1682 - Agnor og Møkkerud, en skoggrensetvist med befaring 

 

 

Anno 1682 dend=8 julj, bleff holdet retter-

gang paa Möcherud Schoug, i mellem ermelte

Möcherud paa den ene, och Agnors besidere

paa den anden side, offuerverende Kongl: May:

Foget Jens Heide, lenßmanden Anders Lös

och aff Aas prestegield effterschreffne laugret

 

Olle Faasterud      Bendt Hale

Tore Hönserud     Amund Kiöchelsrud

Lauritz Berig        och Olluff Ermesöe

 

Huor da præsenterit for retten paa vel-

ædle Madamme Tolders veigne hendes fuld-

mechtig, Monsr: Hanß Lauritzen, och ind-

gaff en rigenes citation, aff sit indhold.

Huor da effter steffningens formelding

forföyet oß till schougen, at efftersee

diß beschaffenhed, som vj haffuer befunden

aff effterfölgende tillstand

och bleff oß da af det eene proff Lauritz

Öde Bierche, anuist, en deele steen

visende lige i öster och vester, som

schall skille Möcherud paa den nordre och

Agnor eyedeller, paa den syndre side

fra hin anden; Samme steen viser

mod den östre kandt lige need i elffuen

och mod den anden kandt udj vester

huilchen anuisning vj haffuer effter-

fuldt som fölger,

fra denne steen, som er en begyndelse

huor tuistigheden disse begge gaarder

Möcherud och Agnor i mellem, vedtager.

Gich vj lige offuer Agnor kirche vey

och i vester, huor oß bleff anuist

en opschaalet steen, som med sin höyeste

kandt, henviste till den steen huor

vj begyndte, och med sin nedhuggende ryg

lige i vester, till en opschaalet; huis kan-

ter vj iche till nogen synderlig och eigentlig

henvißning kunde ansee, v=den huis

proffuene derom hereffter forklarer

at det altid haffue verit holdt for en

deele steen.

Frembdeelis gich vj fra samme steen, fremb

paa veyen, som kaldis [Stolebrot vey1/Scholbrot vey2], huor

Agnor et lidet stöcke schoug paa den nordre

side veyen er eyende, huor om ey heller

nu nogen tuistighed er faarefalden;

och fölgede vj saa veyen, nord igiennem

till et lidet bierg, paa den syndre

side, huor oß bleff anuist en opschaalet

deele steen, som suarer lige imod den

nest forbemelte paa östre side;

fra samme steen fremb eder gich vj udj

vester till en anden deele steen, som

med sin östre kandt, suarer lige imod

denne nest forbeneffnte.

Der i fra haffuer vj forfuldt, till nest liggen-

de deele steen, och den forefunden paa et

höyt steill bierg, huilchen steen med

sin lange spitz, peger lige till den

nest foromrörte steen.

Derfra fölgede vj lige need i vester, huor os

bleff anuist, en deele steen nedrast, mens

med proffuene bevistes, at haffue verit

en hoffuidt deele steen, som schiller, Möcherud

Agnor, och Lillerud eyedelle fra hin anden

och nu paa stedet med de 6 mend igien bleff

nu opreist, udj de 3de leylendingers

neruerelse, sambt landherre till Agnor

och Möcherud deris biver, opsadt trende

smaa steene, och viste deele, vngefer

efter höyeste kandt i nordoust och syd-

vest, och schille dermed Möcherud och Agnor

schouge, ellers den anden steen, oplagt

ved siden paa den förige, viste deele

jmellem Möcherud och Lillerud, de

vnderste beliggende, haffue ey nogen

bemerchelse, huilchet deele, som for-

bemelt igien opretted. Leylendingene Baard

Agnor, Suend Lillerud, och Bent Möcherud

befandt rigtig, och dermed velfornöyet

om disse forbemelte, deele steener och

merker, frembeschet, Hanß Lauritzen

effterfölgende proff

Lauritz Öde Bierche af Froens annex, een mand

paa vngefer 65 aar gammell, bekiender

at hand haffuer boed paa den gaard Mö-

cherud i 18 aar, och haffuer nu verit derfra

henved 12 aar, och medens hand var der hafe

hand, sielff, och effter sin formandz ord, altid

holdet disse forindförte steene, for

rette och rigtig deele, jmellem Agnor och

Möcherud, ellers kunde han iche benegte at

hans nabo Albret Agnor, vnder tiden

indfalt i Schougen at hugge, som hand och

mendte at haffue rett till, huilchet

hand dog tog fra hannem; huis i saa maade

bleff hugget, och bleff derfor iche med nogen

ret derfor tiltalt, videre proffuit hand

at hans verfader Carll Möcherud, som var

föd paa samme gaard, och döde deer, sagde

at hand vndrede de vilde tuiste om

deelene, jmellem Agnor och Möcherud

efftersom dellerne gaaer lige fra vard och

lige öst i ellffuen, som vistes med steen

fra steen, lige fra vardet och till elfuen

huorpaa hand erböd sig at afflegge æd.

Ermelte Lauritz Öde Bierches hustrue, Gurj

Erichsdatter, proffuede, at haffue hört af

hindes bestefader Carll Möcherud, at

hand offte talte om de delle, som var

jmellem Agnor, och Möcherud, och saa

offte de paa Möcherud fornam at Agnor

hug, offuer deele steenerne, tog de det fra

dennem, och bleff der for iche med retten

tiltalt, videre hafde hun ey at

proffue, men erböd sig paa dette at

afflegge sin æd.

Suend Lillerudz hustrue Kirsten Erichs-

datter, vngefer 47 aar gammell

proffuede, at hindes fader Erich Möcherud

var henne at hugge offuer veyen ved deelene

och kom da Agnors besidder, och vilde

formeene hannem det; gich hand da

hiem, och vilde spörge sin verfader

Carll Möcherud derom; och suarede

hand, at de kunde iche holde sig till

veyen, efftersom de haffde deelle steen

at gaa effter; ellers hafde hand

forloffuet, Gulbiörnerudz

besidder, at oprödde sig en kiöre-

vey igiennem hans march;

effterdj hand iche kunde komme offuer

Muncherud eyer om sommeren till

stranden med hans last, huilchet

de iche kunde antage for noget

deele, ellers naar hindes fader offuer-

kom Agnor besidere deris hugst ofuer

deelerne tog hand det bort, videre

haffde hun ey at proffue.

Hans Lauritzen begierede at disse forind-

förte proff, maate paa deris tillstand

afflegge deris æd, och paastaae effter sin

vdtagne steffning, at det giorde hugst

i omtuistede schougstöche, giort aff

Baard Agnor, maate stubbeviß

optelles och bereignis, och effterlou-

gens maade, kiendes till hanß for-

nöyelse och revanz, sambt med

denne bekostning och foringer, udj aller

lideligste at erstatte = 12 Rdr, och

var derom en endelig domb be-

gierende.

Herimod at suare, mötte nu udj

retten Seign: Peder Pedersen, som

landherre till Agnor, och ind-

gaff en rigens citation, huor

hand till denne ermelte tid, haffuer

ladet indkalde effterfölgende

proff

Olle Kopperud mötte for retten, och proff-

uede, at hans stiffader, som boede paa

Agnor, vndertiden hug nordenfor

de delle, som i daug er anuist, da

kom Möcherudz besider och tog det

bort, ellers vilde hans stiffader holde

sig till veyen, och huiß som saaledes

bleff borttaget fra hans stiffa-

der, bleff iche paatalt med nogen

ret.

Hans Rör 70 aar gammell till-

stod, at hand udj fogden Nielß Chri-

stensöns tid, var med hannem tillige

med femb andre mend, och besaa

deelerne, at dereffter kunde sluttis

nogen forlig, jmellem Agnor och

Möcherudz besidere, och i huor vell

fogden foreholt dem, at veyen schulle

schille eyedellerne dem i mellem, saa

bleff den gang iche slutted nogen

forlig parterne jmellem.

Hans Grøstad och Börger Berger, var i lige-

maade med, da fogden Nielß Christensen

vilde forene Möcherud och Agnor besidere

och profue ligesom Hans Rör, at

det iche kom till nogen foreening.

Baard Ollsen boende paa Agnor, tillstod

nu her for retten, at det förste, hand kom

till gaarden, kunde det vere mugligt

dog hannem v=beuist, at hand hug nogle

trær, offuer deelit, huilchet hand som

en fremmet mand iche affviste, men

da hand kom udj erfaring, och bleff

deelerne vduist, entholt hand derfra

och derfor, formodet, hans v=uidenhed

bleff tagen i vedbörlig consideration

aff Hans Lauritzen.

Forindförte proff, Lauritz Öde Bierche

Kirsten Erichsdatter, Gurj Erichsdatter

frembkom nu for retten och paa förige

tillstand afflagde deris borger æd.

 

Udaff forindförte sags beschaffenhed

befinder vj at de nu forindförte prof

haffuer saadan offuereenßstem-

melse, med de nu i daug anuiste

Deelis steene, jmellem disse tuende

gaarder Agnor och Möcherud, som

ingen strid eller v=eenighed parterne

imellem kand forefalde, men

haffuer den rigtighed, som er landz-

lougen gehemees, at en huer aff

parterne kand viide sit brug

och schaug aff naboen v=præjudi

cerlig, thi er herom saaledis

for rett kiendt och affsagt

at de deele steene, som nu i dag

er beseet, och med vidneßbyrd

stadfæst ut supra indfört

bör effter denne dag vere rett

schille och deele imellem ermelte

gaarder, och Agnors besiider

her effter sig derfra at entholde

vnder, den straff som landz-

lougen i saa fald paabiuder, dend

till schade, som v=den minde indfalder

i anden mandz schoug; och saa som Baard

Agnor söges for huis hand haffuer

hugget i det forhen omtuistende

stöche schoug, och gaaer offuer de rette

deele, da som det dog befindes

aff ringe importanz, tillmed

saadant aff v=uidenhed at vere schied

aff hannem som en fremmidt, der iche

kunde saa hastig ved kundschab

sin gaardz vdraster, aff saadan

aarsager, och den eigentlige tid an-

huirchet iche vides, er denne

post iche kommen Baard Agnor

till schade, men for v=uidenhedz schyld

afflettet, kost och tering angaaende,

da tillfindes Baard Agnor for dette

foromsagde steffnemaals bekost-

ning, som i lideligste for den fattig

bundes schyld, er modererit

paa 4 ½ Rdr.

 

 

1, Tingbok A 17, f. 51a

2, Tingbok A 19, f. 22b

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 17, f. 50a

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 19, f. 22a

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net