1673 - Stileff Gulbjørnrud, skyldige avgifter 

 

 

4. Juli 1673 på Østby tingstue i Ås:

 

Her Peder May haffde och i ligemaade tilltale till

Stilleff Gulbjörnrud for resterende landschyld

tredie aars tage julemarcher och tiende for for-

leden, mötte och tilstoed det att restere.

Er affsagt, att Stilleff Gulbiörnrud bör effter

L: L: B 9 capit: att haffve sin försteböxsell for-

brutt och kand schylden betale med hviß forfalden

sampt tiendekornit eller lide namb, hvortill Kongenß

ombudßmand hielper sagsögeren att gaarden vor-

der rödelig.

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 12, f. 22b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net