1683 - Lillerud og Storrud, en grensetvist 

 

 

Anno 1683 dend 20 may er retten vorden administrerit paa

Lillerrudz eyedelle, jmellem samme gaard, ocg Störöd paa Neßodden

som effter rigens citation till paakiendelßse er vorden foretaget

offuerverende Kongl: May: Foget her paa stedet, lenßmanden

Anders Lös, och effterfölgende laugrettismend;

 

Suend Moncherud    Baard Agnor

Aslach Krange          Hans Gröstad

Knud Sandager        Jacob Grannerud

 

Huor da for oß udj retten frembkom, Monsr. Hanß

Lauridzen udj denne sag, Madamme, Karen sal: Commizs.

Anders Madsens betroede fuldmegtig, som for oß jndgaff

en rigens citation aff sit fulde jndhold;

 

Huorpaa Hans Lauridsen paa sin principals veigne, fremb-

förde, de udj steffningen jnddragne proff, som nu var ner-

uerende tillstæde;

 

Lauridz Bölstad aff Nordbye sogn en mand paa 60 aar gamell

tillstod at hans verfader Erich Möcherud, som tillforn eyede den

gaard Storud, bekiende for ham, at den udgaard som gaar fra

det store dige, och gaar norvest offuer , som hand vilde vduiße,

altid udj 40 aar, at haffue verit deelle jmellem, Lillerud och Storrud.

 

Peder Nielßen paa sin principal Hr. Oberst: veigne, som

contrapart udj denne sag, protesterede, at forermelte

Lauridz Bölstad, iche burde proffue i denne sag, effterdj hand

till leilendingen Suend Lillerud, formedelst hand haffuer hans

hustrues söster till ægte, er besuogret, och derfor udinden

denne process at vere villig.

Huortill Hans Lauridzen suarede, at omschiöndt hand er besuogret

till Suend Lillerud, saa kand det dog iche hindre hans proff udj land-

herrens sag, huilchen hand iche anrörer; men derfor paastod

at ermelte Lauridz Bölstad, bör fuldföre sit proff, och det som

klarlig som ved æd kand bekrefftes;

Da om enschiönt, at denne Lauridz Bölstad, er besuogret till

Lillerudz leylending, saa kand den post iche vedkomme landher-

ren, som haffe steffnt i denne sag; som ingen aff dennem

er anrörende; huorfor vj iche seer at hand i denne sag, som

falder i mellem tuende landherrer, om eyedeller, kand

ansees villig, men till proff admiteris:

 

Olluff Lauridzen Kierchevig, som nu till proff var indsteffnt

mötte och vedstod, at hand for 20 aar siiden tiendte paa Lillerud,

da hug hand veed ved stranden, och saa nord i marchen, mens

viste iche aff nogen deele at sige, eller nogen tid verit paa

dette sted huor vj nu vare forsamblede; och efftersom hand

ichun paa et halfft aar tiendt der paa gaarden.

 

Arne Schoug proffuet, at hand var leyet till at hugge, for Lillerudz besider

udj mange aar; och hug hand da schougen alt nord-

igiennem hen till Suestad Schoug, och var hand befalet, iche at

komme offuer vdgaarden, men naar hand hug for dem paa

Möcherud, schiede hans hugst paa den östre side, jligemaade

jndengaardz, och paa de tider eyede Erich Möcherud den

gaard, Störöd; Viidere om eyedellerne gaardene jmellem

viste hand iche at proffue, huorpaa hand och gierne vill aff-

legge sin æd.

 

Bendt Möcherud proffuede, at Halfuor Lillerudz quinde sagde for

ham, at udj Storebechennordvest fra den gaard Störöd ligger

en steen, och de paa Storud kom iche lenger nord en till den; som

hun hannem dog iche anuiste; och hug hand i forige tider for Halfuor

Lillerud, ald nord igiennem marchen, hen till Suestad Schoug, effter

den anuisning som bleff hannem giort, och hörde ingen ancke derpaa

och haffue ingen deelle vorden hannem vduist, eller derom haffuer nogen

videnschab.

 

Grim Suedstad proffuede at Halfuor Lillerud i förige tider rödde en

braate, nord for Storud, huor hand bygte en lade, at samble

sit foder udj, och siunes ennu steden huor den hafuer staaen, ved ellers

intet om eyedellerne imellem disse gaarder at sige.

 

Huoreffter vj haffuer begiffuet oß hen at besee disse eyedeeler

som er befunden aff effterfölgende beschaffenhed

Först haffuer vj begyndt vedStore diget, och fuldt, den gamble

vdgaard, lige fremb effter berges haldet, hen i veßter, huor

den gamble vdgaard siunlig var at fornemme, alt fremb-

effter, till vj kom hen i nord, till en bech, norvest fra

Storud, dereffter gich vl hen i ößt nordoußt, till en gran som

var merchet paa begge sider med et kaarß, der i fra effter compa-

sen öige till en anden gran, som i lige tillfelde var merchet

och derhoß beliggende en opschaalet deele steen, som vißer

lige till neßt forbeneffnte gran, och derfra gich vj lige

fra samme steen och merchede gran lige frem i ößter

till en gammel bro, som det ene proff, Lauridz Bölßtad

kalder en kaffle bro, inden ald denne circumferens

schall vere deele, och schougen henhöre till Lillerud paa den

veßtre nordre och östre siide, och till Storud paa den

nordre side gaarden, dog synden for disse vdvißte

deele; och gaaer Lillerud eyedeeler fra kaffle broen

nord effter, och Giöfield vdtager paa den östre siide

och fölger sör, effter, och Storud paa den syndre side

framb till gaarden Storrud.

 

Monsr. Peder Nielßen paa sin principal Hr. Oberstl. Ma-

tias Rodtz veigne; fremblagde et tingsvinde, angaaende

den jldebrand, forhen paa Möcherud passerit, huor alle

oedelsbreffuene till den gaard Stor. schall vere affbrendt

effter tingßvidnerz viidere formeld, och formodet at det

nochsom uduiste, at alle vedkommende breffue, ere saa-

ledis henkommen, och ni jntet till gaardens for-

suar saa hastig kunde forefindes, begieret derfor op-

settelße i sagen till nermere forspörgelse, och an-

höre sig om proff.

Hans Lauridzen paaßtod at dette tingßvidne iche kunde

hindre hannem sin rett, effter de nu examinerede proffs

tillstand, som hand formodet paa forhen giorde tillstand

burde feßte æd, och om opsettelse schulle bevilges, som dog

iche formodes, vilde hand haffue det haab, at schougen

j medlertid vorder fredliußt.

 

Mens effterdj contraparten begierer paa sin princi-

pals veigne opsettelse, huilchet er landzlougen [gehemß]

och naadigste vdgiffne recess: det ochsaa bevilger

Huorfor denne sag er forflut till 6te v=gesdagen

som indfalder förstkommende den = 1 october, paa Lillerud

igien at foretages, j midlertid forlegges parterne

till forbemelte daug paa samme aaßted, at comparere

med alle de bevißligheder som till samme tid, kand till-

veyebringes, at da vedkommende en endelig kiendelse

kand ervarte, forinden fredliußes den omtuistede

schoug at ingen aff parterne, med hugst der at indfalde. för-

end sagen har græbet sin endskab.

 

Effter opsettelse fra dend = 29 augustj nest affuigt, och

till neruerende tid, vj atter igien forsambledes paa

Lillerud, udjnden denne tuistige sag, huor sig

paa Madamme Karen sal: Commissarj Anders

Madtzens veigne, frembstillet Monsr. Hans Lauridzen

och eschede en endelig kiendelße, udj denne forhen

procederede sag; Paa Oberßtl. Mathias Rodtz

veigne mötte ingen, som kunde suare till sagen.

J huor vell opsettelsen i hans egen och fuldmegtig

Peder Nielßens neruerelße, var passerit, mens

leylending Hans Storud, var nu neruerende

tillstede, iche fornemmis heller, at nogen proff

till forklaring paa contrapartens side er vor-

den jndsteffnt, till videre opliusning i denne

sag.

 

Hanß Lauridzen tillspurde Arne Schoug, som forhen haffuer

proffuet, huad hannem eigentlig, om dend deelisgaard

var beuist, som gaar jmellem Lillerud och Störöd,

huortill Arne Schoug suarede, at baade Erich Möcherud

och Halfuor Lillerud, advarede hannem naar hand hug

for dennem, at hand iche schulle hugge offuer i den gamble

deelisgaard, som er rett schille jmellem Lillerud

och den gaard Störöd, huilchet Bendt Möcherud

j ligemaade tillstod.

Videre bleffue proffuer tillspurt, om de med ed kand

præstere deris vidneßbyrd, och anvißning, om de

forhen anuiste deeler, saaledis rigtig at vere, sambt

den anuiste deelesgaard, altid at haffue verit

schielne, jmellem de tuende gaarder, huortill

Lauridz Bölstad, som förste proff, suarede, at

saadant aff Erich Möcherud, som den tid eyermand

till Storud, haffuer vdvist hannem de forindmelte

deeler; huorpaa hand erbad sig at afflegge æd.

Det samme tillstod de andre, effter deris proffs

tillstand; Hanß Lauridzen enu for retten begierede

at maate jndföris, at huis videre proff kunde

giöres fornöden, beraabte hand sig paa Christopher

Skochlefald, som absolutt schulle vide vnderrettning

om denne sags beschaffenhed; Forindförte proff

Lauridz Bölstad, Arne Schoug, och Bendt Möcherud

frembkomme nu for retten, och afflagde deris

fulde borgeræd, effter landzlougen;

 

Da i huor vell disse tuende gaarde Lillerud och

Störöd, befindes aff lige skyld, dog v=lige paa

eyedeeler, saa bevilger dog iche landz lougen

at nogen schall mißte aff sit, fordj en anden

jntet haffue; u=den huiß som samb eye

der falder gaarde j mellem, det lougen

bevilger at komme till schiffte och deeling

tillmed den gaard Lillerud, at vere handlet

aff hans Kongl: May: och Storud derimod

gamelt bundegodz, som burde viße

proff eller rigtig andkomst paa sine

eyedeele, huilchet dog begge udj denne

process, iche er at finde; eller paabe-

raabt; Thi er herom saaledis for retten

kiendt och affsagt, at dend gamble

deelisgaard, med de andre anuiste deeler

effter proffuenis tillstand, som derom

haffuer afflagt æd, bör her effter, som

tilforn, at schille eyedeellerne, j mellem

Storud och Lillerud fra huer andre,

och Storud besidere och effterkommere

iche at gaae der offuer, eller met hugst

indfalde, vnder straff som landz lougen

paabiuder; och j huor vell Hans Störöd

sig derudj metz haffuer meget forgræbet

saa er det dog till hans v=uidenhed at

henreigne, som en fremmit mand

der iche kunde vide sin gaardz vdrast

eller derom haffue videnschab;

mens effterdj hand haffuer giffuit aarßag till

denne process, bör hand at restituere

sagsöger till omkostning j lideligste 6 Rdr.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 18, f. 22a, 30a

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 19, f. 65b, 71a

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net