1675 - Noen stevninger 

 

 

15. Desember 1675 på Østby tingstue i Ås:

 

Forpachteren Peder Nielsön haffde indsteffnt effterschreffne

for de icke ville möde at giöre vede varden ferdig

Svend Lilleröd, mötte sagde hand var syg, Bent

Möcherud mötte och sagde dett samme, Christen Munche-

rud som sagde at hand var vde med en flode till Husvich.

Er affsagt att Svend Liilleröd och Bent Möcherud

schall for deriß vdebliffvelse effter V: F: B 4

capit. böde 2 lod sölff. Christen Muncherud vdj

loulig forfald frj kiendiß;

 

Effterschreffne Jacob Granderud, Kirstj Field, Joen

Toe, Hanß Kuaaß steffniß formedelst de iche

haffer leffverit hiultömmer paa Aggerßhuus.

Er affsagt at de er for modvillighed schall böede

till hans Mayst. 1 lod sölff.

 

Olle Sandager, Peder Fladeby, Jon Toe, Kirsten

Field, Granderud, Giöfield, Storud, Lillerud, Munche-

rud var steffnte for de iche mötte paa veyerös;

Affsonet samptlig for samme deris vdebliffvelse

till vaaren vordet det leffvere vdj en goed tylt

brendeved, och om iche schier da dett betale

deriß böeder effter lougen med anvente bekostning.

 

Proustj forvalteren haffde indsteffnt en deell aff

proustjbönder for resterende rettigheder effter

restansen for dennem oplest effter jordebogen,

som mötte samptlig, och bleff tilfunden inden

halff maanity vdgang at betale eller liede namb

med andvente bekostning;

 

Brönild Joenßön paa Raverren borger och boende vdj

Christiania effter den höye öffrighedß steffning

söger en deell debitorer vdj Aaß och Neeß-

oddenß prestegield, for gield effter vdtag aff

hanß regnschabßbog; som mestedeelen

mötte och vedgick gielden vndertagen Christopher

Riiß som sagde att haffve betalt derpaa.

Er affsagt, at de indförte debitorer bör inden

halff maanitz vdgang betale eller liede namb;

med andvente bekostning at indstaam och ellerß

dennem decorteris hviß de derpaa kand haffve betalt.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 14, f. 42ab

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net