1673 - Agnor, om oppsittere og eiendomsrett 

 

 

4. november 1673 pň ěstby tingstue i ┼s prestegjeld:

 

Morten Niel▀÷n effter den H÷ye ÷ffrighed▀ steffning

s÷ger och tiltaler Peder Peder▀en M÷ller borger och

indvohner udj Christiania formedelst hand schall

haffve vden loug och domb bemechtiget sig den

Agnor och vdjaget han▀ hu▀tru och b÷rn med

videre stefningen▀ indhold, dat: Aggers-

huus den 20 sbris 1673: Herpaa producerede

Morten Niel▀en en fide: merit copiam aff han▀

Kongl: May: allernaadig▀te befalling dato: Ki÷ben-

haffn▀ slott den 26 marty 1673,

en original befalling fra han▀ Excell: Herr

Stadholder Offve Juell dat. Agger▀huu▀

den 30 octob: 1673

En supplication till han▀ Excell. hos stadholder

Offve Juell och paategnet aff han▀ Excell. den

15 spbris 1673 till erklering aff Peder Peder▀en

M÷ller den 16 sbri▀ 1673.

En bessigtelse skied paa Agnor den 16 augusti 1671

aff Sorrenschriffveren Lauritz B÷y▀÷n.

Peder Peder▀ens fuldmechtig Matz Niel▀en tillspurde Morten

Niel▀en till hvad ende hand legger den besichtelse

udj rette, och om hand sig den tillholder och om

hafve bekommet besichtelsen▀ verdi som formeni▀

ey att vere han▀ rett som en beneficerit men▀

Kongl: May: eller eyermanden som dertill odell

kand vere berettiget; Morten Niel▀en hertill

svarede att hand formener att Peder Peder▀en

b÷r att erstatte all den schade som hand haffver

lid ved saadan medfart att hand icke kunde

bygt gaarden med mehre som hand haffde j

[sinde] att indrette, och lefvere hannem gaarden

och skougen med rigtig scjellne och deele;

Matz Nil▀en hertil svarede att Peder Peder▀en haffver

adkomst noch, som hereffter schall bliffve opliust

noch indgaff Morten Niel▀en pro memoria, till han▀

h÷je excell her stadholder Jyldenl÷ffve derpaa

naadigst resolverit den 11 marty och 5 apriljs

1694

Endeligen▀ han▀ schrifftlig indleg dat Chri▀tiania den 20

octob: 1673.

Morten Niel▀en bleff tillspurte om hand haffde flere

documenter att jndgiffve till sagens endelig oply▀-

ning, hvortill Morten Niel▀en svarede att hvi▀

breffve hand haffver mehre liggeer paa Agger▀-

huu▀, och benaadning▀breffvet er leffverit Jffver

Hvid;

Udj steffningen var indf÷rt effterschrevne prouff

och vindi▀byrd nemlig Han▀ Hougholt och jnd-

gaff en missive fra Peder Peder▀en M÷ller, dat Christja

nia den 21 october 1672, och derho▀ berettede

Han▀ Hougholt att hand engang f÷rst med Christen

Muncherud och Albrett Agnor var paa Agnor

och var begiŠrende att Morten Niel▀÷ns hustru

ville gi÷re r÷delig, hvortill hun svarede ney

En fiorten dage dereffter som J haffde bett om,

met Peder Peder▀en breff drog hand atter

till Agnor och haffde Hans Kuaa▀ och Christen

Muncherud, den tid de kom till gaarden da

var Emerense icke hiemme men▀ de sagde

hun var udj Gri▀eboe, saa drog hand ned till

Gri▀ebo och fant Emerense der och sagde till

hende, nu er dett intet andet, j maa qvitere gaarden

och bad hun ville f÷lge hannem till gaarden,

hvortill hun svarede ney, dermed gick hand op till Agnor

och med de tvende mend sette hand [t÷yet] nogle

skrin och asker udj forstuen och luchte saa d÷r-

ren till, och bad Gullick hand ville tage b÷rne-

ne till sig udj den andre stue, och tog saa

en d÷r och satte for godsitt som de lagde ind vdj

koffve vdj svallen, bleff Han▀ Kuaa▀ och Christen

Muncherud tillspurt om de vdkastede han▀ hustru

och b÷rn, hvortill de svarede ney, men▀ de bore

hans b÷rn jnd vdj stuen till Gullich som Han▀

Hochholt berettet haffde och Gullich loffvede att

de schulle bliffve ho▀ hannem  indtill Emerense

kom hiem, och giorde som Han▀ Hochholt tilstoed

och vjdere aff dennem dhermed fuldb÷jered.

O▀e Halffvor▀daatter var indsteffnt att prouffve

hvorjmod Matz Niels÷n protesterede att efftersom hun

er fremmed och ey har bekomt att hand formener

hun och b÷r stedi▀ till prouff▀ f÷rend bevi▀ om hendi▀

person, dog ey till nogen beskylding, allene till effterrettning

och lougens maade; och berettede Aa▀e Halffvor▀-

daatter, att der Emerence kom syg hiem fra byen och

haffde icke verit hiemme siden Len▀manden var der, och

da begierede Aa▀e aff Gullick att Emerense maatte

komme ind vdj den lille stue igien efftersom hun

var syg, da svarede de ney efftersom hun var

vdkast saa torde hand icke tage hender ind vdj jgien

saa f÷rte Aa▀e hender op paa roen och lagde hen-

der der med ett sygt barn, och der var kalt

oppe, der laa hun fra s÷ndagen indtill fredagen,

saa gick hun ned till Gullick, att hund ville icke lenger

opvarte hende effter▀om der var for stor kuld

och bad derho▀ Gullick att hand ville gi÷re den lille stue r÷dig

och der gi÷re varme for hender och saa fl÷tte de

derned vdj stuen effter▀om Emerense var meget

svag, saa laa hun der fra fredagen  indtill on▀-

dagen, da kom Gullich atter ind till Emerense att

der▀om hand icke skjcker hender fra sig, saa schulle

hand r÷mme, och der▀om hun icke vidste nogen hu▀-

verel▀e, saa schulle hand ki÷re hender till deri▀

neste grande, och saa lagde de hender paa en m÷ge-

slede, och ki÷rte hender hen till Han▀ Hallangens

hu▀qvinde, och paa veyen m÷tte de hu▀qvinden.

Malene Peder▀daatter proffvede att Gullich kom

ki÷rende paa veyen med Emerense, da spurte hun

dem hvor de vill heen, da sagde Gullich hun er be

gierende att hun vill hend till dig, och Emerense

sagde och saa kand mig bliffve ho▀ dig i een natt

eller tho jeg t÷r bliffve jord jgien, dermed

ki÷rte de hender ett st÷cke fra hu▀et och der

gick hun fra slŠden och Malene leyde hender

ind vdj huset, och der bleff hun liggendi▀

en ganske maanet, med 3 smaa som ochsaa

bleffve syge; Herpaa giorde hund Šed effter

lougen; Gullich Just▀÷n haffde fuldmacht giff-

vet Matz Niel▀÷n, som protesterede paa Gullich▀

vegne att effterdj hand steffni▀ formedelst

hand haffer taget gaarden vdj f÷rste b÷xsell

hvortill nochsom adkomster schall fremleggi▀;

och desforvden steffni▀ hand som ett prouff,

och nu giffver hannem sag som er vederspurt,

hvorefter hand formener Gullich till dette steffne-

maall iche kand svare, f÷rend hand retteligen▀

bliffer steffnt och saggiffven;

Jens Just▀÷n var och indsteffnt, haffde hannem intet at

beschylde;

Morten Niel▀÷n begierede och att maatte indf÷ri▀

den omkostning hand och haffver andvent

paa reyser ydepŠnge papjr och andet som be-

drager sig till -13 Rdr och 3 ort,

derjmod protesterer Matz Niel▀en och reserverer

sig till opschriften paa steffningen, hvem der

haffver verit aarsage till saadan omkosting

bleff Morten Niel▀en ydermehre tillspurt om hand

haffde viedere att indgiffve eller sig paabe-

raabe, da dett nu det frasige, paa dett sagen

oply▀lig for ÷ffrigheden kand vorde aabenbahrit

hvortill hand svarede ney, denne gang jntet

videre;

Matz Niel▀÷n jndlagde effterschreffne documenter

1te han▀ schriftlige indleg aff Peder Peder▀en vnderschreffven

den 4 novemb 1673.

2de Kongl: May: allernaadigste ski÷de dat: Ki÷benhafn: den

26 marty 1672.

3de Ander▀ Sjmen▀÷n▀ transport dat: den 23 sbris

1671.

4de Morten Niel▀÷n▀ obligation och pantforsichring dat: den

21 decemb 1670 och den 7 juny 1671 transporterit

aff Jffver Hvid den 24 juny 1672.

5te Matz Peder▀÷n▀ transport dat: den 31 july 1672.

6te Morten Niel▀÷ns benaadning▀bref in originalj dat:

Ki÷benhafn: den 6 decemb: 1670.

7de CommissariŠri▀ forklaring och erclŠring.

8de En supplication till han▀ Exell: Her stad-

holder med paaschreffen resolution den 3 augustj

1672.

Morten Niel▀÷n erclŠrede sig vdj h÷yste maader

att hand aldrig vidste aff denne stadholder▀ be-

falling f÷rend den nu bleff oplest

och aldrig haffer verit s÷gt ved retten▀ middell

derom.

Matz Niel▀÷n ydermehre protesterede eller▀ och

effterdj att fornefnte Morten Niel▀÷n hereffter indtill

schall nyde gaarden efter forhen allernaadigste

benaadning och velformodende her obriste: den ey for-

[yder], da effter detz forl÷b schall ville tilholde

mig gaarden till odell effter han▀ ski÷de

och adkomst att derfore skougen till samme

gaard maatte fredlysi▀ ey till v-plichte jmod

lougen hereffter att forhuggi▀, angaaende aff-

gr÷den som er arresteret paa Morten▀ egen

tillsvar er consenterit efter nu indlagde

documenter ved kiendelse b÷r l÷▀ladi▀

eller stille caution till viedere sagen▀ vddrag

effterdj bunden v-vedkommende ey detz proces

b÷r partjcipere, bleff och for fremfordret

Bi÷rvlff Oppegaard och Ander▀ L÷▀, att tilstaa

hvi▀ ord och klage de haffver h÷rt aff Albrett

Agnor; da tilstoede de, att Albret Agnor be-

kjente for dennem, att hand jntet bekom foor

han▀ f÷rste feste aff Morten Niel▀÷n viedere

end hand maatte qvite for aaboed▀fald, som

hand ey for h÷ye ÷ffrighed achter med f÷rste att

andrage, och eller▀ formente Matz Niel▀÷n att

hvi▀ bygning och anden reparation paa gaarden

maatte hannem restitueris hvorom hand om alt

med kost och tering▀ erstattelse er domb begierende,

da effter tiltale och giensvar med denne sags leylighed, och

efftersom Morten Niel▀÷n ved den h÷ye ÷ffrighed▀ steffning

saavelsom supplicando till han▀ h÷ye excell: s÷ger och

tiltaler Peder Peder▀÷n M÷ller borger och indvohner vdj

Christiania, och hannem sag giffver vden loug och domb

att haffve bemechtiget sig den gaard Agnor som

Morten Niel▀÷n aff han▀ Kongl: May: allernaadigste

er benificerit med, saa och ladet han▀ fattige siuge

qvinde tage aff sengen, och paa en slede aff gaar-

den heenf÷rt med viedere steffningen▀ indhold, da

en saadan formastelse Morten Niel▀÷n aff Peder

M÷ller at vere begaaet angiffver. Endeligen▀ att

kiende vj o▀ ey vnderstaae, efftersom s÷gningen och

den gandske tiltale er civil och gield▀fordring icke

nogen aastede vedkommende, kand derfore till dette

forum ey appliceris, men▀ Morten Niel▀÷n sin formenede

rett och s÷gning jmod Peder M÷ller haffver att vd-

f÷re till han▀ rette verneting, hvortill Peder M÷ller

sig erbyder att vill svare vdinden saadan prŠtension

vj och jmod lougen fra sitt verneting, [s÷gen] maa drage;

Belangende Gullich Just▀÷n som nu sag giffvi▀ for aff-

f÷rsell och andet mehr, da maae hand louligen▀ bliffve

steffnt her till tinget gaai▀ derom hvi▀ loug och

rett medf÷re kand.

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 12, folie 35b.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net ę 2008-2011 Ľ Personvern Ľ Opphavsrett Ľ Nyhetsbrev Ľ E-post til webmaster

www.tjernshaugen.net