = forseelse, som paa fredelig tider, befindes

at vere skied, at bøde till Hans Kongl: Maj: for huer

slaug hand haffuer giffuet Poull Hasle 4 mark sølff, som

henfalder for de 3 slaug = 6 riksdaler, och hermed foreholt

at dersom hand enten med ord eller gierninger ha[nnem]

videre v=former, eller och ringeste trudsell lade falde

/: som forhen er skied :/ enten jmod Poull Hasle, hans

hustrue, eller [tilhørende], da straffen ej allene at

skierpis, men paa saadan trudsell och vndsgelse at

følge dette, enten at stille nøyachtig caution

eller borge for sig sielff, thi dersom en huer maate

giøre[....] [....], da giordes jngen loug fornøden.

(slutt)

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net