1671 - Om Fjeld og Baltsrud`s grenser 

 

 

Biørul Oppegaard, Hans Kuaass, Olluff Grøstad, Knud

Grøstad, Børger Berger, och Peder Fladebye.

 

Højvelbaarne Her Ascescor och Laugmand Niels Tolder haffue med Rigens steffning

ladet vdj rætte kalde Hans och Simen Røer paa Næssoden boende

for skaugskade skal vere aavirket paa hans gaard Field

fornemmer at dj derfoere bør lide och straffes effter steffne

med videre steffningens formalia skal bliffue ord for ord vdj

dommen indført.

Den paasteffnte dom som vdj steffning formeldes vdstedt anno 1624 den

25 september er vdj rette laugt och skal diss affsigt och saavidt sagen

til oplysning eragtes tienlig bliffue ord for ord indført

Dernest er aff Citanten indgiffuet en anden saadan skriffuelse och

12 mandz domb, som formelder at ret skiel och delle jmellum

Balsrud och Field er ved den vestre side paa højeste fieldet jmellum

Støfflebechen och Synder Aluæren diss beschriffuelse skal videre vdj

denne agt bliffue beschreffuen.

Her imod at suare er mødt dj Røers bessideere och vdj retten forestille

en sorenskriffuerdomb med 6 mand affsagt 1666 den 7 october

huor vdj dj formenner at den omtuistede brotte er dennem tildømt

formenner at den hiembler dennem noch derris skaug saa lenge

den staaer [v=ancit]: Skal diss beschriffuelse saavidt nødigst eragted

bliffue vdj denne agt indførd.

Dj Røers besiderre begierede ellers at der maatte efftersees effter den

gamle domb anno 1624 vdsted ret skel och delle som den foresige.

Bøye Pedersen paa sin principals vegne tilspurde de aff laug-

retted som tilforn haffde veridt dombsmand med Christen

Hendrichsen om den røis paa høyeste fieldet ved stranden de begynte

ved første effter steffningen iche jo var den rette røis effter den

gamle 6 mands domb som Christen Hendrichsen aproberit haffde

huilket de tilstod at vere den samme huorforre bemelte Bøye

Pedersen begierede vores vdførlig declation om samme rette

delis beschaffenhed, til videre oplysning och endelig paakiendelse

aff laugmanden effterdj den sorenskriffuer Peder Hanssen iche kunde

haffue fuldt de tuende førige ganges 6 mands dommer.

Vdj denne indsteffnte sag er saaledes effter fligtigste gandsche

forrefundet retteligen her vdj at kiende effterdj her er rette lagt

laugt en sorenskriffuers och 6 mands affsagde och beschreffne

dom vdsted 1624 den 25 september huor vdj meldes at ret skiel och

delle jmellum Balssrud och Field skal begyndes der som den sten

staar som er skielne jmellum Røer Balssrud och Løsse och siden

fra forbemelte steen lige vest sudvest offuer samme field effter Store

myrren och compassen imod stranden omtrindt midt j mellum

Støfflebecken och sønder Alueren paa høyeste field, hvilket vj vdj

fligtigste maade haffue efftersøgt grandsched och befareet om

diss delles gang effter compassen kunde eragtes och befindes

rigtig saa befindes at dersom mand skulle gaa och følle

effter dess indhold imod vdgangen imod stranden at offuergaae

den forschreffne maade huorved Field meget bleff forringet och vissis

fra sit rette dele huilket dog aff os j mod en gammel dom

iche kunde paakiendes da den anden derpaa foruirkede domb

aff Sorenschrifferen Christen Hendrichsen och 12 mands domb, for-

melde at den røis som endnu paa høyeeste fieldet findes haffue

dj iche u-billigt eragted at vere ret skiel och delle jmellum

forbemelte gaarden Field och Balssrud der j fra oust nord oustlige

j mod vest sudvest vj haffuer først forsøgt om vj kunde ind-

naa nogen aff dj stenne och myrer den gamle domb anno 24 vdsted

omformelder mens dervdj saavelsom siden fra den steen til tilforn

er melt inted haffue sin rigtighed effter compasset: da effterdj

det iche var vorris kiendelse at rørre noget ved disse forschreffne 2de

Sorennskrifferis domme iche heller den 3die Sorenskriffuer Peder

Hanssens och 6 mands domb at paakiende huorfore alt sligt til

vorris gunstige och neste offuer dommer velvisse Her. Laugmand Lauritz

Christensen billigens bør indkomme huorhen det och aff den paa schade

bør videre søges til paakiendelse huilke aff forschreffne denne følges

bør med derhoess vorris vdførlig beste oplysnings relation om

forschreffne domme til sagens endelig vdfør skyldigt och

sandferdigst at forregiffue belangende den røise steen her vdj

formeldes effter den gamle domb der skal vere dele och nedkanterne

visser synde och nord kand paa den side iche vbilligens følges.

Om saa aff affair dommeregot synes huor ved den gamle domb

saavidt och iche lenger kunde eragtes, sorenskriffuerens Christen

Hendrichsen och hans med dombs mends domb paa fieldet ved stranden

angaaende, der paaligende kiendelige røsse befindes saa klar

och pur saa dj iche burde veridt gaaet forbj och vel iche heller aff

offuer dommeren vel visse Her Laugmand om hand dit bliffue vmaget

bliffuer vnderkiendt derforre omforschreffne dommer iche haffde veridt

for os affssagt vel billigen nu kunde vorde aff kiendt at ret

skel och delle jmellum Field och Balssrud vnderliggende Røer,

kunde oprettes och verre fra røssen Christen Hendrichsens dom

som formelder lige effter Compashet: til den første steen den

gamle domb anno 24 vdsted omformelder huor ved den aflange

steen oust norstoust som peger paa Blexmyren nesten bleff

indtaget och kunde vere den mitterste dellesteen huorda delet

kiendeligen effter røssen paa høyeste berget ved stranden, den aflange

steen och den høye steen retteligen med samme gaardes enne-

merker kunde haffue sin rigtighed det vj med voris æd effter

recesson bekræffte kand, bedre delle iche at giøre kunde, dog alt

dette til laugmænds eget goede skiøn och kiendelse indstille.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 10, folie 24c og 25a.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net