1684 -  

 

 

15. April 1684 på Huseby tingstue i Frogn anneks av Ås prestegjeld:

 

Peder Pederßen Möller borger till Christiania hafuer

ved rigendz citation ladet indkalde disße effterfölgende,

for retmeßig gield, de hannem pligtig ere, som vare Tore

Hönßerud, 7 ort, mötte og vedgich, Lauridtz Röd, 2 ½ ort iligemaade

vedgaaer, Biörn Mien, 4 Rdr. 2 ort 14 sk. ingen mödt paa hanis

veigne, Halfuor Bacher = 6 Rdr. 3 ort 2 sk. vedgaaes, og vill stræbe

efter haanden at fornöye, Anders Seyersteens fordring, resterende

er i retten vorden betalt, Arne i Garderbraate 8 Rdr. 5 sk.

vedgich gielden og beklager sin armelige tilstand, Olle Gulbiörud;

fordres 37 Rdr. 12 sk. Simen Holt mötte paa hanns veigne,

og gaf mandens louglig forfald till kiende, som i langsommelig

tid har ligget siug, og enu findes i störste ellendighed, kunde

iche benegte gielden, joe at vere rigtig, meens huiß hannd

ere eyende for forstragte reede penger till Gregers Mortensen

effter tingliust obligation, at vere i pandt sadt, Rasmus i Garder-

braate, 7 Rdr. 12 sk. hanns fader mötte paa hanns veigne, veed-

gich gielden, og beretter derpaa at hafue betalt 300

enchelt juffers, Hans Giöfield 28 Rdr. 16 sk. vedgich gielden, og lof-

uer, efter haanden at betalle, Trugelß Oppegaard, 11 Rdr. 2 ort 3 sk.

ingen mötte, som læste hanns forfald, mens ellers schall gielden

befindes rigtig, Söfren Kuaaß = 12 Rdr. 2 ort 19 sk. beretter derpaa

at hafue betalt ½ tylt bielcher 26 fod lange og hafuer ellerß

anden last till handz.

 

Saa som denne indförte gield, befindes rigtig, og af de ved-

kommende er vedgaaed, huorfaare de hermed tillkiendis

at suare denne forindförte fordring effter lougens maade

og huiß betallningen iche udj mindelighed vdfalder, fornöyes

den paagaaende omkostning og dommens beskrifuelße.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 19, f. 101b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net