1681 - Hasle, åbot 

 

 

Anno 1681 d: 3. Octobr: bleff den gaard Hasle

beliggende udj Neßaadens præstegield

besichtiget offver verendis samme tid paa bunde-

lehnsmanden Michell Lauridzens vegne Kield

Grimo, med effterschr. laugrettiß mend

Börger Berger, Thorger Flattebye,

Anders Löß, Bendt Oppegaard,

Truells ibd: oc Aslach Krange.

 

Præsenterede sig da for oß Svend Poffvellsen

Vold i östre Berum paa hans vegne

Madtz Trulsen borger oc indvaaner

i Christiania som udj retten indgaff

en rigens citation dat. Aggershuus

d: 8 sept: 1681.

 

Dernest udj rette lagde hand sin schrifft-

lig indsigelse oc fuldmagt datum

Christiania d: 1. Octobr: 1681.

 

Er da samme Hasle befunden, oc detz aabod

vurderet som følger

først de huser som Torsten beboer oc bruger

stuen oc forstuen vill repareris for 3 Rdr.

 

Hugge schiulet duer intet it nyt maa

opbyggis for 3 Rdr.

 

Lofftet brystfeldig paa tag sualen oc

syning kand gielde 3 Rdr 2 ort.

Hestestalden er dychtig.

 

Fæhuset vil opvejes paa det söndre jörne

oc tu langvegger underleggis oc nye

tag paa. Taxerit for 3 ½ Rdr.

 

Taget paa giedestallen vil noget for-

bedris for 3 ort.

 

Den nordvestre lade vil nedriffues, oc vnder-

leggis sampt forbedris paa taget detz

reparation anslages for 6 Rdr.

 

Den anden lade med loven vil aff nye

opbyggis huortill begge opsidere nemlig

Tosten, Taale, Hasle suarer anslagviz

for 8 Rdr.

 

Fattis it [steger]huus pa gaarden som

tilkommer begge opsiderne at obbyg-

ge vil koste 8 Rdr.

 

Planchegaarden er forfalden som

beggen bönder haffuer at reparere = 2 ort.

 

Der nest de hus som sl: Olle Hasle

oc hans effterlatte qvinde Taale haffer

brugt oc beboet.

 

Den nordre stue vil syes oc forbedris

inden oc udenj kand koste = 8 Rdr.

 

Den söndre stue vil syes paa tu sider kand

koste 2 Rdr.

 

Laden med loven u=dychtig vil nye

opbyggis for 10 rdr.

 

Schygger vill repareris paa taget oc meer for 12 Rdr.

 

Hestestalden vil forbedris kand

koste 1 Rdr.

 

Vil nye tag paa fiöset taxerit for 3 Rdr.

 

Schedegaardens brystfeldfeldighed paa Tostens

part anslagen for 1 Rdr 12 sk.

oc paa den anden part, detz schedegaards

brystfeldighed vurderit for 3 Rdr 11 ½ ort

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 16, f. 14.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net