1668 -  

 

 

Anno 1668 den 23 septembri▀ holti▀ al-

mindelig sageting paa Horgen j Aa▀ prestegield

till retten▀ administration, offververendi▀

han▀ Kongl: Maj: fougitt offer Follug foug-

derj Niel▀ Christen▀÷n bundelen▀menderne

Ander▀ Vold och Han▀ Hougholt med menige

almue och lougrettett:

 

Kield Holstad, Jacob Torderud, Olle Kind,

Christopher ěstens÷e, Niel▀ Solberg, Gudmund Kiercherud.

 

Peder Niels÷n den eldre borger och indvohner vdj Christi-

ania effter en den h÷ye ÷ffrighed▀ steffning dat:

Agger▀huu▀ den 7 anno: hujus annj s÷ger och

tiltaller Effterschreffne debitorer nemblig Han▀

Field och Sirj sl: Hoffvell Klocher▀ effterleffversche

for gield effter regnschab▀ bogen▀ indhold; Han▀

Field▀ hustru Kirstj m÷tte och kunde iche for-

dringen jmod▀ige ľ saavel▀om Han▀ Hougholt

svarede paa Sjrj sl: Hoffvell Klocher▀ vegne

att hun tilstoed fordringen; da effter

egen tilstaaelse och rigtig affregning er der-

om saaledi▀ for retten d÷mbt och aff-

sagtt att inciterede Han▀ Field skyldig 11 Ż

Rdr. 1 ort 4 sk. och Sjri sl: Hoffvell Klocher▀ skyldig 6 Rdr.

11 sk. b÷r creditoren inden halff maanitz vdgang

att betalle med capital och andvent bekost-

ning for steffnemaall rej▀er och andett

paavoxsende, eller vere lougen▀ execution

vndergiffven, och om Han▀ Field ey haffver

midler da effter K: B: 5: capjt att betale

med kroppen indtill fuld contintament skier

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 8f, f. 34

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net ę 2008-2011 Ľ Personvern Ľ Opphavsrett Ľ Nyhetsbrev Ľ E-post til webmaster

www.tjernshaugen.net